Futballcentrikus sportjog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Futballcentrikus sportjog c. tantárgyból

tárgykód: AJPJTALT030

Jogász osztatlan szak, nappali tagozat, I.-IV. évfolyam

2015/2016. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Gergő József tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló, melyet egy benyújtott dolgozat keretében teljesít a hallgató

Kreditpont: 2 kredit

1.    A tantárgy feladata és célja

Mai napig vita tárgyát képezi a Sportjog elhelyezkedése jogrendszerünkön belül. Egyesek szerint inkább közjogi alapállású, hiszen szabályanyagának jelentős részét alkotmányjogi, szabálysértési jogi, büntetőjogi és egyéb olyan közjogi szabályok alkotják, amelyek alapvetően befolyásolják a Sportjog irányait; ezen felül a legmeghatározóbb szereplő ebből a szempontból egy kvázi közigazgatási szerv, a Magyar Labdarúgó Szövetség. Mások szerint ez a területe a jognak sokkal inkább magánjogi jellegű, hiszen a jogviszonyok szereplői klasszikus magánjogi szerződéseket kötnek (megbízási szerződés, munkaszerződés), továbbá az egyik legfontosabb része a Sportjognak és magának a sport működésének a sportolók jogállásának kérdése, valamint a sportolók „adásvételének” speciális szabályai, amelyhez szintén a magánjog nyújt segítséget.

Jelen kurzus a fenti kérdésben akként kíván állást foglalni, hogy a Sportjogot speciális, keresztülfekvő jogágnak tekinti melyben megtalálhatók a közjog és a magánjog elemei is. A tárgyat az a tény hívta életre, hogy bemutassa azokat a specialitásokat, amelyek egy sportjogi jogviszonyt magánjogi szempontból jellemeznek. Az egyik fontos terület a Sportszerződések világa, ahol a korábban megismert általános szabályokhoz képest a felek gyakran más, a sportjogra jellemző, speciális „megoldásokat” választanak.

2.    A tantárgy tematikus leírása

       Az előadások ideje és helye: Hétfő 18-20-ig – XX.ea.

I. A sportjog történeti gyökerei (Az antik Róma sportjoga)

II. A sportjog alapjai I. (Sportjog megjelenése, Keresztülfekvő jellege, Önszabályozása)

III. A sportjog alapjai II. („Lex Sportiva”, Nemzetközi elemek)

IV. A sportjogi jogviszony I. (A sportoló jogállása, szerződései)

V. A sportjogi jogviszony II. (A vezetőedző mint sportszakember jogállása, szerződései: keretszerződések, megbízási szerződés – azok megszüntethetősége; munkaszerződés)

VI. A sportjogi jogviszony III. (A sportegyesület, és a tényleges működtetést végző gazdasági társaságok helyzete mint munkáltató, szerződő fél)

VII. Civil szervezetek a sportban (a sportegyesületek)

VIII. Az MLSZ szerepe a sportjogban I. (Igazgatási feladatok /szabályzatok/)

IX. Az MLSZ szerepe a sportjogban II. (Fegyelmi eljárás)

X. Büntetőjog, szabálysértési jog a sportban (Szankciók specialitása, Dopping, „Fogadási csalások”)

XI. Igényérvényesítés a sportjogban (Választottbírósági eljárás, Sport Állandó Választottbíróság eljárása)

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét, a megengedett két óra hiányzás figyelembevételével.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tárgy írásbeli beszámolóval zárul, amelynek értékelése három fokozatú (megfelelt, nem megfelelt és kiválóan megfelelt).

5.    Kötelező tananyag

-    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

-    A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – tükrös szerkezetben (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014)

-    Bíró György – Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka: Általános tanok és személyek joga (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2013)

-     Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan. Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért. Miskolc, 2014.

6.    Ajánlott irodalom

-  Bérces László: A sportegyesületek jogállása. in.: Magyar Sportjog

- Gedeon Magdolna: Az antik Róma „sportjoga”. Novotni Kiadó, Miskolc. 2005.

- Horváth Gábor: A sportolói jogállás. A magyar sportjog alapjai. HVGORAC, Budapest. 2000.

- Horváth Gábor: A sportszerződésekről. Gazdaság és jog, 2010. (18. évfolyam) 12. szám.

- Nemes András (szerk.): Sportjogi ismeretek; Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 2002

- Nemes András: A sportjog önálló joggá válásának dilemmái. Magyar Jog, 1998. 11. szám. továbbiakban: Dr. Nemes. 670. oldal

- Nemes András: A sportjog önálló joggá válásának dilemmái. Magyar Jog, 1998. 11. szám.

- Nemes András: Jogi és sportjogi ismeretek. HVG ORAC, Budapest, 2011.

- Nemes András: Kártérítés a sportban; A sportolók személyiségvédelme. PhD értekezés. Budapest, 1999.

- Nemes András: Merre tart a magyar sportjogi szabályozás? Gazdaság és Jog. VI. évfolyam, 1998. 12. szám

- Nemes András: Merre tart a sportjogi szabályozás? 1998. december, 6. évfolyam, 12. szám.

- Priczinger Péter: A „ sportjog” művelésének helyzete és aktuális kérdései. Magyar Jog. 2009/ 56. évfolyam, 9. szám.

- Priczinger Péter: Sportjog-1. kötet. A sportjog közjogi alapjai. Budapest, ELTE, Eötvös Kiadó, 2010.

- Sárközy Tamás szerk.: A magyar sportjog alapjai HVG-Orac, Budapest, 2000.

- Sárközy Tamás: A hivatásos sport gazdasági jogi alapkérdései Magyarországon. Gazdaság és jog. 2000 (július-augusztus) / 7-8. szám.

- Sárközy Tamás: A magyar sport a válságban. Mozgó Világ. 2009./ 35. évfolyam. 9. sz.

- Sárközy Tamás: A sport, mint állami-jogi és az önszabályozás határterülete. Állam- és jogtudomány 2000. XLI. évfolyam. Tanulmányok

- Sárközy Tamás: A sport, mint az állami-jogi és az önszabályozás határterülete. Állam-és Jogtudomány, XLI. évfolyam, 2000.

- Sárközy Tamás: A sporteseményekről való kizárólagos közvetítések jogi problémái. Gazdaság és Jog. 2001. április 4. szám

- Sárközy Tamás: A sportszakszövetségek jogállásának vitás kérdései, Magyar Jog 2000/2.

- Sárközy Tamás: A sporttal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek. Van és legyen a jogban. Tanulmányok 277. oldal

- Sárközy Tamás: Amit nem látunk, de ma már látszik a sportban. Sportegyesületek. Mozgó Világ, 2009. (35. évf.) 1. szám

- Sárközy Tamás: Az új sporttörvény érdemeiről és fogyatékosságairól. Gazdaság és Jog 2001/7-8. szám

- Sárközy Tamás: Fordulat a magyar kártérítési jogban. Magyar Jog, 2013. 9. szám 537. oldal

- Sárközy Tamás: Labdarúgás mint a gazdasági jog tárgyát képező üzlet. Gazdaság és Jog 2002. 10. évf.

- Sárközy Tamás: Polgári jogi eszközök a sport „szürkegazdaságának” csökkentésére. Ünnepi tanulmánykötet Tamás Lajos tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2011.

- Sárközy Tamás: Sportjog. ( A 2004-es sporttörvény magyarázata) HVGOrac, Budapest, 2004.

- Tóth Nikolett Ágnes: A Sportjog mint sajátos szakjog (phd értekezés, Miskolc, 2014)

Miskolc, 2016. február 05.

Polgári Jogi intézeti Tanszék

Vissza