Pénzügyi jog 2. gyakorlat (JN)

 

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Pénzügyi jog 2. gyakorlat, Jogász

(nappali)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 2. gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN278N8

 

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

8. félév

 

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

Nappali: 2 óra/hét

 

 

Tankör

Gyakorlatvezető

Idő

Hely

 

401.

Prof. Dr. Nagy Zoltán

Csütörtök 14:00-16:00

A/1. 308.

402.

Prof. Dr. Nagy Zoltán

Csütörtök 14:00-16:00

A/1. 308.

403.

Dr. Varga Zoltán

Csütörtök 14:00-16:00

A/6. 203.

404.

Dr. Erdős Éva 

Csütörtök 14:00-16:00

A/6. 216.

 

 

 

 

Számonkérés módja: gyakorlat

 

Kreditpont: 1

 

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A gyakorlati foglalkozások célja, hogy elmélyítsék az előadásokon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék a Pénzügyi jog 2. tantárgy anyagának elsajátítását, másrészt pedig lehetőséget adjanak arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek a pénzügyi jogi jogalkalmazás néhány alapvető kérdésével, egyéni feladatok megoldása útján. A gyakorlat a tantárgyi tematikát követi, bizonyos kérdések elméleti megközelítések mélyebb bemutatásával, a pénzügyi jog nemzetközi jogalkotásának és a joggyakorlat főbb kérdéseinek áttekintésével, és a jogesetek megoldásának segítségével.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T4, T5, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A15, A16, A17, a18, A19, A20

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási rendtartás.
 11. Az adózás rendje.
 12. Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárások.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. A jövedéki adó szabályai

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozásokon részt vegyen. A gyakorlatok látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató.

A hallgatók a szemeszter során egy zárthelyi dolgozatot írnak (2019. 03.21. és 05.02.), a dolgozatért – maximális teljesítmény esetén összesen 80 pontot kaphatnak.

További pontokat, összesen 20 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért.

 

A gyakorlat értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

 1. Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)
 2. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

Ajánlott irodalom

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006
 2. Erdős Éva- Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
  1. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Kötelező jogszabályok

-          2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről

-          2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról

-          2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-          a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-          a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-          a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-          2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

 

 

 

 

 

 

Vissza