Polgári jog III.

 

VIZSGAKÉRDÉSEK

Polgári jog III.

2018/2019. tanév 1. félév

III. évfolyam

 

I.

 

  1. A kötelmi jog jellemzői. A kötelmi jog helye a polgári jog rendszerében. A kötelmi jog forrásai
  2. A kötelem fogalma.
  3. A kötelemkeletkeztető tényállások csoportosítása, áttekintése. Az egyoldalú jogügyletek jogi sorsa, kötelemkeletkeztető hatása .
  4. A naturalis obligatiók.
  5. Az elévülés jogi természete, joghatása
  6. A beszámítás jogi természete, feltételei és korlátai
  7. Több alany a kötelemben. Osztott kötelem és együttesség
  8. A kötelezetti és a jogosulti egyetemlegesség
  9. Az engedményezés
  10. . A tartozásátvállalás és a tartozásátszállás. A tartozáselvállalás és a teljesítésátvállalás.
  11. Szerződésátruházás.
  12. A kötelem tárgya: a szolgáltatás.
  13. Egyedi, fajlagos és zártfajú szolgáltatások. A vagylagos felhatalmazottság és a vagylagos szolgáltatás
  14. A kötelem teljesítése.
  15. A pénzszolgáltatás jellemzői (a pénz, mint főszolgáltatás, pénz, mint ellenszolgáltatás). A pénztartozás teljesítésének helye és ideje a kötelemben.
  16. A kamat fogalma, jogi természete és fajtái. A kamat mértéke és számításának szabályai.
  17. Tartozáselismerés és egyezség.
  18. A jognyilatkozat fogalma, megtétele, elfogadása (alakszerűség, hatályosulás). A jognyilatkozatok értelmezése
  19. A képviselet fogalma, fajtái és joghatásai. Az álképviselet fogalma és jogkövetkezményei. Látszaton alapuló képviselet, vélelmezett képviselet.
  20. A szerződési szabadság elve, irányai, korlátai
  21. A visszterhesség vélelme és az egyenértékűség elve.
  22. Az együttműködési (és tájékoztatási) kötelezettség lényege és speciális érvényesülése a szerződéses jogviszonyban
  23. A szerződés létrejöttének, érvényességének és hatályosságának általános általános megközelítése (jogi jelleg, eltérő jogkövetkezmények)
  24. A szerződés létrejöttének mechanizmusa (lényeges elemek, ajánlat, új ajánlat, konszenzus, határidők)

 

II.

 

  1. A szerződés létrejöttének speciális módozatai (versenyeztetési eljárás)
  2. Az előszerződés jogi jellege és Ptk-beli szabályai. A szerződéskötési kötelezettség
  3. Az általános szerződési feltételek fogalma, jogi jellege. Az ászf. közbenjöttével létesített szerződés megítélése (egyedi megállapodás és ászf. viszonya)
  4. A szerződés hatálytalanságának esetei és szabályozása. Feltételek, időhatározás, relatív hatálytalanság
  5. A szerződés érvénytelensége. A semmisség és a megtámadhatóság elhatárolása. A részleges érvénytelenség
  6. A szerződés semmissége az akarat és a nyilatkozat hibájából
  7. A szerződés semmissége a célzott joghatás hibája miatt
  8. A színlelt szerződés és a fedezetelvonó szerződés elhatárolása (jogi jelleg, jogkövetkezmények)
  9. A megtámadási okok és jogkövetkezmények. A megtámadási határidők
  10. A szerződés érvénytelenségének jogkövetkezményei. Orvoslás, eredeti állapot helyreállítása. Egyéb jogkövetkezmények.
  11. A szerződés módosítása. A bíróság szerződésmódosító jogköre
  12. A szerződés teljesítésének fogalma, a teljesítéshez fűződő joghatások. A teljesítés módja. A szerződés teljesítésének helye és ideje.
  13. A szerződésen alapuló pénztartozások teljesítésének sajátosságai (hely, kielégítési sorrend, elszámolási rend, késedelem és kamat).
  14. A szerződésszegés általános szabályai; fogalma, esetköreinek áttekintése és elhatárolása egymástól.
  15. A kötelezetti késedelem objektív és szubjektív következményei
  16. A hibás teljesítés általános és különös szabályai. Egyéb jogkövetkezmények.
  17.  Szavatosság. A szavatossági igények jogi természete és érvényesítésük
  18. A szavatossági határidők természete, számításuk módja. A szavatossági kifogás
  19. A szavatosság és a jótállás közös és eltérő vonásai. A hibás teljesítés sajátosságai fogyasztói szerződések esetében.
  20. A hibás teljesítés szubjektív jogkövetkezményei. A felróható lehetetlenülés és a teljesítés megtagadása
  21. A foglaló, a kötbér és a  jogvesztés kikötés jogi természete, szabályai.
  22. A szerződés megszűnése teljesítés nélkül.
  23. A szerződés megszűnése és megszüntetése. Az elállás és a felmondás szabályai.

 

 

A vizsga anyagát képezi a 60 alapfogalom is!

 

Miskolc, 2018. szeptember 5.

                 Dr. Leszkoven László

                                                                                   egyetemi docens

Vissza