Pénzügyi jog 2. gyakorlat (JL)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 2. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN278L8

Jogász szak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN278L7 Pénzügyi jog 1. gyakorlat

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A gyakorlati foglalkozás célja, hogy elmélyítsék a konzultációkon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi jog 2. tantárgy anyagának elsajátítását.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

       A személyi jövedelemadó összevontan adózó jövedelmeivel, illetve a különadózó jövedelmek közül az ingó és ingatlan vagyon átruházásából származó jövedelemmel kapcsolatos szabályai. A gyakorlati foglalkozáson a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó feladatok bemutatására kerül sor, amely alapján a hallgatók a törvény és számológép segítségével egy számítási feladatot oldanak meg.

 

A gyakorlat helye, ideje: 2018. április 14. szombat 16:00-17:40 XVIII. előadó

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy Személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó számítási feladatot kell megoldani, amelynek értékelése érdemjeggyel (1-5 minősítéssel) történik. A megoldáshoz az 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról (SZJA) és számológép használható.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

       A számonkérés félév közben a 3. pontban részletezetteknek megfelelően.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

 

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabály:

-     a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza