Polgári jog I. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT131IÜ3

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJJOE134IÜ2 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 14 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog négy féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

Az első szemeszterben a hallgatók megismerkednek a polgári jogi dogmatika alapjaival az általános tanok keretében, továbbá e félév feladatát képezi a személyek joga, benne a jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi személyek és a személyiségvédelem tárgyrészek, valamint a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások témakör feldolgozása Ezen kívül, az első szemeszter második felében a hallgatók a dologi jog tárgykörének szabályrendszerét ismerik meg, így az előadások anyaga kitér a tulajdonjog, a birtokjog és a korlátolt dologi jogok szabályaira, a félév végén pedig a törvényes és a végrendeleti öröklést átfogó öröklési joggal ismerkednek meg.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. IX. 23. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 307. – Dr. Pusztahelyi Réka

- Általános rész. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya. A jogviszony tárgya. A jogviszony tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.).

- Általános rész. A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

- Személyek joga. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és a jogi személyek. A jogképesség kezdete és megszűnése.

- Személyek joga. Cselekvőképességre vonatkozó szabályok.

 

2016. X. 22. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 307. – Dr. Pusztahelyi Réka

- Személyek joga. A jogi személy mibenléte, kritériumai. A jogi személyek közös szabályai. Egyes jogi személyek. Az egyesület.

- Személyek joga. Az alapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.

- A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. A jogi személyek személyiségvédelme. A személyhez fűződő jogok megsértésének polgári jogi jogkövetkezményei.

- Szellemi alkotások joga. A szellemi alkotásokról általában. A szerzői alkotás kritériumai.  A szerző személyéhez fűződő és vagyoni jogai. Szerzői jogbitorlás. Egyes műszaki szellemi alkotások bemutatása: szabadalom, használati mintaoltalom, know-how. Formatervezési mintaoltalom. Bevezetés a védjegyjogba.

 

2016. XI. 5. (szombat) – 8.30-11.50-ig – A/1. 308. – Dr. Pusztahelyi Réka

- Dologi jog. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). A tulajdonjog megszerzése és megszűnése.

- Dologi jog. Birtokjogviszony, birtokvédelem.

- Dologi jog. A közös tulajdon. Eredeti és származékos szerzésmódok. A korlátolt dologi jogok.

- Dologi jog. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

- Dologi jog. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. A közös tulajdon. Eredeti és származékos szerzésmódok.

- Dologi jog. A korlátolt dologi jogok.

- Dologi jog. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei. Birtok és birtokvédelem.

 

2016. XI. 25. (péntek) – 12.20-14.00-ig – A/1. 311.– Dr. Pusztahelyi Réka

- Öröklési jog. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai.

- Öröklési jog. A végintézkedésen alapuló öröklés.

- Öröklési jog. A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.

 

2016. XII. 9. (péntek) – 14-15-ig – A/1. 307.

aláírás-pótlás

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsga értékelése ötfokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

–        Barzó–Bíró–Juhász–Lenkovics–Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc 2014. második kiadás)

–        Juhász – Leszkoven – Pusztahelyi: Dologi jog Novotni Kiadó, Miskolc 2015.

–        Barzó – Juhász – Pusztahelyi – Sápi: Öröklési jog Novotni Kiadó, Miskolc 2016.

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                                         Dr. Juhász Ágnes

                                                                                                          egyetemi adjunktus

 A tematika letölthető itt.

Vissza