Pénzügyi jog gyakorlat igazságügyi igazgatási

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Pénzügyi jog 2. gyakorlat, Igazságügyi igazgatási alapszak

(nappali)

Tantárgy neve:

Pénzügyi jog 2. gyakorlat

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPEN131IÜN3

Tárgyfelelős intézet:

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező

Tárgyfelelős:

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Közreműködő oktató(k):

Dr. Varga ZoltánPhD egyetemi docens

 

Javasolt félév:

3. félév

 

Előfeltétel: -

 

Óraszám/hét:

Nappali: 1 óra/hét

 1. tankör Kedd 12 órától A/1. 312.
 2. tankör Kedd 12 órától A/1. 312.

 

Számonkérés módja: gyakorlat

 

Kreditpont: 1

 

Munkarend:

nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adójogi, és az adóigazgatási eljárási jog alapismereteivel, ezen belül elsősorban a vállalakozások alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó magyar pénzügyi pozitív jog főbb elméleti kérdéseivel, és a magánszemélyekre vonatkozó adójogi, eljárásjogi és illetékjogi szabályokkal.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T8, T12, T14

képesség: K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9

autonómia és felelősség: F1, F2, F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

Előadás:

 1. Bevezetés az adójogba. Az adó fogalma, az adójog jogforrásai, az adójogi jogviszony elemei.
 2. Gazdaságpolitika, pénzügypolitika, adópolitika és az adóreform.
 3. A magánszemélyek pénzügyei: a személyi jövedelemadó I. Bevétel, költség, jövedelem fogalma. Jövedelemtípusok és adózási szabályaik
 4. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény II. A különadózó jövedelmek adójának meghatározása.
 5. Az EVA szabályai.
 6. Az ÁFA működési mechanizmusa, jellemzői, a törvény alapfogalmai.
 7. Az ÁFA mértéke, mentességek, kedvezmények
 8. A vállalkozások működésére vonatkozó pénzügyi jogi szabályok
 9. Vállalkozások működési rendje: a társasági adó. Az adó mértéke, az eredményt növelő és csökkentő tényezők, adókedvezmények. Az osztalékadó.
 10. Az adóigazgatási rendtartás.
 11. Az adózás rendje.
 12. Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárások.
 13. Az illetékjog. Az illetékek fajtái, illetékmentesség, illeték-feljegyzési jog.
 14. A jövedéki adó szabályai

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

 1 zárthelyi dolgozat

 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:

 

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozásokon részt vegyen. A gyakorlatok látogatása a tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezései szerint kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az, hogy a szemeszter során legfeljebb két alkalommal hiányzott a hallgató.

A gyakorlati foglalkozás érdemjegyének megállapítása az alábbiak szerint történik:

A hallgatók a szemeszter során egy zárthelyi dolgozatot írnak, a dolgozatért – maximális teljesítmény esetén összesen 70 pontot kaphatnak.

További pontokat, összesen 30 pontot szerezhetnek kis előadások tartásáért, jogesetmegoldásért, egyéb feladat megoldásáért, valamint a gyakorlatokon nyújtott aktivitásukért

 

-          A gyakorlat értékelése:

-          0-50% - elégtelen (1)

-          51-63% - elégséges (2)

-          64-77% - közepes (3)

-          78%-89% - jó(4)

-          90-100% - jeles (5)

 

Kötelező irodalom:

 1. Pénzügyi Jog II. (szerk. Simon István) Osiris Kiadó, Budapest 2012.
 2. 2.      Elektronikus tananyag:

Erdős Éva – Varga Zoltán: E-adózás jogi aspektusai (In: Virtuális vállalatok, E-kormányzat, Információs és Kommunikációs Technológiák című tananyagban - http://miskolc.infotec.hu - E-kormányzat témakörön belül 20. Modul E-adózás jogi aspektusai. A projekt száma: TÁMOP – 4. 1.2.-08/1/A/2009-0049)

 1. Ben J. M. Terra, Peter J. Wattel: European tax law, Wolters Kluwer Law & Business 2012.

Ajánlott irodalom:

 1. Pénzügyi jog II. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2006
 2. Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria.: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)
 3. Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

 

 

Vissza