Polgári jog III. alapfogalmak

Polgári jog III.

Fogalom-meghatározások

III. évfolyam

2018/2019. tanév 1. félév

 

 1. kötelem fogalma
 2. szerződés fogalma
 3. pacta sunt servanda
 4. clausula rebus sic stantibus
 5. culpa in contrahendo
 6. facultas alternativa
 7. alternatív obligatio
 8. előszerződés
 9. a szerződéskötési kötelezettség
 10. reális teljesítés elve
 11. felmondás
 12. elállás
 13. jótállás
 14. kellékszavatosság
 15. termékszavatosság
 16. előzetes szerződésszegés, közbenső szerződésszegés
 17. részleges szerződésszegés
 18. jogszavatosság
 19. visszterhesség – ingyenesség
 20. visszatartási jog
 21. szerződéskötés versenyeztetési eljárás útján
 22. elévülés
 23. naturalis obligatio
 24. egyezség
 25. feltétel és időtűzés
 26. semmisség 
 27. relatív semmisség
 28. hatályosság
 29. megtámadhatóság
 30. actio Pauliana fogalma

 

 1. bánatpénz
 2. késedelem lényege és jogkövetkezménye
 3. szavatossági igények
 4. képviselet fogalma
 5. álképviselet fogalma és jogkövetkezménye
 6. vélelmezett képviselet
 7. látszaton alapuló képviselet
 8. szavatossági kifogás
 9. negatív interesse
 10. megtámadási kifogás
 11. közérdekű kereset
 12. a kamat fogalma és fajtái
 13. laesio enormis
 14. beszámítás fogalma és jogi jellege
 15. engedményezés
 16. tartozásátvállalás, teljesítésátvállalás, tartozáselvállalás
 17. szerződésátruházás
 18. tartozás-elismerés
 19. bírói szerződésmódosítás
 20. kötbér fogalma és jogi jellege
 21. foglaló, előleg
 22. jogvesztés kikötése
 23. teljességi záradék
 24. kötelezetti egyetemlegesség
 25. pénztartozások elszámolásának rendje
 26. „blanketták csatája”
 27. általános szerződési feltétel
 28. effektivitási kikötés
 29. kirovó-lerovó pénznem
 30. kontraktuális felelősség

 

A vizsga anyagát képezi a 60 alapfogalom is.

Vissza