Polgári jogi alapismeretek (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jogi alapismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT131MTL1

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sápi Edit tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. Az egy szemeszteren át tartó polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés elsősorban az elméleti alapozásra és a tételes joganyag elsajátítására fektet hangsúlyt, ugyanakkor érintjük a bírói gyakorlatot is. A polgári jog alapjai körében a hallgatók megismerkednek a személyek jogával, a szerzői jogot és az iparjogvédelem joganyagát átfogó szellemi alkotások jogával, továbbá a dologi joggal és az öröklési joggal. Ezt követi a kötelmekre, különösen pedig a szerződésekre vonatkozó szabályozás elsajátítása, valamint a legfontosabb szerződéstípusok megismertetése. A polgári jogi ismeretek 10 óra / félév számban kerülnek előadásra. A számonkérés módja kollokvium, a tantárgyi követelmények teljesítése 4 kreditet eredményez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. X. 28. (péntek) – 14.10-18.20-ig – A/1. 308.– Dr. Sápi Edit

- Általános rész. A polgári jog tárgyköre, rendszere. A polgári jog alapelvei. A jogviszony alanya, tárgya és tartalma (alanyi jog, igény, hatalmasság, stb.).

- A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. Emberi és társadalmi körülmények. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. A külső körülmények.

- Személyek joga. A polgári jogviszony alanyai: a természetes és mesterséges jogalanyok. A jogképesség kezdete és megszűnése.

- A cselekvőképességre vonatkozó szabályok (a korlátozottan cselekvőképesek és cselekvőképtelenek köre, jognyilatkozataik).

- A jogi személy mibenléte, kritériumai. Egyes jogi személyek. Az egyesület és a társadalmi szervezetek (pártok). Az alapítvány és a közalapítvány jogi személyiségének sajátosságai. A jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező gazdasági társaságok jogalanyisága, jogképessége.

- A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Jogvédelmi eszközök. A jogi személyek személyiségvédelme.

2016. X. 29. (szombat) – 8.30-12.40-ig – A/1. 307. – Dr. Sápi Edit

- Dologi jog. A kötelmi és a dologi jogviszony jellemzői (statika, dinamika). A tulajdonjog megszerzése és megszűnése. Eredeti és származékos szerzésmódok.

- A közös tulajdon. A korlátolt dologi jogok. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei. Birtok és birtokvédelem.

- Öröklési jog. Az öröklés feltételei. A törvényes öröklés alapvető szabályai.

- A végintézkedésen alapuló öröklés. A hagyatéki eljárás. Az örökösök jogállása.

- Kötelmi jog: A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető tényállások. Csonka kötelmek (naturalis obligatio, elévülés, beszámítás). A kötelem alanyai: képviselet és álképviselet, egyidejű és egymást követő többalanyúság.

- A kötelem tárgya: a szolgáltatás; pénzszolgáltatás és kamatszabályok. A szerződéstan általános kérdései, szerződési alapelvek. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai.

- A szerződés létrehozása (általános szabályok és speciális módozatok, az előszerződés). A szerződés hatályosulása, szerződési jogkövetkezmények.

- A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Az érvénytelenség formái; semmisségi és megtámadhatósági okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei.

- A szerződés módosulása, illetve módosítása.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben a hallgató legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból, a szorgalmi időszak utolsó hetében, írásbeli beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges, a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

5.    Kötelező tananyag

– Kriston–Sápi–Pusztahelyi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2015. ősze 2. kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

1. Az előadások anyaga, valamint jegyzetként az alábbi könyvek előadáson

     megjelölt részei:

 

¾    Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: Dologi Jog (ideiglenes jegyzet), Bíró György (sorozatszerk.):Új magyar polgári jog sorozat II. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó-Juhász–Pusztahelyi-Sápi: Öröklési Jog (Novotni Kiadó, Miskolc, 2016.)

¾    Barzó–Juhász–Leszkoven–Pusztahelyi: A kötelmek közös és a szerződés általános szabályai, Új magyar polgári jog sorozat III. kötet (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.)

¾    Barzó Tímea Családjog. (Novotni Kiadó, Miskolc 2015., megjelenés alatt.)

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – bírói gyakorlattal egybeszerkesztve (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. 1. kiadás)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                             Dr. Juhász Ágnes

                                                                                              egyetemi adjunktus

A tematika letölthető itt.

Vissza