Polgári jog III. (diplomás levelező 2018/2019. I. félév)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog III. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT279DIG5

Jogász osztatlan szak diplomás levelező tagozat

2018/2019. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279D4 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog négy féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

Az harmadik szemeszterben a vagyonjog egyik legfontosabb részterülete; a kötelmi jog általános részének feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen az egyes kötelemkeletkeztető tényállásokra, a szerződések közös szabályaira, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre. A félév tananyagát képezik a polgári jogi felelősség általános alakzatának és az egyes speciális felelősségi alakzatoknak a vizsgálata és bemutatása is. A Polgári jog III. tantárgy oktatása a jogászképzés 5. félévében, 12 előadás / félév formájában történik, a számonkérés módja kollokvium, a tantárgyi követelmények teljesítése 4 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. IX. 28. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – Dr. Leszkoven László – 4 óra

 1. A kötelem. A jognyilatkozatok. A képviselet. A képviselet általános szabályai. Ügyleti képviselet.
 2. Egyes kötelemkeletkeztető jogi tények. A képviselet egyes sajátos esetei.
 3. Az elévülés. Tartozáselismerés. Egyezség. Többalanyú kötelmek.
 4. A kötelem teljesítése. Általános rendelkezések. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás.

2018. X. 26. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – Dr. Leszkoven László – 4 óra

 1. A teljesítés sajátos esetei. Bírósági és közjegyzői letét. Harmadik személy részéről történő teljesítés
 2. A szerződés. A szerződési jog alapelvei. A szerződés megkötése és értelmezése. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. Szerződéskötési kötelezettség.
 3. Az érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok.
 4. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság.
 5. Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés. A szerződés teljesítése. Általános rendelkezések. A teljesítés különös esetei.

2018. XII. 07. (péntek) – 12.30-15.50-ig – XXI. ea. – Dr. Leszkoven László – 4 óra

 1. A szerződésszegés általános szabályai.
 2. Késedelem. A kötelezett késedelme. A jogosult átvételi késedelme. Hibás teljesítés. A hibás teljesítés általános szabályai. Kellékszavatosság. Kártérítési igény. Jogszavatosság. A hibás teljesítés különös szabályai.
 3. A szerződésszegés egyéb esetei: A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása.
 4. A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése.
  1. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg. Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak, együtt a félévenkénti 60 alapfogalommal, mivel a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A félévi vizsgaidőpontok a tanszéki hirdetőtáblán, a tanszéki honlapon és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a tanszéki honlapon keresztül a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A vizsgára a hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezni.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Bíró György: Kötelmi jog. (Közös szabályok. Szerződéstan) (Novotni Kiadó Miskolc, 2010.)
 2. Leszkoven László: A kezességi szerződés (Hatra Mag Kiadó, Miskolc, 2009.)
 3. Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban. (Wolters Kluwer, Budapest, 2016.)
 4. Vékás Lajos: Szerződési jog – Általános rész. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016.)
 5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)
 6. Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. magyarázata I-VI. kötetek HVG-ORAC, Budapest, 2013. (különös tekintettel IV. kötetre)
 7. Vékás Lajos: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss im ungarischen Privatrecht In: Rudolf Welser (szerk.): Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa. 273 p.  Wien: MANZ Verlag, 2012.  pp. 221-229.
 8. Vékás Lajos: Das Schadenshaftungsregime im Leistungsstörungsrecht in der Expertenvorlage zu dem neuen ungarischen Zivilgesetzbuch In: Sikirić, Hrvoje, Bouček, Vilim, Babić, Davor (szerk.) Liber amicorum Krešimir Sajko : zbornik radova u čast prof. em. Krešimiru Sajku. Zagreb: Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012.  pp. 677-688.
 9. Vékás Lajos: Questions of contract law in the new hungarian Civil Code In: Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (szerk.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. 896 p.  Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.  pp. 551-559.
 10. Menyhárd Attila: Hungary In: Oliphant K, Steininger B C (szerk.): European Tort Law 2012: Tort and Insurance Law, Yearbook. 816 p.  Berlin; Boston: De Gruyter Verlag, 2013.  pp. 333-343.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. szeptember 3.

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Leszkoven László

                                                                                               egyetemi docens

Vissza