Polgári jog II. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog II. c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT279L4

Jogász szak levelező tagozat

 2015/2016. tanév, II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr.Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279L3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog öt féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül. A második szemeszterben a dologi jogon belül a tulajdonjog, a közös tulajdon, az ingatlanjog, a zálogjogok, és más idegen dologbeli jogok, míg az öröklési jogon belül a törvényes öröklés rendje, és a végintézkedésen alapuló öröklési formák feldolgozására kerül sor.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

DOLOGI JOG 2016. III. 4. (péntek) 14:10-17:30

1. A dologi jog helye a jogrendszerben. A dologi jog fogalma és felosztása, alapelvei. Birtok és birtokvédelem. Birtoklás jogalap nélkül.

2. A dolgok osztályozása. A dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete (főszabály, kivétel, feltételei). A földhasználati jog. A tulajdonjogviszony elemei, (alanya, tárgya, szerkezete).

3. A tulajdonjogviszony tartalma (a jogosultságok – részjogosítványok – és kötelezettségek köre). A tulajdonjog magánjogi korlátai. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A szomszédjog általános és különös szabályai. Túlépítés. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

4. A tulajdonjog megszerzése. Eredeti szerzésmódok. Származékos szerzésmódok. Az ingatlan-nyilvántartás.

5. A közös tulajdon. A tulajdonközösség megszüntetése. Társasháztulajdon. Speciális közös tulajdonok (házassági vagyonjog, stb). A tulajdonjog megszűnése. A korlátolt dologi jogok.

6. Használati jogok: haszonélvezet, használati jog, földhasználati jogok, vezetékjog, telki szolgalom.

7. Értékjogok : a zálogjog alapvető szabályai.

 

ÖRÖKLÉSI JOG 2016. IV. 1. (péntek) 14:10-17:30

8. Az öröklés mint jogutódlás. Az öröklés formái. Kiesés az öröklésből. A törvényes öröklés alapvető szabályai. Leszármazók öröklése.

9. A házastárs öröklési jogi helyzete. Az ági öröklés. Öröklés leszármazók és házastárs hiányában.

10. A végintézkedések általános szabályai. Helyettes öröklés és növendékjog.

11. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.

12. A kötelesrész. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.

13. Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.

14.A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért.

15. A hagyatéki eljárás alapvető kérdései. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal. 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak együtt a félévenkénti 60 alapfogalommal, mivel a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

 

 

5.    Kötelező tananyag

–        Bíró György szerk.: Dologi jog és Öröklési jog (Új magyar polgári jog sorozat II. kötet) (Megjelenés alatt 2015.)

–        A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014.)

 

6.    Ajánlott irodalom

–        Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

–        Vékás Lajos: Öröklési jog (Eötvös Kiadó Bp. 2013. vagy azt követő kiadás)

–        Tóthné Révész Anna: Dologi jogi és Öröklési jogi példatár (Novotni Kiadó, Miskolc 2002)

–        Kisfaludi András: Regelungsmethoden im Zivilrecht: Zwingende und dispositive Normen im Entwurf des neuen Ungarischen Zivilgesetzbuches In: Müller-Graf, Peter-Christian, Vékás, Lajos (szerk.) Privatrechtsreform in Deutschland und Ungarn, Baden-Baden: Nomos, 2009. pp. 99-116.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2016. február 5.

Polgári Jogi Tanszék

 

 

Vissza