Polgári jog I. gyakorlat (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog I. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT270N3

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: gyakorlatvezetők

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: Polgári jog I.AJPJT279N3

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

J.201.

kedd

12-14

A/6. 117/A.

Dr. Kriston Edit tud. segédmunkatárs

J.202.

szerda

10-12

A/6. 117/A.

Dr. Pusztahelyi Réka e. adjunktus

J.203.

csütörtök

8-10

A/6. 203.

Dr. Juhász Ágnes adjunktus

J.204.

hétfő

12-14

A/6. 117/A.

Dr. Leszkoven László e. docens

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A kis létszámú csoportos foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában.

Az első szemeszterben a hallgatók megismerkednek a polgári jogi dogmatika alapjaival az általános tanok keretében, továbbá e félév feladatát képezi a személyek joga, benne a jogképesség, a cselekvőképesség, a jogi személyek és a személyiségvédelem tárgyrészek, valamint a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások témakör feldolgozása. A Polgári jogi gyakorlat 1. tantárgy a jogászképzés 3. félévében, heti 2 órában kerül megtartásra. A számonkérés módja gyakorlati jegy, a tantárgyi követelmények teljesítése 1 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

ÁLTALÁNOS RÉSZ:

-          A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei.

-          A polgári jog forrásai. A polgári jogi norma szerkezete és fajtái. A polgári jogszabályok érvénye, hatálya és alkalmazása.

-          A polgári jogviszony szerkezete és elemei. Az abszolút és relatív szerkezetű jogviszonyok. A jogviszony alanya, tárgya, tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság stb.).

-          A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások, az utaló magatartás. A jogügyletek fogalma és csoportjai. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények.

-          Emberi és társadalmi körülmények. Az idő múlása, az elévülés fogalma és természete.

 

SZEMÉLYEK JOGA:

-          A személyi jog alapfogalmai (jogképesség, cselekvőképesség, szerző- és vétőképesség, belátási képesség, személy, személyiség, jogi személy). Az ember jogképessége. Holtnak nyilvánítás, a halál tényének megállapítása.

-          A korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen személyek köre és ügyletkötői képességük. A gondnokság alá helyezésre vonatkozó fontosabb rendelkezések (zárlat, ideiglenes gondnokrendelés). A gondnokrendelés.

-          Támogatott döntéshozatal, a támogatóra vonatkozó alapvető rendelkezések. Előzetes jognyilatkozat tétele, a jognyilatkozat hatályossá nyilvánítása. A nyilvántartásba vétel.

-          A jogi személy fogalma, fajtái. A jogi személy létesítésének szabályai. A jogi személy képviselete. A jogi személyek törvényességi felügyelete. A jogi személyek megszűnése.

-          Az állam jogalanyisága.

-          Az egyesület fogalma, létrejötte, szervezete, működése és megszűnése. A köztestületek. A politikai pártok és az egyházak.

-          Az alapítvány fogalma, létrehozása, szervezete, működése és megszűnése.

-          A személyiségvédelem közös szabályai, az általános személyiségi jog megjelenése. Jogellenességet kizáró okok a személyiségvédelemben. Közéleti szereplők sajátos megítélése.

-          Az élet, testi épség, egészség védelme. A személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás sérthetetlensége. A jóhírnév, becsület védelme, hátrányos megkülönböztetés tilalma. Képmáshoz és hangfelvételhez való jog. A személyes adatok védelme (adatvédelem alapelvei, érintettek jogai stb.). A kegyeleti jogok. PTK-ban nevesített titokfajták (levéltitok, üzleti titok, hivatásbeli titok)

-          A személyhez fűződő jogok védelmének objektív és szubjektív eszközei. A sérelemdíj. A sajtóhelyreigazítás. A személyhez fűződő jogok érvényesítése.

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA:

-          A szerzői alkotás kritériumai. A szerző személyhez fűződő és vagyoni jogai. A szerzői jog korlátai. Szerzői alkotás és munkaviszony. A szomszédos jogok védelme.

-          A szabadalmazható találmány kritériumai. Kizárás az oltalomból. A szabadalmi oltalom korlátai. A szabadalmi jogviszony tartalma. A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése. Találmány- és szabadalombitorlás.

-          A használati mintaoltalom. A know-how jogi védelme. A formatervezési minta oltalma.

-          Védjegyként oltalmazható jelzések és kizáró okok. A védjegyoltalom keletkezése és megszűnése. A védjegyoltalmi jogviszony. A védjegybitorlás. A földrajzi árujelzők oltalma.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

A gyakorlati foglalkozásokon való részvétel az aláírás megszerzésének feltétele. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

Az aláírás megszerzésére a szorgalmi időszak utolsó szemináriumán van lehetőség a teljes félévi anyagból, ennek eredménytelensége esetén a pótlás Tanszéki hatáskörben a vizsgaidőszak első 2 hetében történik szintén a féléves anyagrészből.

Az elégtelen gyakorlati jegy javítására a szorgalmi időszak utolsó szemináriumáig a teljes féléves tananyagból a gyakorlatvezetőnél van lehetőség, ezen túlmenően Tanszéki hatáskörben a vizsgaidőszak első 2 hetében a tanszékvezető által kijelölt időpontban írásban történik szintén a teljes féléves tananyagból.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A gyakorlatok értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). A félév során 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, melynek időpontjai: 41. hét és a 48. hét. Az egyes számonkérések anyagát az addig elhangzott előadások témakörei határozzák meg. A két zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

 

5.    Kötelező tananyag

  • Barzó–Bíró–Juhász–Lenkovics–Pusztahelyi: Általános tanok és Személyek joga, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat I. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc 2014. illetve későbbi kiadás)
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)
  • Petrik Ferenc (szerk.): Polgári jog I-III. Kommentár a gyakorlat számára (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), 3. kiadás, HVG-ORAC, Budapest, 2013. (különös tekintettel az 1-2 könyvre)
  • Faludi Gábor: Recent Amendments of the Hungarian Copyright Act In.: MEDIEN UND RECHT INTERNATIONAL 7:(3-4) pp. 104-113. (2010)
  • BARZÓ Tímea: A nem vagyoni sérelem szankcionálásának fejlődési tendenciái. In LEGE ET FIDE Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára (szerk. Gellén K. – Görög M.) Iurisperitus Kiadó Szeged, 2016. 38-50.o.
  • BARZÓ Tímea – SÁPI Edit: A sérelemdíj alkalmazhatósága a szerzői jogban. Miskolci Jogi Szemle XI. évfolyam; 2. szám; 2016. 55-75 o.
  • Szalai Péter: Intellectual Property Rights in the Hungarian Legal System, with and Overview of the New Civil Code, In: Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.
  • Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)
  • Hoffman István - Könczei György: Legal Regulations Relating to the Passive and Active Legal Capacity of Persons with Intellectual and Psychological Disabilities in Light of the Convention on the Rights with Disabilities and the Impending Reform of Hungarian Civil Code, LOYOLA OF LOS ANGELES INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW REVIEW 33:(1) pp. 143-172.(2010)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2017. augusztus 28.

                                                                                              Dr. Barzó Tímea

Polgári Jogi Tanszék                                                  intézeti tszv. egyetemi docens

                                                                      

                                                                                             

 A tematika letölthető itt

Vissza