Polgári jog I. (diplomás levelező)

 

Tantárgyi tematika

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT279D3

Jogász osztatlan szak diplomás levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJROM273D2 ai, AJROM277D2 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 16/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog négy féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

Az első szemeszterben a hallgatók megismerkednek a polgári jogi dogmatika alapjaival az általános tanok keretében, továbbá e félév feladatát képezi a személyek joga, benne a jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi személyek és a személyiségvédelem tárgyrészek, valamint a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások témakör feldolgozása

A Polgári jog I. tantárgy oktatása a jogászképzés 3. félévében, 16 óra / félév formájában történik, a számonkérés formája kollokvium, a sikeres vizsga 5 kreditpontot eredményez.

2.    A tantárgy tematikus leírása

ÁLTALÁNOS RÉSZ:

2017. IX. 22. (péntek) 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – Dr. Barzó Tímea

-          A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei.

-          A polgári jog forrásai. A polgári jogi norma szerkezete és fajtái. A polgári jogszabályok érvénye, hatálya és alkalmazása.

-          A polgári jogviszony szerkezete és elemei. Az abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyok. A jogviszony alanya, tárgya, tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság stb.).

-          A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások, az utaló magatartás. A jogügyletek fogalma és csoportjai. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények.

-          Emberi és társadalmi körülmények. Az idő múlása, az elévülés fogalma és természete.

 

2017. X. 6. (péntek) 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – Dr. Barzó Tímea

SZEMÉLYEK JOGA:

-          A személyi jog alapfogalmai (jogképesség, cselekvőképesség, szerző- és vétőképesség, belátási képesség, személy, személyiség, jogi személy). Az ember jogképessége. Holtnak nyilvánítás, a halál tényének megállapítása.

-          A korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személyek köre és ügyletkötői képességük. A gondnokság alá helyezésre vonatkozó fontosabb rendelkezések (zárlat, ideiglenes gondnokrendelés). A gondnokrendelés.

-          Támogatott döntéshozatal, a támogatóra vonatkozó alapvető rendelkezések. Előzetes jognyilatkozat tétele, a jognyilatkozat hatályossá nyilvánítása. A nyilvántartásba vétel.

2017. X. 20. (14.10-17.30-ig – XVIII. ea. – Dr. Barzó Tímea

-          A személyiségvédelem közös szabályai, az általános személyiségi jog megjelenése. Jogellenességet kizáró okok a személyiségvédelemben. Közéleti szereplők sajátos megítélése.

-          Az élet, testi épség, egészség védelme. A személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás sérthetetlensége. A jóhírnév, becsület védelme, hátrányos megkülönböztetés tilalma. Képmáshoz és hangfelvételhez való jog. A személyes adatok védelme (adatvédelem alapelvei, érintettek jogai stb.). A kegyeleti jogok. PTK-ban nevesített titokfajták (levéltitok, üzleti titok, hivatásbeli titok)

-          A személyhez fűződő jogok védelmének objektív és szubjektív eszközei. A sérelemdíj. A sajtóhelyreigazítás. A személyhez fűződő jogok érvényesítése.

2017. X. 27. (péntek) 14.10-17.30-ig – XXXII. ea.– Dr. Barzó Tímea

-          A jogi személy fogalma, fajtái. A jogi személy létesítésének szabályai. A jogi személy képviselete. A jogi személyek törvényességi felügyelete. A jogi személyek megszűnése.

-          Az állam jogalanyisága.

-          Az egyesület fogalma, létrejötte, szervezete, működése és megszűnése. A köztestületek. A politikai pártok és az egyházak.

-          Az alapítvány fogalma, létrehozása, szervezete, működése és megszűnése.

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA:

-          A szerzői alkotás kritériumai. A szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai. A szerzői jog korlátai. Szerzői alkotás és munkaviszony. A szomszédos jogok védelme.

-          A szabadalmazható találmány kritériumai. Kizárás az oltalomból. A szabadalmi oltalom korlátai. A szabadalmi jogviszony tartalma. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése. Találmány- és szabadalombitorlás.

-          A használati mintaoltalom. A know-how jogi védelme. A formatervezési minta oltalma.

-          Védjegyként oltalmazható jelzések és kizáró okok. A védjegyoltalom keletkezése és megszűnése. A védjegyoltalmi jogviszony. A védjegybitorlás. A földrajzi árujelzők oltalma.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a tanszéki honlapon keresztül a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A vizsgára a hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezni.

5.    Kötelező tananyag

  • Barzó–Bíró–Juhász–Lenkovics–Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc 2014. illetve későbbi kiadás)
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

6.    Ajánlott irodalom

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)
  • Petrik Ferenc (szerk.): Polgári jog I-III. Kommentár a gyakorlat számára (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), 3. kiadás, HVG-ORAC, Budapest, 2013. (különös tekintettel az 1-2 könyvre)
  • Faludi Gábor: Recent Amendments of the Hungarian Copyright Act In.: MEDIEN UND RECHT INTERNATIONAL 7:(3-4) pp. 104-113. (2010)
  • BARZÓ Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
  • BARZÓ Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
  • Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.
  • Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)
  • Hoffman István - Könczei György: Legal Regulations Relating to the Passive and Active Legal Capacity of Persons with Intellectual and Psychological Disabilities in Light of the Convention on the Rights with Disabilities and the Impending Reform of Hungarian Civil Code, LOYOLA OF LOS ANGELES INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW REVIEW 33:(1) pp. 143-172.(2010)

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2017. augusztus 28.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Barzó Tímea

                                                                                  intézeti tszv. egyetemi docens

 A tematika letölthető innen

Vissza