Pénzügyi jog 1. Jogász diplomás levelező

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Pénzügyi jog 1., Jogász

(diplomás levelező)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN277D7

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

7. félév

 

Előfeltétel:

AJPJT279D6 Polgári jog 4.

 

Óraszám/hét:

Levelező: 12 óra/félév

 • · 09.29. szombat 8:30-11:50 XIX. előadó
 • · 10.12. péntek 12:30-15:50 XIX. előadó
 • · 12.08. szombat 12:20-15:40 XIX. előadó

 

 

 

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 3

 

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja egyrészről, hogy átismétlésre kerüljenek a közgazdasági törvényszerűségek és más jogágak törvényekben megjelenő pénzügyi jellegű szabályai. Célja másrészről megismertetni a hallgatókat a pénzügyi jog főbb elméleti kérdéseivel, főbb jogintézményeivel, az államháztartás rendszerére, felépítésére, az államháztartási gazdálkodás alapelveire vonatkozó joganyaggal, annak érdekében, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a pénzügyi jog következő féléves tananyagának megismeréséhez. E félévben kerül sor a pénzügyi piac intézményeire vonatkozó pénzügyi jogi szabályok, valamint az önkormányzatok és a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó joganyag megismerésére is.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T4, T5, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A15, A16, A17, a18, A19, A20

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak: a pénzügyi jogtudomány fogalma, a pénzügyi jogviszony jellemzői, jogforrásai, a pénzügyi jog elhatárolása más jogágtól
 2. Az államháztartás felépítési rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, az államháztartás alrendszerei. Az államháztartási törvény főbb rendelkezései.
 3. Az államháztartás bevételei és kiadásai, a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 4. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 5. A költségvetés végrehajtása
 6. Magyar Államkincstár
 7. Költségvetési szervek gazdálkodása, jogállása
 8. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai, költségvetése
 9. A helyi adók szabályai
 10. A gépjárműadó legfőbb szabályai.
 11. Gazdálkodás a nemzeti vagyonnal. MNV Zrt.
 12. Az államháztartási kontrollok rendszere. Az Állami Számvevőszék és eljárása.
 13. A bankrendszer felépítése, a kétszintű bankrendszer jellemzői. A jegybank és tevékenysége. A jegybanki irányítás monetáris eszközei, a jegybanki ellenőrzés szabályai.
 14. Kétszintű bankrendszer: pénzügyi intézmények rendszere, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, a prudens működés szabályai

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A szóbeli kollokvium értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. 1.       Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007
 2. 2.       Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005
 3. 3.       Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Ajánlott irodalom:

 1. 1.                    Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
 2. 2.                    Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005
 3. 3.                    Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

 

Kötelező jogszabályok

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-         1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról          

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-          2013.évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

-          2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

-           

 

 

 

Vissza