Pénzügyi jog 2. Jogász_Nappali

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN277N8

Jogász szak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                                Dr. habil. Nagy ZoltánPhD egyetemi docens

                                Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPEN277N7 Pénzügyi jog 1.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.     A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalkozásokra, a magánszemélyekre és az egyesülési jog alapján működő szervezetek alapítására, működésére, megszűnésére vonatkozó pénzügyi pozitív jogi rendelkezéseket - elsősorban az adójogi, illetékjogi szabályokat - valamint, megismerjék a nemzetközi pénzügyi jog főbb intézményeit, annak érdekében, hogy kellő alapot szerezzenek a pénzügyi jogalkalmazás kérdéseinek megoldásában.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 2. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 3. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény III. Az egyéni vállalkozó adózása. Az EVA szabályai.
 5. Vállalkozások pénzügyei: az általános forgalmi adó. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 6. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 7. Az ÁFA különös szabályai
 8. Vállalkozások pénzügyei: a vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási eljárás szabályai I. Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései, a törvény hatálya, a jogviszony alanyai, jogok és kötelezettségek az adóigazgatási eljárásban.
 11. Az adózás rendje II. Szankciók, jogkövetkezmények az adóigazgatási eljárásban.
 12. Az adózás rendje III. A végrehajtás szabályai, elévülés.
 13. Magánszemélyek pénzügyei: illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. Az illeték meghatározásának módja és menete. Elévülés az illetékjogban.
 15. A jövedéki adó

 

 

Az előadások helye, ideje: XIX. előadó, szerda 10 -12 óra

 

Okt. hét

Időpont

Pénzügyi jog 2.

Téma

1.

II.14.

Bevezetés az adójogba, adójogi alapfogalmak

2.

II.21.

Magánszemélyek jövedelemadója I.

3.

II. 28.

Magánszemélyek jövedelemadója II.

4.

III.07.

Az egyéni vállalkozók adózása (SZJA); Egyszerűsített vállalkozói adó

5.

III.14.

Általános forgalmi adó I.

6.

III.21.

Általános forgalmi adó II.

7.

III. 28.

Társasági adó

8.

IV.04.

Dékáni szünet

9.

IV.11.

Illetékjog

10.

IV.18.

Az adózás rendje: az adózás eljárási szabályai I.

11.

IV. 25.

Jövedéki adó, egyéb adók

12.

V.02.

Az adózás rendje: az adózás eljárási szabályai II.

13.

V.09.

Az adózás rendje: az adózás eljárási szabályai III.

14.

V.16.

Az adózás rendje: az adózás eljárási szabályai IV.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból szóbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. A szóbeli vizsgán a hallgatók rendelkezésére bocsátott tételsorból 1 tételt kell húznia a vizsgázónak. A kidolgozott tétel előadása után a félévi anyagból kap kérdéseket a vizsgázó. A vizsga kezdete 9 óra, vége 12 óra.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

 

-     2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről

-     2017. évi CLI. tv. az adóigazgatási rendtartásról

-     2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-     a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-     a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-     a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-     2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

-     2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

 

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2018. február

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza