Pénzügyi jog 1. igazságügyi igazgatási_Nappali

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Pénzügyi jog 1., Igazságügyi igazgatási alapszak

(nappali)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 1.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN131IÜN2

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

2. félév

 

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

 

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 3

 

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók az első félévben megismerkedjenek a pénzügyi jogi alapismeretekkel, ezen belül elsősorban az államháztartás pénzügyeire, a költségvetési szervek működésére, az önkormányzatok gazdálkodására, a pénzügyi ellenőrzésre és a kétszintű bankrendszer működésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T8, T12, T14

képesség: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak. A pénzügyi jog fogalma, tárgya, rendszere, felépítése.
 2. A pénzügyi jog jogforrásai. A pénzügyi jogi jogviszony elemei.
 3. A pénzügyi jog elhatárolása más jogágaktól.
 4. Az államháztartás rendszere, felépítése.
 5. Költségvetési jog a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 6. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 7. Költségvetési jog: a központi költségvetés jóváhagyása
 8. Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása
 9. A költségvetési szervek fogalma, fajtái, működése.
 10. A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.
 11. A közpénzek ellenőrzésének joga
 12. Gazdálkodás az állami vagyonnal
 13. A helyi önkormányzatok gazdálkodása.
 14. A helyi adókról szóló törvény

 

 

Okt. h.

Időpont

Pénzügyi jog 1.

KEDD 14:00-15:30 óráig XIX. előadó

Téma

1.

II. 12.

A pénzügyi jog, a pénzügyi jogtudomány alapkérdései

2.

II. 19.

Az államháztartás rendszere

3.

II. 26.

Költségvetési jog: a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei

4.

III. 05.

Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, jóváhagyása - hatásköri – eljárási szabályok

5.

III. 12.

Költségvetési jog: a központi költségvetés végrehajtása

6.

III. 19.

A kincstári rendszer: Magyar Államkincstár, Államadósság-kezelő Központ Zrt.

7.

III. 26.

Költségvetési beszámolási rendszer

8.

IV.02.

Gazdálkodás az állami vagyonnal (MNV Zrt.)

9.

IV. 09.

Költségvetési szervek jogállása, gazdálkodása

10.

IV. 16.

Államháztartási kontrollok rendszere, államháztartási külső ellenőrzés

11.

IV.23.

Önkormányzatok gazdálkodása

12.

IV.30.

Önkormányzatok költségvetése

13.

V. 07.

A helyi adók rendszere, szabályai

14

V. 14.

A belső pénzügyi ellenőrzés

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

Az írásbeli feladatlap értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. 1.       Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007
 2. 2.       Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005
 3. 3.       Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Ajánlott irodalom:

 1. 1.                    Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
 2. 2.                    Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005
 3. 3.                    Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

-           

 

 

Vissza