Pénzügyi jog 2. Jogász_Diplomás_Levelező

 

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Pénzügyi jog 2., Jogász

(diplomás levelező)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 2.

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN277L8

AJPEN277D8

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Erdős ÉvaPhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

8. félév

 

Előfeltétel:

AJPEN277L7 Pénzügyi jog 1.

AJPEN277D7 Pénzügyi jog 1.

 

Óraszám/hét:

Levelező: 12 óra/félév

02.16. szombat 12:20-15:40 XX.

03.02. szombat 16:00-19:20 XX.

03.23. szombat 8:30-11:50 XX.

 

 

 

 

 

Számonkérés módja: Kollokvium

 

Kreditpont: 4

 

Munkarend:

levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozásokra, a magánszemélyekre és az egyesülési jog alapján működő szervezetek alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó pénzügyi pozitív jogi rendelkezéseket - elsősorban az adójogi, illetékjogi szabályokat, annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a pénzügyi jogalkalmazás kérdéseinek megoldásában.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T4, T5, T6, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17

képesség: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K30, K31, K32, K33, K34

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13, A14, A15, A16, A17, a18, A19, A20

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási rendtartás.
 11. Az adózás rendje.
 12. Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárások.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. A jövedéki adó szabályai

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: -

 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

A szóbeli kollokvium értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

 1. Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)
 2. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

Ajánlott irodalom

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006
 2. Erdős Éva- Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
  1. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

Kötelező jogszabályok

-          2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről

-          2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról

-          2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-          a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-          a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-          a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-          2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

 

 

 

 

 

Vissza