Pénzügyi jog 2. Jogász_Diplomás_Levelező

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN277D8

Jogász szak diplomás levelezői tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                                Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN277D7 Pénzügyi jog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.     A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozásokra, a magánszemélyekre és az egyesülési jog alapján működő szervezetek alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó pénzügyi pozitív jogi rendelkezéseket - elsősorban az adójogi, illetékjogi szabályokat - valamint, megismerjék a nemzetközi pénzügyi jog főbb intézményeit, annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a pénzügyi jogalkalmazás kérdéseinek megoldásában.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 2. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 3. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény III. Az egyéni vállalkozó adózása. Az EVA szabályai.
 5. Vállalkozások pénzügyei: az általános forgalmi adó. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 6. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 7. Az ÁFA különös szabályai
 8. Vállalkozások pénzügyei: a vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási eljárás szabályai I. Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései, a törvény hatálya, a jogviszony alanyai, jogok és kötelezettségek az adóigazgatási eljárásban.
 11. Az adózás rendje II. Szankciók, jogkövetkezmények az adóigazgatási eljárásban.
 12. Az adózás rendje III. A végrehajtás szabályai, elévülés.
 13. Magánszemélyek pénzügyei: illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog. Az illeték meghatározásának módja és menete. Elévülés az illetékjogban.
 14. A jövedéki adó
 15.  A Közösségi vámjog szabályai

 

A konzultációk ideje, helye:

 

2018.02.16. péntek

16:00-19:30

XVIII. előadó

2018.02.24. szombat

16:00-19:20

XVIII. előadó

2018.03.24. szombat

8:30-11:50

XVIII. előadó

 

 3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból szóbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. A szóbeli vizsgán a hallgatók rendelkezésére bocsátott tételsorból 1 tételt kell húznia a vizsgázónak. A kidolgozott tétel előadása után a félévi anyagból kap kérdéseket a vizsgázó. A vizsga kezdete 9 óra, vége 12 óra.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-     2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről

-     2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról

-     2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-     a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-     a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-     a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-     2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

-     2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

 

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza