A labdarúgás szabályrendszere

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogász Osztatlan képzés (nappali/levelező)

2018/19/2. félév

Tantárgy neve:

A labdarúgás szabályrendszere

 

Tantárgy Neptun-kódja:

AJPJTALT032

 

Tárgyfelelős intézet:

Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem:

szabadon választható

Tárgyfelelős:

Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

dr. Certicky Mário doktorandusz

Javasolt félév: tavaszi

Előfeltétel: -

Óraszám/hét:

nappali: 1 óra/hét

Számonkérés módja:

beszámoló

Kreditpont:

2

 

Munkarend:

nappali/ levelező

Tantárgy feladata és célja:

 

A szabadon választható kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a labdarúgás szabályrendszerét. Az alapvető szabályok ismeretén túl, a kurzuson elsajátíthatják mindazon ismereteket, amelyek a játék vezetéséhez, az abban megjelenő helyzetek megítélésében segítenek. A részletes helyzetelemzések és az egyéb kapcsolódó területekből merített példák (pl. pszichológia) segítségével olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyekkel a későbbiekben a sport területén is szerepet tudnak vállalni. A jogi normarendszeren ismertetésén túl, a képzés egyben gyakorlati is, hiszen a labdarúgás területéről érkező meghívott oktatók, egyben profi szakemberek is.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 

            Kedd 17-18-ig – A/1. 220.

 

 1. A sport és a jog kapcsolata, a sportjog rendszere, a sportjogi jogviszony sajátosságai. A labdarúgás története, szervezeti felépítése.
 1. Pszichológiai alapismeretek, egyészségügyi alapismeretek. Elsősegélynyújtás játékvezetés specifikusan.
 2. 1-4. szabály: a játéktér. A labda. A játékosok. A játékosok felszerelése.
 3. 5-6. szabály: a játékvezető. A mérkőzés további hivatalos személyei. A játékvezető és asszisztens helyezkedései, jelzései. A játékvezetői csapat együttműködése – a mérkőzés előtti megbeszélés.
 4. 7-10. szabály: a mérkőzés időtartama. A játék kezdete és újraindítása. A labda játékban és játékon kívül. Mérkőzés végeredményének meghatározása.
 5. 11. szabály: a les.
 6. 12. szabály: a szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés. A játékvezető fegyelmező tevékenysége. Az előnyszabály és a folyamatos játék biztosítása.
 7. 13-17. szabály: szabadrúgások. A büntetőrúgás. A bedobás. A kirúgás és a szögletrúgás. Egy mérkőzés győztesét meghatározó eljárások.
 8. Kiegészítő utasítások, technikai zóna. A játékszabályok szelleme, a szabályok értelmezése és alkalmazása.
 9. Fair play a labdarúgásban.
 10. Videós szituációk elemzése.
 11. Egy labdarúgó mérkőzés videós megtekintése és közös értékelése.
 12. Sportfegyelmi felelősség, az igényérvényesítés rendszere a sportban.
 13. Írásbeli beszámoló.

 

Félévközi számonkérés és a beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

 

A választott tárgy szemináriumán a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele a szemináriumokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen a szemináriumokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. A tantárgy a félév végén írásbeli beszámolóval zárul.

A beszámoló értékelése 3 fokozatú rendszerben történik az alábbiak szerint:

0-50% nem megfelelt

51-80% megfelelt

81-100% kiválóan megfelelt.

Kötelező irodalom:

 1. A labdarúgás játékszabályai 2018/19
 2. Sárközy Tamás: Magyar sportjog - Az új Polgári Törvénykönyv után. HVG-ORAC Kiadó. Budapest, 2015.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Bartha Csaba - Majoross Kinga - Puhl Sándor - Hamar Pál: Labdarúgó-játékvezetők és -játékvezető-asszisztensek konfliktuskezelő képességének összehasonlító vizsgálata. Alkalmazott pszichológia , 2006. (8. köt.) 1. sz. 90-100. old.
 2. Bartha Csaba - Puhl Sándor - Hamar Pál: Labdarúgó játékvezetők és játékvezető asszisztensek alkati szorongásának vizsgálata. Magyar sporttudományi szemle, 2006. (7. évf.) 2. (26.) sz. 32-36. old.
 3. Tóth Nikolett Ágnes: Sportfegyelmi felelősség. Gazdaság és jog, 2018. (26. évf.) 7-8. sz. 44-51. old.

 

 letöltés

Vissza