Pénzügyi jog 1. gyakorlat Jogász nappali tagozat

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Pénzügyi jog 1. gyakorlat, Jogász

(nappali)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 1. gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN278N7

 

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

7. félév

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

Csütörtök 16 órától

 • 401. A/6. 203. Prof. Dr. Nagy Zoltán
 • 402. A/6. 203. Prof. Dr. Nagy Zoltán
 • 403. A/6. 220. Dr. Varga Zoltán
 • 404. A/6. 216. Dr Erdős Éva

 

Számonkérés módja: gyakorlat

 

Kreditpont: 1

 

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A gyakorlati foglalkozások célja, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi jog 1. tantárgy anyagának elsajátítását, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi jogalkalmazás néhány alapvető kérdésével, egyéni feladatok megoldása útján. A gyakorlat a tantárgyi tematikát követi, bizonyos kérdések elméleti megközelítések mélyebb bemutatásával, a pénzügyi jog nemzetközi jogalkotásának és a joggyakorlat főbb kérdéseinek áttekintésével, és a jogesetek megoldásának segítségével.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T4, T5, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A15, A16, A17, a18, A19, A20

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak: a pénzügyi jogtudomány fogalma, a pénzügyi jogviszony jellemzői, jogforrásai, a pénzügyi jog elhatárolása más jogágtól
 2. Az államháztartás felépítési rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, az államháztartás alrendszerei. Az államháztartási törvény főbb rendelkezései.
 3. Az államháztartás bevételei és kiadásai, a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 4. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 5. A költségvetés végrehajtása
 6. Magyar Államkincstár
 7. Költségvetési szervek gazdálkodása, jogállása
 8. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai, költségvetése
 9. A helyi adók szabályai
 10. A gépjárműadó legfőbb szabályai.
 11. Gazdálkodás a nemzeti vagyonnal. MNV Zrt.
 12. Az államháztartási kontrollok rendszere. Az Állami Számvevőszék és eljárása.
 13. A bankrendszer felépítése, a kétszintű bankrendszer jellemzői. A jegybank és tevékenysége. A jegybanki irányítás monetáris eszközei, a jegybanki ellenőrzés szabályai.
 14. Kétszintű bankrendszer: pénzügyi intézmények rendszere, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, a prudens működés szabályai

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozásokon részt vegyen. A gyakorlatok látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató.

A hallgatók a szemeszter során két zárthelyi dolgozatot (október 25. és november 29.) írnak, a dolgozatért – maximális teljesítmény esetén összesen 80 pontot kaphatnak.

További pontokat, összesen 20 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért.

 

A gyakorlat értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. 1.       Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007
 2. 2.       Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005
 3. 3.       Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Ajánlott irodalom:

 1. Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
 2. Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005
 3. Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

Kötelező jogszabályok

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-         1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról          

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-          2013.évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

-          2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 

 

 

 

Vissza