Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

 

 1. Az évfolyamdolgozat a késõbbi szakdolgozattal a rész-egész viszonyában állhat, amennyiben a hallgató ugyanazt a témát folytatja.
 2. Évfolyamdolgozatként tudományos diákkörben megvitatott dolgozat is benyújtható.
 3. Az évfolyamdolgozat minimális terjedelme 1 ív (cca 20 gépelt oldal, azaz 40.000 betűhely, 1,5-es sortáv, 12-es betűnagyság), a szakdolgozat célzott terjedelme 2,5 ív (50 oldal, 1,5-es sortáv);
 4. A dolgozat értékelése 1-5-ig terjedő osztályzattal történik.
 5. Egyféle témából a Neptun rendszerben megadott létszámban lehet jelentkezni ! Egy oktató max. 10 hallgatónak lehet a konzulense (5 fő nappali, 5 fő levelező) ;
 6. Az évfolyamdolgozati témát a tanszék minden páratlan szemeszter regisztrációs hetére hirdeti meg a Neptun rendszerben
 7. Az évfolyamdolgozat elkészítéséhez a tanszékek konzultációs lehetőséget biztosítanak. A hallgató köteles a félév során legalább két alkalommal a téma felelősével konzultálni.
 8. Az évfolyamdolgozatot a felvételt követő félévben is fel kell venni a NEPTUN rendszerben, ezúttal már kreditértékkel súlyozottan, leadásának határideje pedig jogász szakon a felvételt követő páros szemeszter vizsgaidőszakának kezdete. A dolgozat leadási határidejének meghosszabbítására lehetőség nincs, a dolgozat leadására ilyen esetben csak a következő szemeszterben van lehetőség.
 9. Amennyiben évfolyamdolgozat készítési kötelezettségének – tanulmányai során – a hallgató nem tesz eleget, szakdolgozatot nem készíthet, valamint abszolutórium a részére nem állítható ki, így záróvizsgáját nem kezdheti meg.

 


  JOGÁSZ SZAK

Dr. Barzó Tímea docens

 • A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései
 • A személyiségi jogsértés polgári jogi eszközei
 • A szerződés érvénytelensége
 • A szerződés hatálytalansága – fedezetelvonó szerződés
 • A kiesési okok rendszere
 • A törvényes öröklés 
 • A házassági vagyonjogi szerződés érvénytelenségének és hatálytalanságának aktuális problémái
 • A házassági vagyonjogi rendszerek sajátosságai
 • Hitelezővédelem a házassági vagyonjogban
 • A gyermekek jogai az egészségügyben
 • Az egészségügyi kártérítési perek jellegzetességei
 • Közreműködői szerződések az egészségügyben
 • Polgári jogi szerződések sajátosságai az egészségügyben 
 • A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai
 • Az élettársi jogviszony családjogi hatásai
 • A házasság felbontásával felmerülő járulékos kérdések
 • Szabadon választható téma 

   

Dr. Leszkoven László docens

 • A végrendeletek joga (a végrendeletek alakiságának problémái)
 • A szerződési biztosítékok egyes kérdései (speciális szerződések)
 • Az engedményezés elméleti és gyakorlati kérdései
 • A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos problémák az elméletben és a gyakorlatban
 • A kárfelelősség egyes kérdései
 • Az általános szerződési feltételek
 • Az öröklési és tartási szerződések egyes kérdései
 • Az elővásárlási jog

 

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

 • Együttműködési kötelezettség a szerződéses viszonyokban
 • A szerződés érvénytelensége
 • Öröklési szerződés
 • Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, különös tekintettel a közhitelességre
 • A szerződés egyoldalú megszűnése

 

Dr. Juhász Ágnes adjunktus

 • A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél
 • Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben
 • A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a szerződéskötés polgári jogi szabályai
 • Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban
 • Speciális szerződéskötési módozatok
 • Szellemi alkotások joga
 • Alanyváltozások a kötelemben
 • Szabadon választható téma

 

Dr. Kárpáti Zoltán tanársegéd

 • A jogi képviselet szerződései
 • A nem vagyoni kár megtérítése (eseti döntések elemzésével)
 • A sporttevékenységgel összefüggő polgári jogi kérdések (konkrét jogviták alapján)
 • A szponzorálás jogi eszközei és gyakorlati megjelenése

 

Dr. Kaiser Klára tanársegéd

 • Házassági vagyonjog
 • Családi jogállás
 • Rokontartás
 • Szülői felügyelet
 • Örökbefogadás
 • Gyámság

 

 

Szakdolgozati témák

 


 A szakdolgozatra vonatkozó közös szabályok (jogász, munka-és társadalombiztosítási- , igazságügyi igazgatási alapszak és jogi felsőoktatási szakképzés):

A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat eredményes megvédése. A szakdolgozat - egyes szakokon meghatározott - leadási határidejének meghosszabbítására nincs lehetőség, atáridő elmulasztásának igazolása nem lehetséges, méltányossági kérelem előterjesztésének helye nincs.

A szakdolgozati téma kiválasztásakor „Tanszéki igazolólapot” kell kitölteni. FIGYELEM! Az igazolólap az egyes szakoknál eltérő! (Az igazolólapokat lásd az egyes szakok témakírásainál.) A szakdolgozat készítésekor legalább négy alkalommal köteles a hallgató konzultálni a kijelölt konzulenssel, melyet a konzulens a Tanszéki igazoló lapon igazol. A szakdolgozatot egy nyomtatott példányban kell benyújtani a Dékáni Hivatalban. Ezt megelőzően a hallgató köteles a kész szakdolgozatot elektronikusan feltölteni a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum MIDRA (Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár) elnevezésű rendszerbe. A könyvtár igazolást állít ki a feltöltés sikerességéről. A szakdolgozat feltöltésekor a hallgatónak nyilatkoznia kell egy formanyomtatvány (hallgatói nyilatkozat) kitöltésével - hogy a nyomtatott és a MIDRA rendszerbe feltöltött elektronikus változat egymással mindenben tartalmilag megegyező. A szakdolgozat nyomtatott példánya kizárólag a Könyvtár, Levéltár, Múzeum által a sikeres feltöltést bizonyító igazolás birtokában nyújtható be a Dékáni Hivatalban. A szakdolgozat nyomtatott példányának leadásakor a hallgatónak a könyvtár által kiállított igazolást a feltöltés sikerességéről, és a hallgatói nyilatkozatát másolatban a szakdolgozat végébe bele kell köttetnie. A hallgató a szakdolgozat leadásakor köteles nyilatkozni a szerzői nyilatkozat kitöltésével, hogy a szakdolgozat saját önálló munkája. A digitálisan leadott szakdolgozat szöveges részét PDF formátumban kell elkészíteni, szöveges PDF-ként. A MIDRA-ba szakdolgozatonként max. 2 fájlt lehet feltölteni, a szöveges anyagokat PDF-ként, minden egyéb fájlt (pl. mellékletként képek, ábrák, táblázatok) egy ZIP fájlba összecsomagolva.

A szakdolgozatot az intézeti tanszékvezető által kijelölt, legalább kéttagú bizottság - melynek egyik tagja a konzulens - előtt kell megvédeni, legkésőbb a záróvizsga megkezdését megelőző két héttel.A védés alkalmával a jelöltnek bizonyítania kell a kapcsolódó szakirodalom és egyéb források ismeretét, a témában való jártasságot. A szakdolgozatot a bíráló bizottság 1-5-ig terjedő osztályzattal értékeli. Az elégtelen dolgozat helyett a hallgatónak új dolgozatot kell készíteni, a fenti szabályok megfelelő alkalmazásával.


JOGÁSZ  SZAK

A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 180 kreditet már megszereztek, valamint sikeresen eleget tettek évfolyamdolgozat írási kötelezettségüknek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUNban fel kell venni. Az elkészített szakdolgozat leadására a 270 kredit megszerzését követően kerülhet sor évente két alkalommal. A 270 kredit megszerzése alatt a mintatanterv tárgyainak teljesítése és maximum nyolc szabadon választható tantárgy együttes kreditértéke értendő. A tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez a páros szemeszter regisztrációs hetétől kezdődően február 28-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalban bekötött formában leadni a szakdolgozatot és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

A szakdolgozat terjedelme legalább 2 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávval kb. 40-50 oldal. Bal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. Az egyéb tartalmi követelményeket a témát meghirdető tanszék határozza meg. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét, elkészítésének évét valamint a szak betűjeles rövidítését ( J) . A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét és a hallgató Neptun-kódját. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

Tanszéki igazolólap

 5 fő nappali – 5 fő levelező


Dr. Heinerné dr. Barzó Tímea intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 • A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései
 • A személyiségi jogsértés polgári jogi eszközei
 • A szerződés érvénytelensége
 • A szerződés hatálytalansága – fedezetelvonó szerződés
 • A kiesési okok rendszere
 • A törvényes öröklés 
 • A házassági vagyonjogi szerződés érvénytelenségének és hatálytalanságának aktuális problémái
 • A házassági vagyonjogi rendszerek sajátosságai
 • Hitelezővédelem a házassági vagyonjogban
 • A gyermekek jogai az egészségügyben
 • Az egészségügyi kártérítési perek jellegzetességei
 • Közreműködői szerződések az egészségügyben
 • Polgári jogi szerződések sajátosságai az egészségügyben 
 • A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai
 • Az élettársi jogviszony családjogi hatásai
 • A házasság felbontásával felmerülő járulékos kérdések
 • Szabadon választható téma 

 

 Dr. Leszkoven László egyetemi docens

 • Az érvénytelenséggel összefüggő vitás kérdések
 • Engedményezéssel kapcsolatos vitás kérdések
 • A szerződési biztosítékok jogának fejlődési irányai
 • A váltó, mint hitelviszonyt megtestesítő értékpapít szabályai
 • Szabadon választható téma

 

 Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

 • A szerződés egyoldalú megszüntetése
 • Használati viszonyok a polgári jogban
 • Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége
 • Jogellenesen egyensúlyhiányos szerződések
 • Az igényérvényesítés időbeli korlátai, az elévülés
 • Veszélyes üzemi felelősség
 • Szabadon választható téma

 

 Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

 •  A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél
 • Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben
 • A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a
 • szerződéskötés polgári jogi szabályai
 • Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban
 • Speciális szerződéskötési módozatok
 • Szellemi alkotások joga
 • Alanyváltozások a kötelemben
 • Szabadon választható téma

 

 Dr. Kárpáti Zoltán egyetemi tanársegéd

 • Hitelezők helyzete a felszámolási eljárásban
 • Megtámadási perek
 • Szavatosság, jótállás
 • Felszámolási eljárás
 • Szabadon választható téma

 

Kovácsné Dr. Kaiser Klára egyetemi tanársegéd

 • Házassági vagyonjog
 • Családi jogállás
 • Rokontartás
 • Szülői felügyelet
 • Örökbefogadás
 • Szabadon választható téma

 

 


 IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Alapképzésben a záróvizsga részét képezi a szakdolgozat eredményes megvédése. A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 60 kreditet már megszereztek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUN-ban fel kell venni. A szakdolgozatot a tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez április 10-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalba bekötött formában leadni és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

A szakdolgozat terjedelme legalább 1,5 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávval kb. 30-40 oldal. Bal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét és elkészítésének évét, valamint a szak betűjeles rövidítését. A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

Tanszéki igazolólap

10 fővel


Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 • A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései
 • A személyiségi jogsértés polgári jogi eszközei
 • A szerződés érvénytelensége
 • A szerződés hatálytalansága – fedezetelvonó szerződés
 • A kiesési okok rendszere
 • A törvényes öröklés 
 • A házassági vagyonjogi szerződés érvénytelenségének és hatálytalanságának aktuális problémái
 • A házassági vagyonjogi rendszerek sajátosságai
 • Hitelezővédelem a házassági vagyonjogban
 • A gyermekek jogai az egészségügyben
 • Az egészségügyi kártérítési perek jellegzetességei
 • Közreműködői szerződések az egészségügyben
 • Polgári jogi szerződések sajátosságai az egészségügyben 
 • A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai
 • Az élettársi jogviszony családjogi hatásai
 • A házasság felbontásával felmerülő járulékos kérdések
 • Szabadon választható téma 

 

Kovácsné dr. Kaiser Klára egyetemi tanársegéd

 • Jogképesség, cselekvőképesség jelentősége a jogalkalmazásban
 • Személyiségvédelem
 • Közös tulajdon
 • Törvényes öröklés
 • Házassági vagyonjog

 

 Dr. Leszkoven László egyetemi docens

 • Az ingatlanon alapított jelzálogjog
 • A szerződések biztosítékai
 • A vételi jog (opció) az elméletben és a gyakorlatban

 

Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

 • Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége
 • Rangsor elve és a ranghely biztosításának formái
 • Az érvénytelenségen alapuló törlési igény
 • Az ingatlan-tulajdonjog bejegyzésének feltételei és hatálya
 • Az elévülés intézményének egyes kérdései

 

Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

 • A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél
 • Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben
 • A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a szerződéskötés polgári jogi szabályai
 • Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban
 • Speciális szerződéskötési módozatok
 • Szellemi alkotások joga
 • Alanyváltozások a kötelemben
 • Szabadon választható téma

 


 MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZAK

 Alapképzésben a záróvizsga részét képezi a szakdolgozat eredményes megvédése. A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 60 kreditet már megszereztek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUN-ban fel kell venni. A szakdolgozatot a tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez április 10-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalba bekötött formában leadni és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

 

A szakdolgozat terjedelme legalább 1,5 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel1,5 sortávval kb. 30-40 oldalBal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét és elkészítésének évét, valamint a szak betűjeles rövidítését. A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

 Tanszéki igazolólap letöltése

nappali - levelező


Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

 • A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél
 • Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben
 • A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a szerződéskötés polgári jogi szabályai
 • Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban
 • Speciális szerződéskötési módozatok
 • Szellemi alkotások joga
 • Alanyváltozások a kötelemben
 • Szabadon választható téma

 


  JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 Felsőoktatási szakképzésben a záróvizsga részét képezi a szakdolgozat eredményes megvédése. A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 60 kreditet már megszereztek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUN-ban fel kell venni. A szakdolgozatot a tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez április 10-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalba bekötött formában leadni és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

A szakdolgozat terjedelme legalább 1 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel1,5 sortávval kb. 20-30 oldalBal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét és elkészítésének évét, valamint a szak betűjeles rövidítését. A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

Tanszéki igazolólap letöltése 

nappali - levelező


 Dr. Barzó Tímea intézeti tanszékvezető egyetemi docens

 • A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései
 • A személyiségi jogsértés polgári jogi eszközei
 • A szerződés érvénytelensége
 • A szerződés hatálytalansága – fedezetelvonó szerződés
 • A kiesési okok rendszere
 • A törvényes öröklés 
 • A házassági vagyonjogi szerződés érvénytelenségének és hatálytalanságának aktuális problémái
 • A házassági vagyonjogi rendszerek sajátosságai
 • Hitelezővédelem a házassági vagyonjogban
 • A gyermekek jogai az egészségügyben
 • Az egészségügyi kártérítési perek jellegzetességei
 • Közreműködői szerződések az egészségügyben
 • Polgári jogi szerződések sajátosságai az egészségügyben 
 • A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai
 • Az élettársi jogviszony családjogi hatásai
 • A házasság felbontásával felmerülő járulékos kérdések
 • Szabadon választható téma 

 

Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

 • Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége
 • Az elővásárlási jog hatályos szabályozása
 • Az elbirtoklás aktuális kérdései
 • A házastárs özvegyi joga az új Ptk. öröklési jogi rendszerében
 • Az elévülés intézményének egyes kérdései

 

 

Vissza