Polgári jog III. gyakorlat (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog III. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT250N5

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2018/2019. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea, Dr. Sápi Edit, Dr. Leszkoven László, Dr. Pusztahelyi Réka

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT250N4 jegy

Egyidejű felvétel: AJPJT279N5

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

J.301.

kedd

10-12

A/6. 117/A.

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

J.302.

kedd

14-16

A/6. 117/A.

Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

J.303.

csütörtök

14-16

A/6. 117/A.

Dr. Juhász Ágnes adjunktus

J.304.

csütörtök

10-12

A/6. 117/A.

Dr. Leszkoven László e. docens

 

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A kis létszámú csoportos foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában.

Az harmadik szemeszterben a vagyonjog egyik legfontosabb részterülete; a kötelmi jog általános részének feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen az egyes kötelemkeletkeztető tényállásokra, a szerződések közös szabályaira, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségekre. A Polgári jogi gyakorlat 3. tantárgy a jogászképzés 5. félévében, heti 2 órában kerül megtartásra. A számonkérés módja beszámoló, a tantárgyi követelmények teljesítése 1 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1. A kötelem. A kötelmi jog fogalma, általános megközelítése. Egyes kötelemkeletkeztető jogi tények. A jognyilatkozatok.

2. A képviselet. A képviselet általános szabályai. Ügyleti képviselet. A képviselet egyes sajátos esetei. A kötelmi jogviszony alanyai. Többalanyú kötelmek.

3. A kötelem tárgya és tartalma, a szolgáltatás. A kötelem teljesítése. Általános rendelkezések.

4. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. A teljesítés sajátos esetei. Bírósági és közjegyzői letét. Harmadik személy részéről történő teljesítés

5. Csonka kötelmek. Tartozáselismerés. Egyezség. A kötelem megszűnése. Az elévülés.

6. A szerződés. A szerződési jog alapelvei.

7. A szerződés megkötése és értelmezése. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. Szerződéskötési kötelezettség. Előszerződés.

8. A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése..

9. Az érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok.

10. Az érvénytelenségi okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság.

11. A szerződés teljesítése. Általános rendelkezések. A teljesítés különös esetei. A szerződésszegés általános szabályai.

12. Szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség. A kötelezett késedelme. A jogosult átvételi késedelme.

13. Hibás teljesítés. A hibás teljesítés általános szabályai. Kellékszavatosság. Jogszavatosság. A hibás teljesítés különös szabályai.A szerződésszegés egyéb esetei: A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása.

14. Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati foglalkozásokon való részvétel az aláírás megszerzésének feltétele. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az aláírás megszerzésére a szorgalmi időszak utolsó szemináriumán van lehetőség a teljes félévi anyagból, ennek eredménytelensége esetén a pótlás Tanszéki hatáskörben a vizsgaidőszak első 2 hetében történik szintén a féléves anyagrészből.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A gyakorlatok értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). A félév során 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, melynek időpontjai: 42. és 48. naptári hét. Az egyes számonkérések anyagát az addig elhangzott előadások témakörei határozzák meg. A két zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Bíró György (sorozatszerk.): Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. Bíró György: Kötelmi jog. (Közös szabályok. Szerződéstan) (Novotni Kiadó Miskolc, 2010.)
 2. Leszkoven László: A kezességi szerződés (Hatra Mag Kiadó, Miskolc, 2009.)
 3. Leszkoven László: Szerződésszegés a polgári jogban. (Wolters Kluwer, Budapest, 2016.)
 4. Vékás Lajos: Szerződési jog – Általános rész. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016.)
 5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014., 3. kiadás)
 6. Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. magyarázata I-VI. kötetek HVG-ORAC, Budapest, 2013. (különös tekintettel IV. kötetre)
 7. Vékás Lajos: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss im ungarischen Privatrecht In: Rudolf Welser (szerk.): Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa. 273 p.  Wien: MANZ Verlag, 2012.  pp. 221-229.
 8. Vékás Lajos: Das Schadenshaftungsregime im Leistungsstörungsrecht in der Expertenvorlage zu dem neuen ungarischen Zivilgesetzbuch In: Sikirić, Hrvoje, Bouček, Vilim, Babić, Davor (szerk.) Liber amicorum Krešimir Sajko : zbornik radova u čast prof. em. Krešimiru Sajku. Zagreb: Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, 2012.  pp. 677-688.
 9. Vékás Lajos: Questions of contract law in the new hungarian Civil Code In: Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (szerk.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. 896 p.  Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.  pp. 551-559.
 10. Menyhárd Attila: Hungary In: Oliphant K, Steininger B C (szerk.): European Tort Law 2012: Tort and Insurance Law, Yearbook. 816 p.  Berlin; Boston: De Gruyter Verlag, 2013.  pp. 333-343.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. szeptember 3.

Polgári Jogi Tanszék                                                                         Dr. Leszkoven László

                                                                                                          egyetemi docens

Vissza