Pénzügyi jog 2. gyakorlat (JN)

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 2. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN278N8

Jogász szak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

                                Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN278N7 Pénzügyi jog 1. gyakorlat

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

            A gyakorlati foglalkozások célja, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi jog 2. tantárgy anyagának elsajátítását, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi jogalkalmazás néhány alapvető kérdésével, egyéni feladatok megoldása útján. A gyakorlat a tantárgyi tematikát követi, bizonyos kérdések elméleti megközelítések mélyebb bemutatásával, a pénzügyi jog nemzetközi jogalkotásának és a joggyakorlat főbb kérdéseinek áttekintésével, és a jogesetek megoldásának segítségével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 2. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 3. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény III. Az egyéni vállalkozó adózása. Az EVA szabályai.
 5. Vállalkozások pénzügyei: az általános forgalmi adó. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 6. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 7. Az ÁFA különös szabályai
 8. Vállalkozások pénzügyei: a vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási eljárás szabályai I. Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései, a törvény hatálya, a jogviszony alanyai, jogok és kötelezettségek az adóigazgatási eljárásban.
 11. Az adózás rendje II. Szankciók, jogkövetkezmények az adóigazgatási eljárásban.
 12. Az adózás rendje III. A végrehajtás szabályai, elévülés.
 13. Magánszemélyek pénzügyei: illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog..
 14. Az illeték meghatározásának módja és menete. Elévülés az illetékjogban
 15. A jövedéki adó

 

A gyakorlatok vezetői, helye, ideje:

 

Tankör

Gyakorlatvezető

Idő

Hely

 

401.

Dr. Varga Zoltán

szerda 12:00-13:30

A/6. 216.

402.

Dr. Nagy Zoltán

kedd 14:00 – 15:30

A/6. 216.

403.

Dr. Nagy Zoltán

szerda 12:00 – 13:30

A/1. 308.

404.

Dr. Erdős Éva 

szerda 12:00 – 13:30

A/6. 203.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozásokon részt vegyen. A gyakorlatok látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező.

A hallgatók a szemeszter során két zárthelyi dolgozatot írnak, a dolgozatért – maximális teljesítmény esetén összesen 80 pontot kaphatnak.

A zárthelyi dolgozatok időpontjai: 2018. március 21. és május 2. a gyakorlati foglalkozásokon.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

További pontokat, összesen 30 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért. Az így megszerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0 – 50 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

       A számonkérés félév közben a 3. pontban részletezetteknek megfelelően.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről

-     2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról

-     2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-     a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-     a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-     a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-     2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

-     2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

 

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza