Polgári jog III. gyakorlat (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog III. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT250L5

Jogász osztatlan szak levelező tagozat

2018/2019. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT250L4 jegy

Egyidejű felvétel: AJPJT279L5

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A kis létszámú csoportos foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában.

Az harmadik szemeszterben a vagyonjog egyik legfontosabb részterülete; a kötelmi jog általános részének feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen az egyes kötelemkeletkeztető tényállásokra, a szerződések közös szabályaira, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre. A félév tananyagát képezik a polgári jogi felelősség általános alakzatának és az egyes speciális felelősségi alakzatoknak a vizsgálata és bemutatása is. A Polgári jogi gyakorlat 3. tantárgy a jogászképzés 5. félévében, heti 2 órában kerül megtartásra. A számonkérés módja beszámoló, a tantárgyi követelmények teljesítése 1 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. XII. 07. (péntek) – 16-17.40-ig – XXI. ea. – Dr. Leszkoven László

 

 1. A kötelem. A jognyilatkozatok. A képviselet. A képviselet általános szabályai. Ügyleti képviselet.
 2. Egyes kötelemkeletkeztető jogi tények. A képviselet egyes sajátos esetei.
 3. Az elévülés. Tartozáselismerés. Egyezség. Többalanyú kötelmek.
 4. A kötelem teljesítése. Általános rendelkezések. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás.
 5. A teljesítés sajátos esetei. Bírósági és közjegyzői letét. Harmadik személy részéről történő teljesítés
 6. A szerződés. A szerződési jog alapelvei. A szerződés megkötése és értelmezése. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. Szerződéskötési kötelezettség.
 7. Az érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok.
 8. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság.
 9. Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés a szerződés teljesítése. Általános rendelkezések. A teljesítés különös esetei.
 10. A szerződésszegés általános szabályai.
 11. Késedelem. A kötelezett késedelme. A jogosult átvételi késedelme. Hibás teljesítés. A hibás teljesítés általános szabályai. Kellékszavatosság. Kártérítési igény. Jogszavatosság. A hibás teljesítés különös szabályai.
 12. A szerződésszegés egyéb esetei: A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása.
 13. A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése.
 14. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék ellenőriz. Amennyiben a hallgató nem volt jelen az előadásokon egy írásbeli jogeset elemzését köteles beadni a szorgalmi időszak utolsó hetéig. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első három hetében írásban történik a teljes féléves tananyagból.

 

 

5.    Kötelező tananyag

 

 1. Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

 1. Bíró György: Kötelmi jog. (Közös szabályok. Szerződéstan) (Novotni Kiadó Miskolc, 2010.)
 2. Leszkoven László: A kezességi szerződés (Hatra Mag Kiadó, Miskolc, 2009.)
 3. Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban. (Wolters Kluwer, Budapest, 2016.)
 4. Vékás Lajos: Szerződési jog – Általános rész. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016.)
 5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)
 6. Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. magyarázata I-VI. kötetek HVG-ORAC, Budapest, 2013. (különös tekintettel IV. kötetre)
 7. Vékás Lajos: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss im ungarischen Privatrecht In: Rudolf Welser (szerk.): Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa. 273 p.  Wien: MANZ Verlag, 2012.  pp. 221-229.
 8. Vékás Lajos: Das Schadenshaftungsregime im Leistungsstörungsrecht in der Expertenvorlage zu dem neuen ungarischen Zivilgesetzbuch In: Sikirić, Hrvoje, Bouček, Vilim, Babić, Davor (szerk.) Liber amicorum Krešimir Sajko : zbornik radova u čast prof. em. Krešimiru Sajku. Zagreb: Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012.  pp. 677-688.
 9. Vékás Lajos: Questions of contract law in the new hungarian Civil Code In: Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (szerk.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. 896 p.  Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.  pp. 551-559.
 10. Menyhárd Attila: Hungary In: Oliphant K, Steininger B C (szerk.): European Tort Law 2012: Tort and Insurance Law, Yearbook. 816 p.  Berlin; Boston: De Gruyter Verlag, 2013.  pp. 333-343.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. szeptember 3.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                                         Dr. Leszkoven László

                                                                                                          egyetemi docens

Vissza