Polgári jogi alapismeretek (levelező)

TANTÁRGYI TEMATIKA

 

Polgári jogi alapismeretek

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA szak

2018/2019 tanév I. félév

 nappali/levelező

Tantárgy neve:

Polgári jogi alapismeretek

Tantárgy Neptun-kódja:

Nappali tagozat: AJPJT141MBAN3

Levelező tagozat: AJPJT141MBAL3

Tárgyfelelős intézet:

 

Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgyelem:

kötelező tárgy

Tárgyfelelős:

Dr. Juhász Ágnes, PhD egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

Dr. Udvarhelyiné dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév:

  1. félév- őszi

Előfeltétel:

-

Óraszám/hét:

nappali: 2 óra/hét,

levelező: 14 óra/félév

Számonkérés módja:

kollokvium

Kreditpont:

3 kredit

Munkarend:

nappali / levelező

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. Az egy szemeszteren át tartó polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés elsősorban az elméleti alapozásra és a tételes joganyag elsajátítására fektet hangsúlyt, ugyanakkor érintjük a bírói gyakorlatot is. A polgári jog alapjai körében a hallgatók megismerkednek a személyek jogával, a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások jogával, továbbá a dologi joggal és az öröklési joggal. Ezt követi a kötelmekre, különösen pedig a szerződésekre vonatkozó szabályozás elsajátítása, valamint a legfontosabb szerződéstípusok megismertetése. A polgári jogi ismeretek heti 2 órában kerülnek előadásra. A számonkérés módja kollokvium, a tantárgyi követelmények teljesítése 4 kreditet eredményez.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T6

képesség: K2

attitűd: A5

autonómia és felelősség: F3

Tantárgy tematikus leírása:

 

levelező:

2018. IX. 28. (péntek) 12.30-15.50-ig – A/1. 228. – dr. Sápi Edit – 4 óra

2018. X. 20. (szombat) 12.20-15.40-ig – A/1. 228. – dr. Sápi Edit – 4 óra

2018. X. 26. (péntek) 16.00-19.30-ig – A/1. 309. – dr. Sápi Edit – 4 óra

2018. XI. 17. (szombat)12.20-14.00-ig – A/1. 312. – dr. Sápi Edit – 2 óra

 

Előadás:

 

1.         Általános rész. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya, tárgya és tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.). A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

2.         Személyek joga. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és mesterséges jogalanyok. A jogképesség kezdete és megszűnése. A cselekvőképességre vonatkozó szabályok (a korlátozottan cselekvőképesek és cselekvőképtelenek köre, jognyilatkozataik).

3.         A jogi személy mibenléte, kritériumai. Egyes jogi személyek. Az egyesület és a civil szervezetek (pártok). Az alapítvány és a közalapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.

4.         A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme. Szerzői jogi és iparjogvédelmi alapfogalmak.

5.         Dologi jog. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). Birtok és birtokvédelem A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. Eredeti és származékos szerzésmódok.

6.         A közös tulajdon. A korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

7.         Öröklési jog. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai. A végintézkedésen alapuló öröklés. A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.8.   Kötelmi jog: A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető tényállások. Csonka kötelmek (naturalis obligatio, elévülés, beszámítás). A kötelem alanyai: képviselet és álképviselet, egyidejű és egymást követő többalanyúság.

9.         A kötelem tárgya: a szolgáltatás; pénzszolgáltatás és kamatszabályok. A szerződéstan általános kérdései, szerződési alapelvek. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai.

10.       A szerződés megkötése (általános szabályok és speciális módozatok, az előszerződés). A szerződés hatályosulása, szerződési jogkövetkezmények.

11.       A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Az érvénytelenség formái; semmisségi és megtámadhatósági okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés módosulása, illetve módosítása.

12.       Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül. A károkozásért fennálló felelősség elemei és mértéke. Speciális felelősségi alakzatok.

13.       A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés. Bérleti, lakásbérleti szerződés.

14.       Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás. A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés.

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése:

 

Az előadásokon kötelező a jelenlét, melyet a tantárgy oktatója bármikor ellenőrizhet. Amennyiben a hallgató kettőnél több katalógusról hiányzik, a szorgalmi időszak utolsó hetében írásbeli beszámolót kell írnia a teljes félév anyagából. A sikertelen (51%-ot el nem érő) beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.  

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:

 

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges, a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

Az értékelés ötfokozatú: 0-50% - elégtelen, 51-62% - elégséges, 63-75% - közepes, 76-87% - jó, 88-100% - jeles.

mód keretében:

-          írásbeli vagy szóbeli a vizsga/beszámoló

-          a pontos meghatározása elvárás!

az értékelés keretében

-          részletesen be kell mutatni, hogy a hallgatói teljesítményszintek (pl.: jeles / kiválóan megfelelt) milyen megítélés alá tartoznak

-          tisztázni kell az elfogadás feltételeit,

-          három- és ötfokozatú értékelésnél az egyes szintek elhatárolását százalékosan vagy ponthatárok megadásával

-          ha van félévközi teljesítmény-elvárás (pl.: zh), akkor ki kell térni annak beszámítási arányára is

 

 

Kötelező irodalom:

Kriston – Sápi – Pusztahelyi: Polgári jogi alapok. (2. kiadás) Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

Kriston – Sápi – Tóth: Jogi ismeretek (elektronikus jegyzet, mely elérhető a Polgári Jogi Tanszék honlapján)

Vékás Lajos: Questions of contract law in the new hungarian Civil Code In: Boele-Woelki, K, Einhorn, T, Girsberger, D, Symeonides, S (szerk.) Convergence and Divergence in Private International Law: Liber Amicorum Kurt Siehr. 896 p.  Zürich: Schulthess Juristische Medien AG, 2010.  pp. 551-559.

 

legalább 2, melyből legalább 1 idegen nyelvű

Ajánlott irodalom:

 

  1. 1. Az előadások anyaga, valamint jegyzetként az alábbi könyvek előadáson megjelölt részei:

-          Juhász – Pusztahelyi – Leszkoven: Dologi jog . Miskolc, Novotni Alapítvány, 2017.

-          Barzó – Juhász – Pusztahelyi - Sápi: Öröklési jog Miskolc, Novotni Alapítvány, 2016.

-        Barzó – Juhász – Leszkoven – Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai. (Új magyar polgári jog sorozat III. kötet.) Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje.  Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.

 Menyhárd Attila: Hungary In: Oliphant K, Steininger B C (szerk.): European Tort Law 2012: Tort and Insurance Law, Yearbook. 816 p.  Berlin; Boston: De Gruyter Verlag, 2013.  pp. 333-343.

-         

  1. 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve. Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás

 

legalább 1 idegen nyelvű

az ajánlott irodalmakkal együtt összesen legalább 5 irodalmat meg kell adni

 

Fontos szempont, hogy

-          a tárgy ismeretanyagát lefedő és a hallgatók számára elérhető forrásokat jelöljön meg a tematika

-          a magyar nyelvű tárgyaknál is meg kell adni idegen nyelvű irodalmat

-          minden esetben meg kell adni a szerzőt, címét, kiadóját, a kiadás évszámát, elektronikus anyag esetén annak elérhetőségét, illetve az egyértelmű azonosításhoz szükséges további bibliográfiai adatokat

 

 

Vissza