Pénzügyi jog 2.igazságügyi igazgatási_Levelező

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 2 c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN131IÜ3

igazságügyi igazgatási szak levelező tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói:   Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                 Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                                 Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN131IÜ2 Pénzügyi jog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 10 óra

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 3

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adójogi, és az adóigazgatási eljárási jog alapismereteivel, ezen belül elsősorban a vállalakozások alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel, és a magánszemélyekre vonatkozó adójogi, eljárásjogi és illetékjogi szabályokkal.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási eljárás szabályai I. Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései, a törvény hatálya, a jogviszony alanyai, jogok és kötelezettségek az adóigazgatási eljárásban.
 11. Az adózás rendje II. Szankciók, jogkövetkezmények az adóigazgatási eljárásban.
 12. Az adózás rendje III. A végrehajtás szabályai, elévülés.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. Az illeték meghatározásának módja és menete. Elévülés az illetékjogban.
 15. A jövedéki adó szabályai

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

Konzultációs időpontok:

2017. 09.22. péntek 14:10-17:30                        A/1. 308.

2017.10.14. szombat 12:20 15:40                      A/6. 216.

2017.11.24. péntek 16:00-18:30                         A/6. 216.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-    2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

-    2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-    a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-    a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-    a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-    2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról (EVA)

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza