Pénzügyi jog 2. gyakorlat (JL)

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Pénzügyi jog 2. gyakorlat, Jogász

(levelező)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 2. gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN278L8

 

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

8. félév

 

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

2 óra/félév

03.23. szombat 12:20-14:00 XXI.

 

Számonkérés módja: gyakorlat

 

Kreditpont: 1

 

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A gyakorlati foglalkozás célja, hogy elmélyítsék a konzultációkon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi jog 2. tantárgy anyagának elsajátítását.

A személyi jövedelemadó összevontan adózó jövedelmeivel, illetve a különadózó jövedelmek közül az ingó és ingatlan vagyon átruházásából származó jövedelemmel kapcsolatos szabályai. A gyakorlati foglalkozáson a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó feladatok bemutatására kerül sor, amely alapján a hallgatók a törvény és számológép segítségével egy számítási feladatot oldanak meg.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T4, T5, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A15, A16, A17, a18, A19, A20

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási rendtartás.
 11. Az adózás rendje.
 12. Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárások.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. A jövedéki adó szabályai

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen. A gyakorlaton egy Személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó számítási feladatot kell megoldani, amelynek értékelése érdemjeggyel (1-5 minősítéssel) történik. A megoldáshoz az 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról (SZJA) és számológép használható.

 

A gyakorlat értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

 1. Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)
 2. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

Ajánlott irodalom

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006
 2. Erdős Éva- Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
  1. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Kötelező jogszabályok

-          2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről

-          2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról

-          2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-          a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-          a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-          a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-          2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

 

 

 

 

 

Vissza