Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója

 

Tisztelt Látogató!

 

A Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója (POT) több, mint két évtizedes múltra tekint vissza. A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán hol a Kereskedelmi Jogi Tanszék, hol pedig a Polgári Jogi Tanszék rendezi meg évről-évre a konferenciát, ápolván az 1994-ben elindított hagyományt. A rendszeres tanácskozások célja a magánjog területét érintő dogmatikai és gyakorlati kérdések, az oktatás során felmerült problémák megvitatása. A résztvevők azonban nemcsak a katedra oktatói közül kerülnek ki. A találkozók vendégei és meghívott előadói között tisztelhetünk gyakorlati szakembereket és külföldi egyetemi oktatókat egyaránt. 

A honlap kialakításával az volt a célunk, hogy a nagyközönség számára a lehető legteljesebb mértékben elérhetővé tegyük a tanácskozások eredményeként született konferencia- illetve tanulmányköteteket, amivel lehetővé válik minden tudományos eredmény és érték közkinccsé avatása. A POT konferenciákon túl további tudományos tanácskozások tanulmányköteteit is hozzáférhetővé tettük, amelyeket szintén a Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért  jelentetett meg az évek során.

Tekintettel arra, hogy ezek a kötetek eleve korlátozott példányszámban készültek, és az évek elteltével egyre nehezebben hozzáférhetőek, úgy véljük, döntésünkkel támogatni tudjuk a tudományos munkák nyílt hozzáférésű közzétételének elvét, az Open Access mozgalmat.

 

 

Polgári Jogi Tanszék                                                     Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért

 


 

A letölthető kötetek:

Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): In Memoriam Novotni Zoltán.
Novotni Alapítvány, Miskolc, 2003.
 

inmemoriam borítóképe

Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): Az uniós csatlakozás hatása a letelepedés és a szolgáltatás szabad áramlása körében.
Novotni Alapítvány, Miskolc, 2005.

 

 

Bíró György – Szalma József (szerk.): Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok (2003-2005)
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2005.

pot20032005 borító

Gondosné Pusztahelyi Réka (szerk): Miskolci konferenciák 2006-2007. A magánjogi kodifikáció eredményei. 
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2008.

Barta Judit (szerk.): Miskolci konferenciák 2008. Bank és hitelviszonyok –
Kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán. 
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2009.

Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2009. A magánjogi kodifikáció eredményei.
 
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2010.

Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2011. Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában. 
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2012.

Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2012. A vadászat aktuális jogkérdései. 
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2012.

vadászat2012 borító

 

 Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2012. Jogi személyek az Új Polgári Törvénykönyvben. 
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2013.

 POT2012 borító képe

 

 Juhász Ágnes (szerk.): Miskolci konferenciák 2013. Grosschmid gondolatai és az új magyar Ptk. Tanulmánykötet.
Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2013.

grosschmid borító kép

 Juhász Ágnes (szerk.): Miskolci konferenciák 2013. IN MEMORIAM NOVOTNI ZOLTÁN.
Emlékkönyv Novotni Zoltán professzor halálának 20. évfordulója alkalmából. Tanulmánykötet.
Novotni Alapítvány, Miskolc, 2015.

 Novotniemlékkötet 2013 borító képe

 

Sápi Edit (szerk.): Decem anni in Europaea Unione III. Civilisztikai tanulmányok.
MISKOLCI JOGTUDOMÁNYI MŰHELY 8. Miskolci Egyetemi Kiadó. 2015.

civilisztikaitanulmányok borító képe

 

 

Juhász Ágnes (szerk.): Miskolci konferenciák 2015. Az új Ptk. öröklési jogi szabályai.  Tapasztalatok és kritikák.
Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016.

POT2015 borító képe

 

Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2015.  Emlékkötet Beck Salamon születésének 130. évfordulójára.
Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2016.

Beckkötet borító képe

 

 Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): In Memoriam Novotni Zoltán. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2003.

LETÖLTÉS (PDF) 

Tartalomjegyzék

Előszó / 5

Barta Judit: Az önkéntes biztosítás szerepének alakulása a magyar nyugdíjrendszerben /  9

Barzó Tímea: A polgári jogviszony közvetett tárgyát érintő fejlődési tendenciák / 25

Bíró György: Prof. Novotni Zoltán, a „tanár” / 41

Csák Csilla: Az agrárium speciális társas vállalkozási formái / 51

Csécsy György: Iparjogvédelem Novotni professzor szemszögéből / 59

Cserba Lajos: A hatályos polgári eljárásjog 50 éves / 73

Gáspárdy László: Kritikai észrevételek a fél jogállásának szabályozásához a polgári perben / 83

Harsányi Gyöngyi: A társasági törvény vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályozásának változásai az elmúlt évtizedben / 93

Leszkoven László: Értékpapírjogunk néhány új szabályáról / 119

Miskolczi Bodnár Péter: A kontraktuális és a deliktuális kártérítés elhatárolása, különös tekintettel Novotni Zoltán álláspontjára / 137

Molnár István János: A forgalmazói szerződés, mint a kereskedelmi forgalom önállósult szerződéstípusa / 177

Novák István: A perfüggőség jogi természete / 197

Prugberger Tamás: Privatizáció, a külföldi tőke kiáramlása, munkahely-leépítések, tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei / 207

Rácz Zoltán: Javaslatok az Mt. munkaügyi vitákra vonatkozó fejezetének megváltoztatásához / 215

Ujváriné Antal Edit: A biztosítási szerződési jog sajátosságai és változásai Novotni Zoltán szellemi hagyatékának tükrében / 237

Wopera Zsuzsa: A perfüggőségről a bírósági joghatósági szabályok uniós egységesítése kapcsán / 273

Ugrás a lap tetejére.


 

Miskolczi Bodnár Péter (szerk.): Az uniós csatlakozás hatása a letelepedés és a szolgáltatás szabad áramlása körében. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2005.

A 2004. június 11-én megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján elhangzott előadások anyaga

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 10

Dr. Asztalos Zsófia: Az uniós polgárság hatása a személyek szabad mozgására és a letelepedési jogra / 12

Dr. Barta Judit: A biztosító tájékoztatási kötelezettsége a szerződéskötés folyamatában, különös tekintettel az EU vonatkozó irányelveire / 32

Dr. Fitori Erzsébet, LL.M: Az európai bizottság irányelvtervezete a szolgáltatások szabad áramlásának megvalósítására a belső piacon / 52

Dr. Harsányi Gyöngyi: A szolgáltatások szabad áramlásának egyes szabályai a befektetési szolgáltatások körében / 60

Dr. Károlyi Géza: Az adójog által előírt telephelyi letelepedés / 72

Doc.JUDr. Kirstová, Katarína CSc.: A Ptk csatlakozást megelőző, utolsó módosítása Szlovákiában / 78

Dr. Leszkoven László: A tulajdonjog-fenntartás egyes kérdései / 84

Dr. Makó Péter: Piacnyitás és monopólium a közszolgáltatásokra vonatkozó EU szabályozásban / 96

Dr. Miskolczi Bodnár Péter: A székhelyáthelyezés egyes kérdései az európai társaságokra irányadó jogban / 104

Dr. Palásti Gábor: Polgári jogi és kereskedelmi jogi tartalmú közrendi és imperatív szabályok / 130

Dr. Prugberger Tamás: A csoport-jogalanyiság integratív szemléletét igénylő elméleti és gyakorlati tényezők / 152

Felhasznált irodalom / 163

Felhasznált jogforrások / 169

Felhasznált jogesetek / 176

Ugrás a lap tetejére.


 

Bíró György – Szalma József (szerk.): Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok (2003-2005) Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2005.

A Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2003. június 5-6-án és 2005. június 3-án elhangzott kötelmi jogi tanulmányok gyűjteménye

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 6

Lenkovics Barnabás: Polgári alanyi jogok – alkotmányos alapjogok / 8

I. Az új Ptk. felelősségtani koncepciója

Zlinszky János: Elvárhatóság a magánjogban / 44

Szalma József: A polgári jogi (szerződésen kívüli és szerződési) felelősség alapelvei / 52

Miskolczi Bodnár Péter: Kontraktuális és deliktuális károk elhatárolásának nehézségei / 101

Csécsy Andrea: Egységes vagy eltérő szabályozás a deliktuális és kontraktuális kárfelelősség körében? Vétkességi vagy objektív felelősség? /146

Ujváriné Antal Edit. Felelősségi kérdések a társasági jogviszonyokban / 160

Prugberger Tamás: A magyar munkajogi anyagi felelősség szabályainak felülvizsgálatra szoruló néhány kritikus pontja / 186

Dušan Nikolić: Büntető jellegű kártérítés / 193

Szűcs Magdolna: “Liberum corpus nullam recipit aestimationem” / 205

Kirstová, Katarína: A szlovák polgári törvénykönyv általános szabályai a polgári jogi felelősségről / 222

Radenka Cvetić: Az általános kártérítési jogszabályok alkalmazása az államosított vagyon visszaszármaztatási és kárpótlási eljárásában / 226

II. Az új Ptk. Koncepció kötelmi könyve

Bíró György: Polgári jogi kodifikáció – főként kötelmi jogi aspektusból / 240

Besenyei Lajos: Néhány gondolat a hitelbiztosítékokról / 261

Miskolczi Bodnár Péter: A zálogjog és az óvadék szabályozása a polgári törvénykönyvben és a csődjogban / 270

Csécsy Andrea: A szerződésszegésről de lege ferenda / 291

Leszkoven László: Az engedményezés új szabályai a kötelmi javaslat szövegtervezetében / 312

Prugberger Tamás: A munkavégzéssel kapcsolatos szerződéseknek a polgári törvénykönyvben történő szabályozásának a kérdése / 325

Szalay Gyula: A szerződések közös szabályai és a paradigmaváltás a fuvarjogban / 331

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Gondosné Pusztahelyi Réka (szerk): Miskolci konferenciák 2006-2007. A magánjogi kodifikáció eredményei. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2008.

 LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 1

I. RÉSZ: A Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján 2006. október 6-án elhangzott előadások

Barta Judit: A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény új rendelkezései az üzletrész és a házastársi közös vagyon megosztása vonatkozásában / 9

Harsányi Gyöngyi: A részvény és a benne megtestesülő tagsági jogok az új társasági törvényben  / 19

Miskolczi Bodnár Péter: Az új társasági törvény módosult kisebbségvédelmi szabályai / 37

Törő Emese: A spin-off cégek létrehozásának és működésének jogi keretei / 72

Ujváriné Antal Edit: Az érvénytelenség és hatálytalanság sajátos érvényesülése a társasági jogban / 80

 II. RÉSZ: „A családjog jövője” c. konferencián 2007. április 20.-án elhangzott előadások

Bencze Lászlóné: A gyermektartásdíj megállapításának gyakorlata, összevetés a családjogi könyv tervezetével / 106

Dóczi Márta: A házassági vagyonjog jelenlegi és a jövőben megválaszolandó kérdései / 112

Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolatok regisztrálása és annak hatása az élettársak öröklési jogi viszonyaira /118

Jobbágyi Gábor: Öröm és építő kritika / 143

Kiss Éva: A gyermekelhelyezés szabályai és gyakorlata / 149

Kőrös András: Az új Ptk. Családjogi Könyvének alapelvei és azok tükröződése a részlet-szabályokban / 161

Makai Katalin: A származás megállapítására vonatkozó szabályozás tervezett változása / 168

Sebestény Tamás: A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése / 181

Somfai Balázs: A gyermek kapcsolattartási joga / 189

Tóthné Fábián Eszter: A házastársi vagyonközösség várható változásai / 200

Weiss Emilia: A családjog fejlődésének főbb kérdései / 209

III.RÉSZ: A Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján 2007. június 1-jén elhangzott előadások

Besenyei Lajos: Széljegyzetek a Ptk. javaslatához / 231

Bíró György: A kötelmi jog alapintézményei – Az elévülés / 237

Csécsy Andrea: A szerződésszegés szabályozásának néhány problematikája az új Ptk. tervezetének tükrében / 253

Csécsy György: A szellemi alkotások jogának atipikus szerződései és az új Ptk. / 266

Juhász László: A hibás teljesítés szabályai az új Ptk. tervezetében / 279

Kenderes György - Prugberger Tamás: A munkaszerződés, mint polgári jogi és mint fogyasztói szerződés / 303

Katarina Kirstova: A szlovák Ptk – kodifikáció jelenlegi helyzete / 325

Miskolczi Bodnár Péter: Harmadik személy beleegyezésétől függő szerződések / 334

Rácz Zoltán: A Polgári Törvénykönyv és a Munka Törvénykönyve kodifikációjának összefüggéseiről / 363

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Barta Judit (szerk.): Miskolci konferenciák 2008. Bank és hitelviszonyok – Kodifikációs tanulmányok az új Ptk. születése kapcsán. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2009.

A Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2008. június 6-án elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye

 LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 5

Barta Judit: A bank- és hitelviszonyok újraszabályozása a kodifikációs eljárásban / 7

Lenkovics Barnabás: Bankügyletek az ombudsmani gyakorlatban / 23

Bíró György: A bankkölcsönszerződés lejárat előtti rendes felmondása / 51

Miskolczi Bodnár Péter: Megtévesztő banki reklámok a Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában / 61

Csehi Zoltán: Az általános szerződési feltételek szabályai az európai jog szorításában / 82

Nochta Tibor: Kárfelelősségi kérdések a bankügyletek körében / 102

Nagy Zoltán: A faktoring szerződések aktuális problémái / 111

Harsányi Gyöngyi: A jelzáloghitelezés egyes kérdései / 122

Ujváriné Antal Edit: A fogyasztó elállási joga a fogyasztási kölcsönnel összefüggésben és hatása a kapcsolt szerződésekre az új irányelv türkében / 131

Kovács István: Elektronikus cégalapítás és bankszámlanyitás / 151

Konferencia-képek 2008 / 158

 Ugrás a lap tetejére.


 

Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2009. A magánjogi kodifikáció eredményei. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2010.

Polgári Jogot Oktatók XV. Országos Találkozóján 2009. június 12-én elhangzott előadások szerkesztett anyaga

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 6

Csák Csilla – Prugberger Tamás: A termőföldek megszerzésére irányuló egyes jognyilatkozatok érvénytelensége / 9

Gellén Klára: A másik fél helyzetének kihasználásával kötött szerződések a magánjogi törvényjavaslattól napjainkig / 21

Jobbágyi Gábor: Kezelési szerződések az orvosi jogban / 35

Juhász László: Hozzászólás / 43

Nochta Tibor: Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről – joggyakorlati tükörben / 53

Osztovits András: Érvénytelenség a fogyasztói szerződésekben / 63

Prugberger Tamás – Kenderes György: Az érvénytelenség egyes problémái a munkaszerződés esetében / 77

Sándor István: Vételi jogot alapító szerződések érvénytelensége / 93

Szalma József: Közrend sérelmes szerződések és jogi következményei / 117

Vermes Attila: A biztosítási szerződés érvénytelensége az új Ptk. tervezetében / 155

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2011. Javítandó és jobbítható elemek a Ptk. kodifikációjában. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2012.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszéke által 2011. június 3-án megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján elhangzott előadások és a Ptk. kodifikációhoz kapcsolódó tanulmányok gyűjteménye

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 5

Barta Judit: Néhány elméleti, valamint a gyakorlatból fakadó észrevétel a korlátolt felelősségű társaság szövegtervezetéhez / 11

Bíró György: A határozott idejű megbízási szerződés felmondása / 29

Görög Márta: Régi-új kihívások a személyiségi, személyhez fűződő jogi védelem előtt / 47

Harsányi Gyöngyi: A szerződési szabadság módosult érvényesülése a befektetési szolgáltatási szerződés körében / 59

Jobbágyi Gábor: Problémák az új Ptk. családi jogi részében, tekintettel az új Alkotmányra / 69

Juhász Ágnes – Ujváriné Antal Edit: Atipikusból tipikus? A franchise szerződés jogi szabályozásának jelene és jövője / 74

Katarína Kirstová: Az ajándékozás – az ajándék visszakövetelésének joga / 98

Miskolczi Bodnár Péter: Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés újraszabályozása a 2009. évi CXX törvényben / 103

Nochta Tibor: A polgári jogi felelősség néhány alapproblémájának tükröződése az új Polgári Törvénykönyv 2011. decemberi Szerkesztőbizottsági Javaslatában / 117

Tivadar Ötvös: A „nemo plus iuris“ és a jóhiszeműség alapelvének dilemmája a magánjogban / 135

Prugberger Tamás: Néhány gondolat a magánjogi felelősséget érintő szabályok és bírói gyakorlat módosításához / 148

Pusztahelyi Réka: Az elévülés szabályozása az új Ptk. Javaslatában / 163

Rácz Zoltán: Minek nevezzelek? – az Mt. 100. § (4) bekezdésének jogi természetéről / 179

Rétfalvi Kornél: A könyvvizsgálatra vonatkozó társasági joganyag fejlődése 1988-tól napjainkig / 187

Sándor István: A társasági jog helye az új Ptk. tervezeteiben / 203

Szalma József: Rosszhiszemű szerződéskötési tárgyalás során beálló polgári jogi felelősség / 219

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2012. A vadászat aktuális jogkérdései. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2012.

Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara fennállásának 30. évfordulója alkalmából a Civilisztikai Tudományok Intézete által megrendezett konferencián, 2012. június 14-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 5

Dr. Székely István: Az orvvadászat hatásai és jogi szabályozásának problematikája / 7

Wallendums Péter: A vadászati etika szabályozásának aktuális kérdései / 17

Dr. Olajos István PhD.: A mezőgazdaság és a vadászat egyéb kárai Vadászati kár és a vadban okozott kár / 29

Dr. Barta Judit PhD.: Vadászatra jogosult felelőssége a vad által erdő és mezőgazdálkodáson kívül okozott károkért, különös tekintettel az ún. vadütközéses esetekre / 39

Dr. Leszkoven László PhD.: A vadászati jog, mint vagyoni értékű jog – polgári jogi megközelítésben / 57

Dr. Nyitrai Péter PhD.: A fegyvertartás és a fegyverhasználat szabályainak változásai / 67

Dr. Kormos Erzsébet PhD: Az ügyészség törvényességi ellenőrzési jogköre a vadásztársaságok, mint egyesületek felett / 77

Dr. Kiss István: Vadásztársaságok, mint egyesületek felszámolásának szabályozása, felelősségi kérdések / 89

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2012. Jogi személyek az Új Polgári Törvénykönyvben. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2013.

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Kereskedelmi Jogi Tanszéke által 2012. június 15-én megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján elhangzott előadások és a Ptk. kodifikációhoz kapcsolódó tanulmányok gyűjteménye

LETÖLTÉS (PDF)

 Tartalomjegyzék

Előszó / 3

Barta Judit: A tag halála következtében felmerülő jogkérdések megítélése a hatályos társasági törvény és az új Ptk. alapján – a személyegyesítő társaságok és a kft. vonatkozásában / 5

Barzó Tímea: Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek részvétele a gazdasági társaságokban / 21

Bodzási Balázs: Néhány gondolat a jogi személyek körében az új Ptk. alapján felmerülő felelősségi kérdésekről / 31

Csehi Zoltán: A jogi személyek szabályozása az új magyar Polgári Törvénykönyvben és annak tervezeteiben / 43

Fazakas Zoltán: A közkereseti társaság az új polgári törvénykönyvben / 85

Juhász Ágnes: A projekttársaság helye és szabályozása a magyar jogban / 107

Miskolczi Bodnár Péter: Változások a részvénytársaságok jogában / 129

Nochta Tibor: A polgári jogi felelősség jogi személyiség falán áthajló ágairól / 149

Papp Tekla: Felelősségátvitel, felelősségáttörés – quo vadis ius societatum / 165

Prugberger Tamás – Károlyi Géza: A szövetkezet mint gazdaság-, szociál- és foglalkoztatáspolitikailag jelentős jogalany / 185

Rétfalvi Kornél: A könyvvizsgáló és az új polgári törvénykönyv – megváltozott szerepek vagy feloldhatatlan ellentétek? / 213

Szalma József: Előszerződés – főszerződés pactum de contrahendo az európai és a magyar magánjogban / 225

Szegedi András: A közkereseti és a betéti társaság mint jogi személy / 237

Ugrás a lap tetejére.


 

Juhász Ágnes (szerk.): Miskolci konferenciák 2013. Grosschmid gondolatai és az új magyar Ptk. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2013.

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó / 5

I. Rész. A „Grosschmid gondolatai és az új magyar Ptk.” címmel 2012. november 9-én megrendezett konferencia előadóinak tanulmányai / 9

Balogh Judit: Grosschmid magánjoga – történeti értékek és aktualitások / 11

Harmathy Attila: A kötelmi jogról Grosschmid „Fejezetek kötelmi jogunk köréből” című műve alapján / 25

Lábady Tamás: Az „önhiba” mint kisodró körülmény a kártérítési obligációban (Grosschmid és az új Ptk. az önhibáról) / 35

Leszkoven László: Érdekirányadás – az érdekeszme, mint a fejezetek vezérfonala / 43

Papp Tekla: „Jogi és lénytani személyiség” – a grosschmidi jogi személy kategória elemzése a hazai jogfejlődés tükrében / 53

Vékás Lajos: Grosschmid szelleme és gondolatai az új polgári törvénykönyv öröklési jogi szabályaiban / 63

II. Rész. Egyéb tanulmányok és írások / 77

Barta Judit: Referátum Papp Tekla „jogi és lénytani személyiség” – a grosschmidi jogi személy kategória elemzése a hazai jogfejlődés tükrében c. előadásához / 79

Juhász Ágnes: Megkésett recenzió Grosschmid Béni „Fejezetek kötelmi jogunk köréből” című munkájáról / 85

Leszkoven László: Mi a kapcsolat a fügekávé és a kárátalány között? / 99

Leszkoven László: Válogatás magánjogi irodalmunk gyöngyszemeiből /103

Lukács Nikolett: A gazdasági lehetetlenülés szerepe és megjelenése Grosschmid Béni elméletében Besnyő Bernát olvasatában /107

Prugberger Tamás: A jogi személyiség kérdése Grosschmid-nál és az új Ptk-ban /113

Sándor István: Grosschmid és az angol jog /123

Sápi Edit: Grosschmid, az oktató /133

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Juhász Ágnes (szerk.): Miskolci konferenciák 2013. IN MEMORIAM NOVOTNI ZOLTÁN. Emlékkönyv Novotni Zoltán professzor halálának 20. évfordulója alkalmából. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2015.

LETÖLTÉS (PDF)

 Tartalomjegyzék

Előszó / 4

Miskolczi Bodnár Péter: Emlékezés – jelen időben / 5

Barta Judit: Novotni Zoltán professzor gondolatai nyomán elindulva: az építészeti-műszaki tervezői felelősség és annak biztosítása / 8

Fazekas Judit: A relatív szerkezet áttörése, különös tekintettel a termékfelelősség és a termékszavatosság kérdéseire/ 27

Harsányi Gyöngyi: Az értékpapírjog szabályozásának fejlődése az elmúlt két évtizedben / 41

Jakab Nóra – Prugberger Tamás: A munka jogviszonyainak körforgása / 53

Kenderes György: Jogágisági problémák – a munkajog hovatartozásának kérdőjelei / 69

Leszkoven László: A kötelmek egyenértékűségének elvéről / 85

Miskolczi Bodnár Péter: Speciális tulajdonátruházási szerződések / 97

Rácz Zoltán: A munkavállalói részvétel a kollektív munkajog rendszerében, különös tekintettel az új Mt. rendelkezéseire / 115

Ujváriné Antal Edit: Méltányosságot hordozó kártérítési szabályok az új Polgári Törvénykönyvben – Novotni Zoltán professzor szellemi hagyatéka nyomán / 131

Ugrás a lap tetejére.


 

 

Sápi Edit (szerk.): Decem anni in Europaea Unione III. Civilisztikai tanulmányok. MISKOLCI JOGTUDOMÁNYI MŰHELY 8. Miskolci Egyetemi Kiadó. 2015.

Miskolci Konferenciák. Európai hatások a magyar magánjogi felelősség területein, különös tekintettel a kártérítési felelősségre (2014) és Korszakváltás a családjogban (2013) című POT konferenciákon elhangzott előadások tanulmánykötete

LETÖLTÉS (PDF)

 Tartalomjegyzék

Előszó / 7

ELSŐ RÉSZ: EURÓPAI HATÁSOK A MAGYAR MAGÁNJOGI FELELŐSSÉG TERÜLETEIN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGRE

Barta Judit: A felelős műszaki vezető magánjogi felelősségre vonhatóságának kérdése a jogszabályok és bírói gyakorlat tükrében / 11

Dudás Attila: Környezetvédelmi polgári jogi felelősség a szerb jogban / 27

Harsányi Gyöngyi: A fokozott felelősségi formula kiiktatása az új Ptk.-ból / 43

Jakab Nóra: Cselekvőképtelen munkavállaló a munkajogi szabályozásban / 53

Kirstova Katarína: A kártérítés tartalma, terjedelme és módja a szlovák Polgári Törvénykönyvről szóló 40. sz. 1964. évi törvény szerint / 64

Kriston Edit: A házastársak rendelkezési joga és az abból eredő felelősség egyes kérdései / 71

Mélypataki Gábor: A fegyelmi felelősség problémája a munka- és közszolgálati jogban / 80

Miskolczi-Bodnár Éva: Liability of search engine providers with special regard to copyright infringement / 93

Miskolczi-Bodnár Péter: Más károkozó magatartásáért való deliktuális felelősség / 108

Prugberger Tamás–Kenderes György: A munkajogi kártérítési felelősség irányai az új Mt. és a nyugat-európai szabályozás tükrében / 123

Pusztahelyi Réka: A veszélyes üzem üzembentartója szerződésszegésével okozott károkért való felelősség/ 138

Sápi Edit: A szerzői jogi jogsértés következményeiről – különös tekintettel a kártérítés, az alaptalan gazdagodás visszatérítése és a sérelemdíj alkalmazhatóságáról / 150

Stenpien Erik: A magánjogi felelősség története Csehszlovákiában 1918 és 1950 között a Legfelsőbb Bíróság határozatainak fényében / 162

Szalma József: Felelősség a szerződésszegésért / 170

Ujváriné Antal Edit: A kárfelelősség új rendszerének hatása a termékfelelősségre / 192

MÁSODIK RÉSZ: KORSZAKVÁLTÁS A CSALÁDJOGBAN

Hegedűs Andrea: Házassági vagyonjogi rendszerek az új Ptk.-ban / 217

Somfai Balázs: Családi mediáció (különös tekintettel a kapcsolattartásra) a jogszabályi változások tükrében / 237

Nagy Márta: Mediáció a családjogban – a bírósági közvetítés / 243

Ninauszné Bartók Ágnes: A gyermekek jogellenes külföldre vitelének gyakorlati tapasztalatai – a magyar Központi Hatóság szemszögéből / 256

Katonáné Pehr Erika: Az örökbefogadás változó jogi környezete a Családi Könyvben / 267

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Juhász Ágnes (szerk.): Miskolci konferenciák 2015. Az új Ptk. öröklési jogi szabályai.  Tapasztalatok és kritikák. Tanulmánykötet Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016.

 

A 2015. június 5-én megrendezett Polgári Jogot Oktatók XXI. Országos Találkozóján elhangzott előadások és a konferencia témájához kapcsolódó tanulmányok gyűjteménye

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék 

 Előszó / 5 

Barta Judit: Gondolati kalandozások a személyegyesítő társaságok tagjának halála okán felmerülő kérdések körül / 9

Csehi Zoltán: A túlélő házastárs törvényes öröklése és az osztályrabocsátás az új Ptk.-ban / 17

Dúl János: A hagyatéki tartozásokért való felelősség társasági jogi kitekintéssel / 29

Hornyák Zsófia – Prugberger Tamás: A föld öröklésének speciális szabályai / 47

Katarína Kirstova: A szlovák öröklési jogi szabályozás rövid áttekintése / 59

Leszkoven László: A kötelesrész kielégítése és a szerencseszerződések – gondolatok az új Polgári Törvénykönyv 7:80. § (4) bekezdésének ún. „kétéves szabályáról” / 69

Ugrás a lap tetejére.

 


 

Pusztahelyi Réka (szerk.): Miskolci konferenciák 2015.  Emlékkötet Beck Salamon születésének 130. évfordulójára. Tanulmánykötet. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2016.

A Miskolci Egyetem Polgári Jogi Tanszéke által 2015. november 13-án megrendezett Beck Salamon Emlékkonferencián elhangzott előadások és kapcsolódó tanulmányok gyűjteménye

LETÖLTÉS (PDF)

Tartalomjegyzék

Előszó

Németh János: Emlékezés Beck Salamonra, az egyetemi tanárra / 7

Prugberger Tamás: Sala Bácsi a tanár, a tudós, az esetjogász és az ügyvéd / 21

Menyhárd Attila: Szerződés, kártérítés és jogalap nélküli gazdagodás / 39

Veress Emőd: A biankó saját váltó – egy jogeset anatómiája / 57

Leszkoven László: A „kettősfedelű” igények mai megközelítésben / 75

Vida Sándor: Beck Salamon és a védjegyjog / 87

Juhász Ágnes: A jogász legyen műkedvelő nyelvész! / 101

Pusztahelyi Réka: Ajánlat kötöttség nélkül / 125

Ugrás a lap tetejére.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza