Polgári jog I. gyakorlat (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog I. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT250L3

Jogász osztatlan szak levelező tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel:  AJPJT279L3

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A kis létszámú csoportos foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában.

Az első szemeszterben a hallgatók megismerkednek a polgári jogi dogmatika alapjaival az általános tanok keretében, továbbá e félév feladatát képezi a személyek joga, benne a jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi személyek és a személyiségvédelem tárgyrészek, valamint a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások témakör feldolgozása. A Polgári jogi gyakorlat 1. tantárgy a jogászképzés 3. félévében, heti 2 órában kerül megtartásra. A számonkérés módja gyakorlati jegy, a tantárgyi követelmények teljesítése 1 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. X. 20. (péntek) 17.50-19.20-ig – XVIII. ea. – Dr. Barzó Tímea

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ:

-          Az elévülés témakörben felmerülő gyakorlati kérdések.

SZEMÉLYEK JOGA:

-          A jogképesség, cselekvőképesség, a gondnokság alá helyezés, a támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozat tételének gyakorlati összefüggései, jogesetmegoldás.

-          A jogi személy létesítésének szabályai. A jogi személy képviselete. Az egyesület, alapítvány létesítésével felmerülő gyakorlati problémák.

-          A személyiségvédelem közös szabályai, az általános személyiségi jog megjelenése. Jogellenességet kizáró okok a személyiségvédelemben. A személyhez fűződő jogok esetkörei. Közéleti szereplők sajátos megítélése az elméletben és a gyakorlatban.

-          A személyhez fűződő jogok védelmének objektív és szubjektív eszközei. A sérelemdíj. A sajtóhelyreigazítás. A személyhez fűződő jogok érvényesítése.

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA:

-          A szellemi alkotásokkal felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések, jogesetek.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék ellenőriz. Amennyiben a hallgató nem volt jelen az előadásokon egy írásbeli jogeset elemzését köteles beadni a szorgalmi időszak utolsó hetéig. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első három hetében írásban történik a teljes féléves tananyagból.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

5.    Kötelező tananyag

  • Barzó–Bíró–Juhász–Lenkovics–Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc 2014. illetve későbbi kiadás)
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)
  • Petrik Ferenc (szerk.): Polgári jog I-III. Kommentár a gyakorlat számára (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), 3. kiadás, HVG-ORAC, Budapest, 2013. (különös tekintettel az 1-2 könyvre)
  • Faludi Gábor: Recent Amendments of the Hungarian Copyright Act In.: MEDIEN UND RECHT INTERNATIONAL 7:(3-4) pp. 104-113. (2010)
  • BARZÓ Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
  • BARZÓ Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
  • Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.
  • Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)
  • Hoffman István - Könczei György: Legal Regulations Relating to the Passive and Active Legal Capacity of Persons with Intellectual and Psychological Disabilities in Light of the Convention on the Rights with Disabilities and the Impending Reform of Hungarian Civil Code, LOYOLA OF LOS ANGELES INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW REVIEW 33:(1) pp. 143-172.(2010)
 
 

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2017. augusztus 28.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Barzó Tímea

                                                                                  intézeti tszv. egyetemi docens

 

 

 A tematika letölthető innen

Vissza