Polgári jog I. (nappali és levelező)

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogász osztatlan képzés

nappali-levelező tagozat

Polgári jog 1.

2018/19/1. félév

Tantárgy neve:

Polgári jog 1.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT279N3 (nappali)

AJPJT279L3 (levelező)

AJPJT279D3 (diplomás levelező)

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea tanszékvezető, egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 3. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező és diplomás levelező: 16 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont:

nappali: 4

levelező: 4

diplomás levelező: 5

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog négy féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

Az első szemeszterben a hallgatók megismerkednek a polgári jogi dogmatika alapjaival az általános tanok keretében, továbbá e félév feladatát képezi a személyek joga, benne a jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi személyek és a személyiségvédelem tárgyrészek, valamint a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások témakör feldolgozása

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali tagozat: Szerda 8-10-ig – XX. ea.

 

levelező tagozat:

2018. IX. 21. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XVIII. ea. (4 óra) – Dr. Barzó Tímea e. doc.

2018. X. 12. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XVIII. ea. (4 óra) – Dr. Barzó Tímea e. doc.

2018. X. 26. (péntek) – 12.30-15.50-ig – XVIII. ea. (4 óra) – Dr. Barzó Tímea e. doc.

2018. XI. 30. (péntek) – 12.30-15.50-ig – XVIII. ea. (4 óra) – Dr. Barzó Tímea e. doc.

 

 

 1. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog (magánjog) tudományának kialakulása, fejlődése napjainkig. A magyar polgári jog alapvető elvei.
 2. A polgári jog forrásai. A polgári jogi norma szerkezete és fajtái. A polgári jogszabályok érvénye, hatálya és alkalmazása. A polgári jogviszony szerkezete és elemei. Az abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyok.
 3. A jogviszony alanya, tárgya, tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. A jogügyletek fogalma és csoportjai.
 4. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. Az idő múlása. Az elévülés jogi természete.
 5. A személyek joga alapfogalmai (jogképesség, cselekvőképesség, szerző- és vétőképesség, belátási képesség, személy, személyiség, jogi személy). Az ember jogképessége. Holtnak nyilvánítás, a halál tényének megállapítása. A cselekvőképesség. A korlátozottan cselekvőképes személyek és ügyletkötő képességük. A cselekvőképtelen személyek köre és ügyletkötői képessége.
 6. A gondnokság alá helyezésre vonatkozó fontosabb rendelkezések (zárlat, ideiglenes gondnokrendelés). A gondnokrendelés. A támogatott döntéshozatal, a támogatóra vonatkozó alapvető rendelkezések. Előzetes jognyilatkozat tétele, a jognyilatkozat hatályossá nyilvánítása. A nyilvántartásba vétel.
 7. A személyiségvédelem közös szabályai, az általános személyiségi jog megjelenése. Jogellenességet kizáró okok a személyiségvédelemben. Közéleti szereplők sajátos megítélése. Az élet, testi épség, egészség védelme. A személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás sérthetetlensége. A jóhírnév, becsület védelme, hátrányos megkülönböztetés tilalma.
 8. Képmáshoz és hangfelvételhez való jog. A kegyeleti jogok. PTK-ban nevesített titokfajták (levéltitok, üzleti titok, hivatásbeli titok). A személyhez fűződő jogok védelmének objektív és szubjektív eszközei. A sérelemdíj. A sajtóhelyreigazítás. A személyhez fűződő jogok érvényesítése.
 9. A jogi személy fogalma, fajtái. A jogi személy létesítésének szabályai. A jogi személy képviselete.
 10. A jogi személyek törvényességi felügyelete. A jogi személyek megszűnése. Az állam jogalanyisága. Az egyesület fogalma, létrejötte, szervezete, működése és megszűnése.
 11. A köztestületek. A politikai pártok és az egyházak. Az alapítvány fogalma, létrehozása, szervezete, működése és megszűnése
 12. A szerzői alkotás kritériumai. A szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai. A szerzői jog korlátai. Szerzői alkotás és munkaviszony. A szomszédos jogok védelme.
 13. A szabadalmazható találmány kritériumai. Kizárás az oltalomból. A szabadalmi oltalom korlátai. A szabadalmi jogviszony tartalma. A használati mintaoltalom.
 14. A know-how jogi védelme. A formatervezési minta oltalma. Védjegyként oltalmazható jelzések és kizáró okok. A védjegyoltalom keletkezése és megszűnése. A védjegybitorlás. A földrajzi árujelzők oltalma.

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

Kötelező irodalom:

 1. Barzó – Bíró – Juhász – Lenkovics – Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet, Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.
 2. Attila Menyhárd -Emőd Veress (edt.): New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International Publishing AG, 2017.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 2. Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)
 3. Barzó Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
 4. Barzó Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
 5. Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

 

A tematika letölthető itt.      

Vissza