Pénzügyi jog gyakorlat igazságügyi igazgatási

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Pénzügyi jog gyakorlat 1 c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN132IÜN3

igazságügyi igazgatási szak nappali tagozat

2017./2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék.

Tantárgy oktatója: Dr. Varga Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:-

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 1 óra/hét Kedd 15-16 A/6.203.

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A gyakorlati foglalkozások célja, hogy elmélyítse az előadásokon elhangzott ismereteket, megkönnyítsék az Államháztartástan 2. tantárgy anyagának elsajátítását.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási eljárás szabályai I. Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései, a törvény hatálya, a jogviszony alanyai, jogok és kötelezettségek az adóigazgatási eljárásban.
 11. Az adózás rendje II. Szankciók, jogkövetkezmények az adóigazgatási eljárásban.
 12. Az adózás rendje III. A végrehajtás szabályai, elévülés.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. Az illeték meghatározásának módja és menete. Elévülés az illetékjogban.
 15. A jövedéki adó szabályai

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozásokon részt vegyen. A gyakorlatok látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező.

A hallgatók a szemeszter során két zárthelyi dolgozatot írnak, a dolgozatokért – maximális teljesítmény esetén – egyenként 50 pontot kaphatnak.

A zárthelyi dolgozatok időpontja: 2017. október 17. és december 5.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató. A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

 

Elégtelen: 0 – 50 pontig

Elégséges: 51 – 64 pontig

Közepes: 65 – 77 pontig

Jó: 78 – 90 pontig

Jeles: 91 – 100 pontig

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

       A számonkérés félév közben a 3. pontban részletezetteknek megfelelően.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.

Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

 

 

 

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

 

-     2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

-     2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

-     a többszörösen módosított 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

-     a többszörösen módosított 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

-     a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

-     2003. évi CXXVI. tv. a közösségi vámjog végrehajtásáról

-     2003. évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

-     2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

-     2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza