Pénzügyi jog 1. igazságügyi igazgatási_Levelező

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 1. c. tantárgyból

tárgykód: AJPEN131IÜ2

igazságügyi igazgatási szak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                               Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                               Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10/félév.

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 3

1.     A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók az első félévben megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, a pénzügyi ellenőrzésre és a kétszintű bankrendszer működésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

       A konzultációk tárgyköre:

   I. 2018.04.06. péntek  12:30-15:50 A/1. 220. 

Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.

A pénzügyi jog jogforrásai.

A pénzügyi jogi jogviszony elemei.

A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.

Az államháztartás rendszere, felépítése. Az államháztartási törvény.

 

II. 2018.05.04. péntek 12:30-15:00 A/1. 220

A központi költségvetés bevételei, kiadásai, szerkezete

A költségvetési tervezése, jóváhagyása, végrehajtása

A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.

 

 

III. 2018.05.11. péntek 12:30-15:00 A/1. 320 

 A helyi önkormányzatok gazdálkodása.

A helyi adóról szóló törvény

Az államháztartási kontrollok rendszere

Az Állami Számvevőszék

     

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

      Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza