Polgári jog I.

VIZSGAKÉRDÉSEK

2018/2019. tanév 1. félév

POLGÁRI JOG I.

II. évf.

 

I.

 1. A magánjog egysége, a polgári jog fogalma és tárgyköre, a közjog-magánjog elhatárolása.
 2. A polgári jog rendszere (törvényi, tudományos, tantárgyi, különös figyelemmel az újrakodifikálásra). Az európai és a magyar magánjogi jogfejlődés vázlata.
 3. A polgári jog alapelveinek rendeltetése, funkciói. Az autonóm mozgástér elve.
 4. Az észszerűség, az igazságosság és a jogbiztonság alapelvei (példákkal).
 5. A jóhiszeműség és tisztesség alapelve, az együttműködés kötelezettség (példákkal).
 6. A joggal való visszaélés tilalma (példákkal).
 7. Az elvárható magatartás elve, érvényesülésének esetkörei.
 8. A polgári jog forrásai (alaki, anyagi).
 9. A szokásjog és a bírói gyakorlat a jogforrások rendszerében (a jogfejlesztő értelmezés elve).

10.A polgári jogi norma szerkezete és fajtái.

11.A polgári jogszabályok érvénye, hatálya és alkalmazása.

12.A polgári jogviszony fogalma és jellemzői. A polgári jogviszony alanyai.

13.Többalanyúság a jogviszonyokban (együttesség, egyetemlegesség, jogutódlási helyzetek).

14.A polgári jogviszony tárgya és a dolgok osztályozása, egyéb jellemzői.

15.A polgári jogviszony tartalma (az alanyi jog és az igény, igény nélküli helyzetek, váromány).

16.A polgári jogviszony tartalma (kötelezettségek, hatalmasságok, a kifogások fogalma, fajtái és érvényesülésük).

17.A jogi tények fogalma. A jogi tények hatásai.

18.Emberi magatartások, mint jogi tények.

19.A jogügylet, mint akaratnyilatkozat (hatályosulás, alakiság, képviselet).

20.Az utaló magatartás, mint kivételes jogi tény (elhelyezés, fogalom).

21.Emberi és társadalmi körülmények, mint jogi tények. A közhatalmi aktusok.

22.Külső körülmények, mint jogi tények. Az időmúlás joghatásai (határidők, elévülés, jogvesztés).

23.Az elévülés jogi természete (rendeltetése, nyugvása, megszakadása).

 

 

II.

 1. A személyi jog alapfogalmai (jogképesség, cselekvőképesség, szerző- és vétőképesség, belátási képesség, személy, személyiség, jogi személy). A korlátozás tilalma.
 2. Az ember jogképességének kezdete. A jogképesség megszűnése. Holtnak nyilvánítás, a halál tényének megállapítása.
 3. A korlátozottan cselekvőképes személyek köre és ügyletkötői képességük.
 4. A cselekvőképtelen személyek köre és ügyletkötői képességük.
 5. A gondnokság alá helyezésre vonatkozó fontosabb rendelkezések (zárlat, ideiglenes gondnokrendelés).
 6. A gondnokrendelés szabályai.
 7. Támogatott döntéshozatal, a támogatóra vonatkozó alapvető rendelkezések.
 8. Előzetes jognyilatkozat tétele, a jognyilatkozat hatályossá nyilvánítása. A nyilvántartásba vétel.
 9. A jogi személy fogalma, fajtái, elemei. A jogi személyre vonatkozó elméletek.
 10. A jogi személy létesítésének szabályai. A jogi személy képviselete.
 11. A jogi személy szervezeti egységére vonatkozó szabályok (jogalanyiság, fiókképviselet). A jogi személyek törvényességi felügyelete. A jogi személyek megszűnése.
 12. Az állam és az önkormányzat jogalanyisága, képviselete, vagyona, felelőssége. A költségvetési szervek. A köztestületek. A politikai pártok és az egyházak.
 13. Az egyesület fogalma, létrejötte, szervezete, működése és megszűnése.
 14. Az alapítvány fogalma, létrehozása, szervezete, működése és megszűnése.
 15. A személyiségvédelem közös szabályai, az általános személyiségi jog megjelenése. Jogellenességet kizáró okok a személyiségvédelemben. Közéleti szereplők sajátos megítélése.
 16. Az élet, testi épség, egészség védelme. A személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás sérthetetlensége. A jóhírnév, becsület védelme, hátrányos megkülönböztetés tilalma.
 17. Képmáshoz és hangfelvételhez való jog. A személyes adatok védelme (adatvédelem alapelvei, érintettek jogai stb.).
 18. A kegyeleti jogok. PTK-ban nevesített titokfajták (levéltitok, üzleti titok, elhatárolás a know-howtól, hivatásbeli titok).
 19. A személyhez fűződő jogok védelmének objektív és szubjektív eszközei. A sérelemdíj.
 20. A sajtóhelyreigazítás. Képmáshoz és hangfelvételhez való jog érvényesítése iránti per. A személyhez fűződő jogok érvényesítése.
 21. A szerzői alkotás kritériumai. A szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai. A szerzői jog korlátai.
 22. Szerzői alkotás és munkaviszony. A szomszédos jogok védelme. A közös jogkezelés. A szerzői jogbitorlás.
 23. A szabadalmazható találmány kritériumai. Kizárás az oltalomból. A szabadalmi oltalom korlátai.
 24. A szabadalmi jogviszony tartalma. Szolgálati és alkalmazotti találmányok.
 25. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése. Találmány- és szabadalombitorlás.
 26. A használati mintaoltalom. A know-how jogi védelme. A formatervezési minta oltalma.
 27. Védjegyként oltalmazható jelzések és kizáró okok. A védjegyoltalom keletkezése és megszűnése. A védjegyoltalmi jogviszony. A védjegybitorlás. A földrajzi árujelzők oltalma.

 

A vizsga anyagát képezi a 60 alapfogalom is!

 

 

Miskolc, 2018. szeptember 5.

 

       Dr. Barzó Tímea

tanszékvezető, egyetemi docens

Vissza