Polgári jog I. alapfogalmak

Polgári jog I.

Fogalom-meghatározások

II. évfolyam

2018/2019. tanév I. félév

 

 1. Jogképesség
 2. Cselekvőképesség
 3. Belátási képesség
 4. Jóhiszeműség
 5. Joggal való visszaélés
 6. Rosszhiszeműség
 7. Jogi személy kritériumai
 8. Megdönthető vélelem (példával)
 9. Holtnak nyilvánítás
 10. Szerzőképesség
 11. Elvárható magatartás
 12. Jogforrás (alaki és anyagi)
 13. Kogencia, klaudikáló kogencia
 14. Fikció és alkalmazása
 15. Analogia legis, analogia iuris
 16. Megdönthetetlen vélelem (példával)
 17. Szabadalom – szabadalmazhatóság feltételei
 18. Abszolút szerkezetű jogviszony (példával)
 19. Egyetemleges kötelezettség
 20. Elévülés (fogalom, idő, jogi jelleg)
 21. Határidők (jogi jelleg). Jogvesztő határidő
 22. Becsület – becsületet sértő magatartás
 23. Egyesület fogalma
 24. Nyílt és zárt alapítvány elhatárolása
 25. Szankció, egyes magánjogi szankciók
 26. A polgári jogi norma elemei
 27. Abszolút jogképesség lényege
 28. Halál tényének bírói megállapítása
 29. Alakító jog (hatalmasság)
 30. Ex nunc, ex tunc hatály (előfordulásai)
 31. Ráutaló magatartás
 32. Jogügylet fogalma és fajtái
 33. Reálaktus és konszenzuál aktus
 34. Konstitutív hatály (előfordulása)
 35. Deklaratív hatály (előfordulása)
 36. Kifogás(ok)
 37. Naturalis obligatio
 38. Kódex (jelentősége a magánjogban)
 39. Támogató kirendelésének feltételei
 40. Vétőképesség
 41. Nyilatkozati elv és akarati elv
 42. Üzleti titok
 43. Ingatlan fogalma és különös jogforrása
 44. Alanyi jog és igény
 45. Generálklauzula és bírói mérlegelés
 46. Sérelemdíj
 47. Személyiségvédelmi eszközök
 48. Jogi tények fogalma és fajtái
 49. Védjegy
 50. Lex imperfecta
 51. Diszpozíció és diszpozitivitás fogalmi eltérősége
 52. Objektív jogkövetkezmény
 53. Know-how (védett ismeret)
 54. Szubjektív jogkövetkezmény
 55. Jóhírnév – jóhírnév megsértése
 56. Felróhatóság
 57. Közokirat és minősített magánokirat
 58. Szerzői mű kritériumai
 59. Kegyeleti jog
 60. Előzetes jognyilatkozat fogalma, érvényességének feltételei
 

 

A vizsga anyagát képezi a 60 alapfogalom is!

Vissza