Polgári jog III. (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog III. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT279N5

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279N4 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog négy féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

Az harmadik szemeszterben a vagyonjog egyik legfontosabb részterülete; a kötelmi jog általános részének feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a kötelmi jog közös szabályaira, a szerződések általános szabályaira, valamint a szerződést biztosító egyes mellékkötelezettségekre. A Polgári jog III. tantárgy oktatása a jogászképzés 5. félévében, heti 2 óra előadás formájában történik, a számonkérés módja kollokvium, a tantárgyi követelmények teljesítése 3 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Kedd 8-10-ig – XXI. ea.

2016. IX. 6.

1. A kötelem. A kötelmi jog fogalma, általános megközelítése. Egyes kötelemkeletkeztető jogi tények. A jognyilatkozatok.

2016. IX. 13.

2. A képviselet. A képviselet általános szabályai. Ügyleti képviselet. A képviselet egyes sajátos esetei. A kötelmi jogviszony alanyai. Többalanyú kötelmek.

2016. IX. 20.

3. A kötelem tárgya és tartalma, a szolgáltatás. A kötelem teljesítése. Általános rendelkezések.

2016. IX. 27.

4. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. A teljesítés sajátos esetei. Bírósági és közjegyzői letét. Harmadik személy részéről történő teljesítés

2016. X. 4.

5. Csonka kötelmek. Tartozáselismerés. Egyezség. A kötelem megszűnése. Az elévülés.

2016. X. 11.

6. A szerződés. A szerződési jog alapelvei.

2016. X. 18.

7. A szerződés megkötése és értelmezése. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. Szerződéskötési kötelezettség. Előszerződés.

2016. X. 25.

8. A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás.

2016. XI. 1.(ünnepnap)

2016. XI. 8.

9. Az érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok.

2016. XI. 15.

10. Az érvénytelenségi okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság.

2016. XI. 22.

11. A szerződés teljesítése. Általános rendelkezések. A teljesítés különös esetei. A szerződésszegés általános szabályai.

2016. XI. 29.

12. Szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség. A kötelezett késedelme. A jogosult átvételi késedelme.

2016. XII. 6.

13. Hibás teljesítés. A hibás teljesítés általános szabályai. Kellékszavatosság. Jogszavatosság. A hibás teljesítés különös szabályai. A szerződésszegés egyéb esetei: A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében (2016. december 7.-9.) beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg. Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak, együtt a félévenkénti 60 alapfogalommal, mivel a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A félévi vizsgaidőpontok a tanszéki hirdetőtáblán, a tanszéki honlapon és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a tanszéki honlapon keresztül a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A vizsgára a hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezni.

 

5.    Kötelező tananyag

 

  1. Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Bíró György (sorozatszerk.) (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)
  2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

  1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)
  2. Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. magyarázata I-VI. kötetek HVG-ORAC, Budapest, Második, Átdolgozott kiadás (különös tekintettel az V. kötetre)
  3. Vékás Lajos: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss im ungarischen Privatrecht In: Rudolf Welser (szerk.): Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa. 273 p.  Wien: MANZ Verlag, 2012.  pp. 221-229.
  4. Vékás Lajos: Das Schadenshaftungsregime im Leistungsstörungsrecht in der Expertenvorlage zu dem neuen ungarischen Zivilgesetzbuch In: Sikirić, Hrvoje, Bouček, Vilim, Babić, Davor (szerk.) Liber amicorum Krešimir Sajko : zbornik radova u čast prof. em. Krešimiru Sajku. Zagreb: Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012.  pp. 677-688.
  5. Vékás Lajos: Questions of contract law in the new hungarian Civil Code In: Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (szerk.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. 896 p.  Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.  pp. 551-559.
  6. Menyhárd Attila: Hungary In: Oliphant K, Steininger B C (szerk.): European Tort Law 2012: Tort and Insurance Law, Yearbook. 816 p.  Berlin; Boston: De Gruyter Verlag, 2013.  pp. 333-343.

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Leszkoven László egyetemi docens

 

A tematika letölthető itt.

Vissza