Beszámoló a X. Miskolci EU Vándorkupa országos szintű európai uniós jogi jogesetmegoldó-és perbeszédversenyről

I.    A IX. Miskolci EU Vándorkupára jelentkezett csapatok

A 2015. március 9-én meghirdetett versenyre idén összesen 7 csapat jelentkezett. A megadott határidőig (2014. április 24-ig) minden csapat beküldte az írásbeli beadványokat, így a verseny Eljárási Szabályzata értelmében részt vehettek a verseny szóbeli döntőjén.

A 7 csapatból 4 csapat a verseny Joghallgatók szekciójában („A szekció”), míg 3 csapat a Fiatal jogászok szekciójában („B szekció”) versengett egymással.

A X. Miskolci EU Vándorkupa Joghallgatók szekciójába az ország három egyetemének jogi karáról jelentkeztek 3 fős, joghallgatókból álló csapatok:

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáról két csapat érkezett: a Belső piaci kofák” és a Rapporteursjeligéjű csapat. Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemet a „Junior Jogászok” nevű csapat képviselte. A házigazda Miskolci Egyetem képviseletében egy csapat indult „Lisbon Angels” néven.

A verseny Fiatal jogászok szekciójába idén három csapat jelentkezett, és vett részt a szóbeli döntőn. A „PER-fect” jeligéjű csapat a Miskolci Törvényszékről érkezett, a „Brownies” jeligéjű csapat a Gyulai Törvényszék fogalmazóiból állt, a „Fogik Csapata” az Egri Járásbíróságot képviselte.

 

 

II.    A megnyitó

A verseny szóbeli döntője 2015. május 8-án (péntek) került megrendezésre. A verseny helyszínéül – a korábbi évekhez hasonlóan – a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Mintatárgyalója szolgált.

A verseny szóbeli döntőjének megnyitóján a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos és nemzetközi dékán-helyettese, a Munka- és Agrárjogi Tanszék tanszékvezetője, Dr. Csák Csilla köszöntötte a zsűrit, a versenyző csapatokat, felkészítőiket és a hallgatóságot. Ezt követően az Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék tanszékvezetője, Dr. Angyal Zoltán, egyetemi docens üdvözölte a versenyen megjelenteket, és bíztatta a versenyző csapatokat az eredményes versenyzésre, valamint ismertette a zsűri tagjait.

 

 

 A versenyt. Dr. Csák Csilla és Dr. Angyal Zoltán nyitotta meg köszöntő beszédével

 A X. Miskolci EU Vándorkupa szóbeli döntőjén az uniós jog elméleti és gyakorlati szakembereiként Prof. Dr.Várnay Ernő (a DE-ÁJK Európa-jogi és Nemzetközi Jogi Tanszékének vezetője), mint a zsűri elnöke, a zsűri további két tagjaként pedig Dr.Asztalos Zsófia (az Európai Unió Bíróságának jogász-nyelvésze) és Dr. Somssich Réka (az ELTE-ÁJK egyetemi adjunktusa) alkották a „Bíróság” eljáró háromfős tanácsát, vagyis a verseny zsűrijét.

  

 

A X. Miskolci EU Vándorkupa zsűrijének tagjai (balról jobbra): Dr. Asztalos Zsófia, Prof. Dr. Várnay Ernő, Dr. Somssich Réka

A zsűri bemutatását követően a zsűri elnöke dr. Sápi Edit, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karának doktorandusza segítségével összesorsolta az egymással versengő csapatokat.

 

A csapatok összesorsolása.

III.                   A jogeset

Felkérésünkre a verseny alapjául szolgáló hipotetikus jogesetet – immáron hagyományosan – idén is az Európai Unió Bíróságán dolgozó magyar tisztségviselő írta meg. Ennek köszönhetően az idei jogeset is igazán aktuális és összetett – a Bíróság előtt folyamatban lévő előzetes döntéshozatali ügyekben is felmerülő – uniós jogi problémákra irányult.

M‑6/15. sz. R. Renáta kontra Kimméria előzetes döntéshozatali ügyben a kimmériai Legfelsőbb Polgári Bírósága úgy ítélte meg, hogy a jogvita eldöntése az uniós jog értelmezésétől függ, felfüggesztette az előtte folyamatban lévő eljárást, és a következő kérdéseket terjesztette előzetes döntéshozatalra a Bíróság elé:

 

  1. 1.             Annak megállapítása során, hogy fennáll-e egy tagállami bíróság kártérítési felelőssége az uniós jog megsértéséért, kizárólag az uniós jog megsértésének tényét kell értékelni, vagy pedig figyelembe lehet-e venni a tagállami eljárásjog szabályait?
  2. 2.             A bírósági jogkörben okozott tagállami kártérítési felelősség fennállása szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a tagállami eljárásjog szabályai alapján a per alperese a kárt okozó bíróság, és nem a tagállam?
  3. 3.             Az uniós jog tényleges érvényesülésének elvével ellentétes-e, illetve hogyan kell értékelni a kártérítési felelősség szempontjából, ha a
    a) tagállami bíróság a kereseti kérelemhez kötöttség korlátaira tekintettel nem vizsgálhatja az uniós jog érvényesülését?
    b) a tagállami Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem szabályai miatt nem veheti figyelembe az uniós jogra alapított kérelmet?
  4. 4.             Az Európai Unió Alapjogi Chartája tárgyi hatálya kiterjed-e arra az esetre, amikor egy tagállam jogszabályai lehetővé teszik, hogy a határozott időre foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak szerződését korlátlan alkalommal meghosszabbítsák?

 

 IV.           A szóbeli döntő 

A verseny alapjául szolgáló hipotetikus, M‑6/15. sz. R. Renáta kontra Kimméria előzetes döntéshozatali ügyben a verseny írásbeli szakaszában beküldött – legfeljebb15-15oldal terjedelmű – beadványokban foglaltak alapján a szóbeli döntőn a rendelkezésre álló 10-10 perces (továbbá 5-5 perces válasz és viszontválasz) időtartam keretében kellett a csapatoknak előadniuk és megvédeniük a jogi érvelésüket a „Bíróság” előtt.

A Bíróság tagjai idén is nagyon aktívak voltak: a meghallgatás során számos, az ügyekkel kapcsolatos kérdésre kellett válaszolniuk az alapügy felpereseit és alpereseit képviselő csapatoknak az előzetes döntéshozatali eljárás keretében.

Verseny közben

A tárgyaláson nézőként az éppen versenyben lévő csapatokon kívül csak a már nem versenyző csapatok tagjai, illetve felkészítői vehettek részt. A megmérettetésre várakozó csapatokat a verseny szervezői a felkészülési teremben látták vendégül.

A felkészülési terem

V.    Eredményhirdetés

A szóbeli döntő fordulóinak és azok zsűri általi értékelésének befejezését követően a verseny eredményhirdetésére a verseny mindkét szekciójában a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Könyvtárában került sor. Az eredményhirdetésen a zsűri elnöke, Prof. Dr. Várnay Ernő zárta le a verseny érdemi részét, mondott rövid ünnepélyes beszédet és ismertette a verseny két szekciójában kialakult eredményt.

 

 

Az ME-ÁJK Könyvtárában tartott ünnepélyes eredményhirdetés.

Az írásbeli beadványok és a szóbeli döntőn nyújtott teljesítmény együttes értékelése alapján a Joghallgatók szekciójában a Debreceni Egyetem joghallgatóiból álló Rapporteurscsapat lett az I. helyezett, így idén ők nyerték el a Miskolci EU Vándorkupát. A csapat tagjai: Besenyei Fruzsina Tünde, Horváth Henriett és Kuprák József. A csapat felkészítője Dr. Szemesi Sándor egyetemi docens volt.

A joghallgatók szekciójának II. helyezett csapata a szintén debreceni Belső piaci kofák lett. A csapat tagjai: Lovas Dóra, Pálinkás Nóra és Szilágyi Dániel. Felkészítőjük: Dr. Bartha Ildikó egyetemi adjuntus volt.

A szekció III. helyezett csapata a Miskolci Egyetem „Lisbon Angels” jeligéjű csapata lett. A csapat tagjai: Somogyi Gréta Kincső és Titkó Richárd. Felkészítőjük dr. Marinkás György, egyetemi tanársegéd.

A szekció negyedik csapata a Junior Jogászokelismerő oklevélben részesült. A csapat tagjai: Német Noémi, Németh Olívia, Gergely Barnabás. Felkészítőjük Dr. Jeney Petra egyetemi adjunktus.

 Az írásbeli beadványok és a szóbeli döntőn nyújtott teljesítmény együttes értékelése alapján a Fiatal jogászok szekciójának győztes csapata a Miskolci Törvényszék fogalmazóiból álló „PER-fect” csapat lett, így idén e csapat nyerte el ebben a szekcióban a Miskolci EU Vándorkupát. A csapat tagjai: Gazdusné Dr. Fekete Georgina, Dr. Molnár Dalma, Dr. Simaházi Renáta. Felkészítőjük Dr. Csorba Anna, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, európai jogi szaktanácsadó és koordinátor-helyettes volt.

A Fiatal Jogászok szekciójának II. helyezett csapata a GyulaiTörvényszék fogalmazóiból álló „Brownies” csapat lett, a csapat tagjai: dr. Csizmadia Mónika és dr. Rostás Edit Kincső. Felkészítőjük, Dr. Tóth Beáta, törvényszéki tanácselnök.

A szekció III. helyezett csapata a „Fogik Csapata” lett. A csapat tagjai: dr. Pohubi Máté, és dr. Farkas Henriette Regina. A csapat felkészítője Dr. Oltai-Kovács Krisztina, az Egri Törvényszék bírája.

 

 A győztes csapatok a vándorkupával (balról jobbra): a Rapporteurs és a PER-fect.

Az eredményhirdetést pezsgős koccintás majd egy fogadás követte, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílt kötetlen szakmai beszélgetést folytatni a zsűri tagjaival és egymással.

 

Képek a fogadásról

VI.    A támogatóink

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak a X. Miskolci EU Vándorkupa szervezési költségeihez és a helyezést elért versenyzők díjazásához való hozzájárulást.

 

A rendezvény támogatói alfabetikus sorrendben

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Könyvtárában rendezett fogadás megtartását az EastJob Személyzeti Tanácsadó Bt. nagylelkű felajánlása tette lehetővé.

 

 

A felkészülési termet a szervezők a Europe Direct Miskolc által felajánlott plakátokkal, szóróanyagokkal varázsolták igazán európai uniós hangulatúvá.

 

 

 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. nagylelkű felajánlásának köszönhetően a korábbi évekhez hasonlóan a nyertes csapatok értékes könyvjutalomban részesülhettek.

 

 

A  perbeszédverseny nem jöhetett volna létre a Miskolci Egyetemisták Szövetségének nagyvonalú támogatása nélkül.

 

 

Miskolc, 2015.május 14.

 

            A verseny szervezői:

 

Dr. Angyal Zoltán,                                                                            dr. Marinkás György

egyetemi docens                                                                               egyetemi tanársegéd

 

Vissza
Vissza