Polgári jog II. (diplomás levelező)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogász osztatlan képzés

2018/19/2.

Tantárgy neve:

Polgári jog 2.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT279N4 (nappali)

AJPJT279L4 (levelező)

AJPJT279D4 (diplomás levelező)

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 4. félév

Előfeltétel: Polgári jog I.

(AJPJT279N3, AJPJT279L3, AJPJT279D3)

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező és diplomás levelező: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont:

nappali: 4

levelező: 4

diplomás levelező: 5

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog öt féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül. A második szemeszterben a dologi jogon belül a tulajdonjog, a közös tulajdon, az ingatlanjog, a zálogjogok, és más idegen dologbeli jogok, míg az öröklési jogon belül a törvényes öröklés rendje, és a végintézkedésen alapuló öröklési formák feldolgozására kerül sor.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

nappali tagozat: Kedd 12-14-ig – XIX.

 

Február 12.

 1. A dologi jog helye a jogrendszerben. A dologi jog fogalma és felosztása, alapelvei. Birtok és birtokvédelem. Birtoklás jogalap nélkül.

Február 19.

 1. A dolgok osztályozása. A dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete (főszabály, kivétel, feltételei). A földhasználati jog. A tulajdonjogviszony elemei, (alanya, tárgya, szerkezete).

Február 26.

 1. A tulajdonjogviszony tartalma (a jogosultságok – részjogosítványok – és kötelezettségek köre). A tulajdonjog magánjogi korlátai. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A szomszédjog általános és különös szabályai. Túlépítés. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

Március 5.

 1. A tulajdonjog megszerzése. Eredeti szerzésmódok. Származékos szerzésmódok. Az ingatlan-nyilvántartás.

Március 12.

 1. A közös tulajdon. A tulajdonközösség megszüntetése. Társasháztulajdon. Speciális közös tulajdonok (házassági vagyonjog, stb). A tulajdonjog megszűnése.

Március 19.

 1. A korlátolt dologi jogok. Használati jogok: haszonélvezet, használati jog, földhasználati jogok, vezetékjog, telki szolgalom.

Március 26.

 1. Értékjogok: a zálogjog alapvető szabályai.

Április 2.

 1. Az öröklés, mint jogutódlás. Az öröklés formái. Kiesés az öröklésből. A törvényes öröklés alapvető szabályai. Leszármazók öröklése.

Április 9.

 1. A házastárs öröklési jogi helyzete. Az ági öröklés. Öröklés leszármazók és házastárs hiányában.

Április 16.

 1. A végintézkedések általános szabályai. Helyettes öröklés és növendékjog.

Április 23.

 1. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.

Április 30.

 1. A kötelesrész. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.

Május 7.

 1. Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.

Május 14.

 1. A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért. A hagyatéki eljárás alapvető kérdései. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal.

 

 

levelező tagozat:

2019. február 23.  (szombat)  8.30 - 11.50   XVIII. előadó

A dologi jog helye a jogrendszerben. A dologi jog fogalma és felosztása, alapelvei. Birtok és birtokvédelem. Birtoklás jogalap nélkül.

A dolgok osztályozása. A dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete (főszabály, kivétel, feltételei). A földhasználati jog. A tulajdonjogviszony elemei, (alanya, tárgya, szerkezete).

A tulajdonjogviszony tartalma (a jogosultságok – részjogosítványok – és kötelezettségek köre). A tulajdonjog magánjogi korlátai. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A szomszédjog általános és különös szabályai. Túlépítés. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

A tulajdonjog megszerzése. Eredeti szerzésmódok. Származékos szerzésmódok. Az ingatlan-nyilvántartás.

A közös tulajdon. A tulajdonközösség megszüntetése. Társasháztulajdon. Speciális közös tulajdonok (házassági vagyonjog, stb). A tulajdonjog megszűnése.

2019. március 30. (szombat)   10.10 - 13.30  XVIII. előadó

A korlátolt dologi jogok. Használati jogok: haszonélvezet, használati jog, földhasználati jogok, vezetékjog, telki szolgalom.

Értékjogok: a zálogjog alapvető szabályai.

Az öröklés, mint jogutódlás. Az öröklés formái. Kiesés az öröklésből. A törvényes öröklés alapvető szabályai. Leszármazók öröklése.

A házastárs öröklési jogi helyzete. Az ági öröklés. Öröklés leszármazók és házastárs hiányában.

2019. április 27. (szombat)   8.30 - 11.50  XVIII. előadó

A végintézkedések általános szabályai. Helyettes öröklés és növendékjog.

A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.

A kötelesrész. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.

Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.

A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért. A ha-gyatéki eljárás alapvető kérdései. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal.

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

Kötelező irodalom:

 1. Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 2. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 3. Attila Menyhárd -Emőd Veress (edt.): New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International Publishing AG, 2017.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Barta Judit - Barzó Tímea – Fézer Tamás – Juhász Ágnes – Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos – Leszkoven László – Papp Tekla – Pusztahelyi Réka – Ujváriné Antal Edit: Civilisztika II. Dologi jog. Felelősségtan. (Szerk. Barzó Tímea – Papp Tekla) Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. (megjelenés alatt)
 2. Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 3. Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)
 4. Juhász Ágnes (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv öröklési jogi szabályai. POT XXI. Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója, tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016.
 5. Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

 

 

Letöltés

Vissza