Pénzügyi jog 1. Jogász levelező tagozat

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN277L7

jogász szak levelező tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatói:   Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                 Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                                 Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279L6 Polgári jog 4.

Egyidejű felvétel: AJPEN278L7 Pénzügyi jog 1. gyakorlat

Óraszám/félév: 12 óra

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

Kreditpont:3

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy oktatásának célja egyrészről, hogy átismétlésre kerüljenek a közgazdasági törvényszerűségek és más jogágak törvényekben megjelenő pénzügyi jellegű szabályai. Célja másrészről megismertetni a hallgatókat a pénzügyi jog főbb elméleti kérdéseivel, főbb jogintézményeivel, az államháztartás rendszerére, felépítésére, az államháztartási gazdálkodás alapelveire vonatkozó joganyaggal, annak érdekében, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a pénzügyi jog következő féléves tananyagának megismeréséhez. E félévben kerül sor a pénzügyi piac intézményeire vonatkozó pénzügyi jogi szabályok, valamint az önkormányzatok és a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó joganyag megismerésére is.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak: a pénzügyi jogtudomány fogalma, a pénzügyi jogviszony jellemzői, jogforrásai, a pénzügyi jog elhatárolása más jogágtól
 2. Az államháztartás felépítési rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, az államháztartás alrendszerei. Az államháztartási törvény főbb rendelkezései.
 3. Az államháztartás bevételei és kiadásai, a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 4. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 5. A költségvetés végrehajtása
 6. Költségvetési szervek gazdálkodása, jogállása
 7. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai, költségvetése
 8. Helyi önkormányzatok bevételei:
 9. A helyi adók szabályai
 10. A gépjárműadó legfőbb szabályai.
 11. Gazdálkodás az állami vagyonnal. Az állami tulajdon gazdálkodásának szervezete: a Magyar Államkincstár, MNV Zrt.
 12. Az államháztartási kontrollok rendszere
 13. Az Állami Számvevőszék és eljárása.
 14. A bankrendszer felépítése, a kétszintű bankrendszer jellemzői. A jegybank és tevékenysége. A jegybanki irányítás monetáris eszközei, a jegybanki ellenőrzés szabályai.
 15. Kétszintű bankrendszer: pénzügyi intézmények rendszere, hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások, a prudens működés szabályai.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

Konzultációs időpontok:

2017.09.23. szombat 8:30-11:50          XX. ELŐADÓ

2017.10.07. szombat 9:00-12:20          XX. ELŐADÓ

2017.12.01. péntek 11:20-14:40            X. ELŐADÓ (A/1. II. em. 218 - 219. ajtó) 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból szóbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. A szóbeli vizsgán a hallgatók rendelkezésére bocsátott tételsorból 1 tételt kell húznia a vizsgázónak. A kidolgozott tétel előadása után a félévi anyagból kap kérdéseket a vizsgázó. A vizsga kezdete 9 óra, vége 12 óra.

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

6.    Ajánlott irodalom

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-         1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról          

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

-          2013.évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

-          2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza