Pénzügyi jog 1. gyakorlat Jogász nappali tagozat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 1. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN278N7

Jogász szak nappali tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatói:   Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                 Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                                 Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:-

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

TANKÖR

IDŐPONT

HELY

SZEMINÁRIUMVEZETŐ

401.

CSÜTÖRTÖK 16:00-17:30

A/6. 22 B.

 

402.

SZERDA 16:00-17:30

A/1. 307.

 

403.

SZERDA 14:00-15:30  

A/5. 202.

 

404.

CSÜTÖRTÖK 12:00-13:30

A/1. 317.

 

 

1.     A tantárgy feladata és célja

            A gyakorlati foglalkozások célja, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi jog 1. tantárgy anyagának elsajátítását, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi jogalkalmazás néhány alapvető kérdésével, egyéni feladatok megoldása útján. A gyakorlat a tantárgyi tematikát követi, bizonyos kérdések elméleti megközelítések mélyebb bemutatásával, a pénzügyi jog nemzetközi jogalkotásának és a joggyakorlat főbb kérdéseinek áttekintésével, és a jogesetek megoldásának segítségével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak: a pénzügyi jogtudomány fogalma, a pénzügyi jogviszony jellemzői, jogforrásai, a pénzügyi jog elhatárolása más jogágtól
 2. Az államháztartás felépítési rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, az államháztartás alrendszerei. Az államháztartási törvény főbb rendelkezései.
 3. Az államháztartás bevételei és kiadásai, a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 4. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 5. A költségvetés végrehajtása
 6. Költségvetési szervek gazdálkodása, jogállása
 7. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai, költségvetése
 8. Helyi önkormányzatok bevételei:
 9. A helyi adók szabályai
 10. A gépjárműadó legfőbb szabályai.
 11. Gazdálkodás az állami vagyonnal. Az állami tulajdon gazdálkodásának szervezete: a Magyar Államkincstár, MNV Zrt.
 12. Az államháztartási kontrollok rendszere
 13. Az Állami Számvevőszék és eljárása.
 14. A bankrendszer felépítése, a kétszintű bankrendszer jellemzői. A jegybank és tevékenysége. A jegybanki irányítás monetáris eszközei, a jegybanki ellenőrzés szabályai.
 15. Kétszintű bankrendszer: pénzügyi intézmények rendszere, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, a prudens működés szabályai.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozásokon részt vegyen. A gyakorlatok látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező.

A hallgatók a szemeszter során két  zárthelyi dolgozatot írnak, a dolgozatért – maximális teljesítmény esetén összesen 80 pontot kaphatnak.

A zárthelyi dolgozatok időpontjai: a 42. és a 48. héten. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

További pontokat, összesen 20 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 50 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

       A számonkérés félév közben a 3. pontban részletezetteknek megfelelően.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-         1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról          

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-          2013.évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

-          2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza