Pénzügyi jog 1. igazságügyi igazgatási_Levelező

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Pénzügyi jog 1., Igazságügyi igazgatási alapszak

(levelező)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN131IÜ2

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

2. félév

 

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

Levelező: 10 óra/félév

03.09. szombat 13:20-16:40 A/1. 220.

03.23. szombat 12:20-14:50 A/1. 220.

04.27. szombat 9:00- 11:30 A/1. 220.

 

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 3

 

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók az első félévben megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, a pénzügyi ellenőrzésre és a kétszintű bankrendszer működésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T8, T12, T14

képesség: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.
 3. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 4. Az államháztartás rendszere, felépítése.
 5. Költségvetési jog a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 6. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 7. Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása
 8. Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása
 9. A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 10. A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.
 11. A közpénzek ellenőrzésének joga
 12. Gazdálkodás az állami vagyonnal
 13. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.
 14. A helyi adókról szóló törvény

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az írásbeli feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

1.       Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

2.       Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

3.       Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Ajánlott irodalom:

1.                    Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

2.                    Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

3.                    Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.      

 

 

 

Vissza