Évfolyamdolgozati és szakdolgozati témák

Évfolyamdolgozati témák

 

ÉVFOLYAMDOLGOZATI TÉMÁK POLGÁRI JOGBÓL

 

Jogász szak 

 

 

 

 1. Az évfolyamdolgozat a késõbbi szakdolgozattal a rész-egész viszonyában áll, amennyiben a hallgató ugyanazt a témát folytatja.
 2. Az évfolyamdolgozat minimális terjedelme 1 ív (cca 20 gépelt oldal, azaz 40.000 betűhely, 1,5-es sortáv, 12-es betűnagyság), a szakdolgozat célzott terjedelme 2,5 ív (50 oldal, 1,5-es sortáv);
 3. A dolgozat értékelése 1-5-ig terjedő osztályzattal történik.
 4. 4.    Egyféle témából a Neptun rendszerben megadott létszámban lehet jelentkezni ! Egy oktató max. 10 hallgatónak lehet a konzulense (5 fő nappali, 5 fő levelező) ;
 5. Az évfolyamdolgozati témát a tanszék minden páratlan szemeszter regisztrációs hetére hirdeti meg a Neptun rendszerben
 6. Az évfolyamdolgozat leadásának határideje a felvételt követő páros szemeszter vizsgaidőszakának kezdete. Az évfolyamdolgozatot az érintett intézet adminisztrációján kell leadni. A dolgozat leadási határidejének meghosszabbítására lehetőség nincs.

 

Dr. Barzó Tímea docens

 

 AJPJTÉD78N5 – AJPJTÉD78L5

 

–        A házasság felbontásával felmerülő vagyonjogi kérdések a gyakorlatban

 

–        A házassági életközösség alatt szerzett társasági részesedés jogi sorsa a vagyonközösség megosztása során

 

–        Méltányosság alkalmazása a családi jogban

 

–        A praxisjog jellegzetes vonásai, anomáliák a gyakorlatban

 

–        A gyermekek képviseletére (törvényes képviselet és korlátai, eseti gondnok, stb.) vonatkozó hatályos szabályozás hatékonysága a gyakorlatban

 

–        A gyermek családi jogállásának megállapítására vonatkozó elméleti és gyakorlati kérdések

 

–        Az alapítványok működésének jogi szabályozása és érvényesülése a gyakorlatban

 

–        Az alapítványok szabályozása és működése a bírói gyakorlatban

 

–        Apasági vélelmek. Származás megállapításával összefüggő családjogi problémák

 

–        A gyermekelhelyezés után felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések

 

–        Az egészségügyi adatok védelmének nemzetközi és hazai szabályozása

 

–        A titkos örökbefogadás múltja, jelene, jövője

 

 

 

 

 

dr. Kaiser Klára tanársegéd

 

AJPJTÉD82N5 – AJPJTÉD82L5

 

–        Házassági vagyonjog

 

–        Családi jogállás

 

–        Rokontartás

 

–        Szülői felügyelet

 

–        Örökbefogadás

 

–        Gyámság

 

Dr. Leszkoven László docens

 

 

 

AJPJTÉD83N5 – AJPJTÉD83L5

 

–        A végrendeletek joga (a végrendeletek alakiságának problémái)

 

–        A szerződési biztosítékok egyes kérdései (speciális szerződések)

 

–        Az engedményezés elméleti és gyakorlati kérdései

 

–        A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos problémák az elméletben és a gyakorlatban

 

–        A kárfelelősség egyes kérdései

 

–        Az általános szerződési feltételek

 

–        Az öröklési és tartási szerződések egyes kérdései

 

–        Az elővásárlási jog

 

 

 

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka tanársegéd

 

AJPJTÉD86N5 – AJPJTÉD86L5

 

–        Együttműködési kötelezettség a szerződéses viszonyokban

 

–        A szerződés érvénytelensége

 

–        Öröklési szerződés

 

–        Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei, különös tekintettel a közhitelességre

 

–        A szerződés egyoldalú megszűnése

 

 

Dr. Juhász Ágnes adjunktus

 

AJPJTÉD88N5 – AJPJTÉD88L5

 

–         A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél

 

–         Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben

 

–         A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a szerződéskötés polgári jogi szabályai

 

–         A közösségi közbeszerzés szabályai az Európai közösségek Bíróságának joggyakorlata tükrében

 

–         Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban

 

 

 

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

 

AJPJTÉD90N5 – AJPJTÉD90L5

 

-          Szerződések joga (a szerződések általános és különös szabályai)

 

-          Kártérítési jog (a deliktuális és kontraktuális kárfelelősség szabályai)

 

-          Sportjog

 

 

 

Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

 

AJPJTÉD91N5 – AJPJTÉD91L5

 

-          A védjegyoltalom jellege és a védjegybitorlás

 

-          A formatervezési minták jogi védelme

 

-          A kulturális és művészeti alkotások szerzői jogi védelme

 

-          A szerzői jog kihívásai a XXI. században

 

-          A sajtó helyreigazítás, mint személyiségvédelmi eszköz

 

-          A végrendeleti öröklés szabályainak vizsgálata a bírói gyakorlatban

 

 

 

 

 

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

 

AJPJTÉD92N5 – AJPJTÉD92L5

 

 • Párkapcsolati formák védelmi szintjei
 • Házastársak személyi és vagyoni viszonyai
 • A bejegyzett élettársi kapcsolat rendszere hazánkban
 • A de facto élettársak szabályozása a Ptk-ban
 • Egyenesági rokonság családjogi vonatkozásai
 • Gyermekvédelem magánjogi aspektusai
 • A gyámság családjogi vonatkozásai
 • Szabadon választott családjogi téma

 

 

 

 

 

Szakdolgozati témák

 


 A szakdolgozatra vonatkozó közös szabályok (jogász, munka-és társadalombiztosítási- , igazságügyi igazgatási alapszak és jogi felsőoktatási szakképzés):

A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat eredményes megvédése. A szakdolgozat - egyes szakokon meghatározott - leadási határidejének meghosszabbítására nincs lehetőség, atáridő elmulasztásának igazolása nem lehetséges, méltányossági kérelem előterjesztésének helye nincs.

A szakdolgozati téma kiválasztásakor „Tanszéki igazolólapot” kell kitölteni. FIGYELEM! Az igazolólap az egyes szakoknál eltérő! (Az igazolólapokat lásd az egyes szakok témakírásainál.) A szakdolgozat készítésekor legalább négy alkalommal köteles a hallgató konzultálni a kijelölt konzulenssel, melyet a konzulens a Tanszéki igazoló lapon igazol. A szakdolgozatot egy nyomtatott példányban kell benyújtani a Dékáni Hivatalban. Ezt megelőzően a hallgató köteles a kész szakdolgozatot elektronikusan feltölteni a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum MIDRA (Miskolci Egyetemi Digitális Raktár és Adattár) elnevezésű rendszerbe. A könyvtár igazolást állít ki a feltöltés sikerességéről. A szakdolgozat feltöltésekor a hallgatónak nyilatkoznia kell egy formanyomtatvány (hallgatói nyilatkozat) kitöltésével - hogy a nyomtatott és a MIDRA rendszerbe feltöltött elektronikus változat egymással mindenben tartalmilag megegyező. A szakdolgozat nyomtatott példánya kizárólag a Könyvtár, Levéltár, Múzeum által a sikeres feltöltést bizonyító igazolás birtokában nyújtható be a Dékáni Hivatalban. A szakdolgozat nyomtatott példányának leadásakor a hallgatónak a könyvtár által kiállított igazolást a feltöltés sikerességéről, és a hallgatói nyilatkozatát másolatban a szakdolgozat végébe bele kell köttetnie. A hallgató a szakdolgozat leadásakor köteles nyilatkozni a szerzői nyilatkozat kitöltésével, hogy a szakdolgozat saját önálló munkája. A digitálisan leadott szakdolgozat szöveges részét PDF formátumban kell elkészíteni, szöveges PDF-ként. A MIDRA-ba szakdolgozatonként max. 2 fájlt lehet feltölteni, a szöveges anyagokat PDF-ként, minden egyéb fájlt (pl. mellékletként képek, ábrák, táblázatok) egy ZIP fájlba összecsomagolva.

A szakdolgozatot az intézeti tanszékvezető által kijelölt, legalább kéttagú bizottság - melynek egyik tagja a konzulens - előtt kell megvédeni, legkésőbb a záróvizsga megkezdését megelőző két héttel.A védés alkalmával a jelöltnek bizonyítania kell a kapcsolódó szakirodalom és egyéb források ismeretét, a témában való jártasságot. A szakdolgozatot a bíráló bizottság 1-5-ig terjedő osztályzattal értékeli. Az elégtelen dolgozat helyett a hallgatónak új dolgozatot kell készíteni, a fenti szabályok megfelelő alkalmazásával.


JOGÁSZ  SZAK

A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 180 kreditet már megszereztek, valamint sikeresen eleget tettek évfolyamdolgozat írási kötelezettségüknek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUNban fel kell venni. Az elkészített szakdolgozat leadására a 270 kredit megszerzését követően kerülhet sor évente két alkalommal. A 270 kredit megszerzése alatt a mintatanterv tárgyainak teljesítése és maximum nyolc szabadon választható tantárgy együttes kreditértéke értendő. A tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez a páros szemeszter regisztrációs hetétől kezdődően február 28-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalban bekötött formában leadni a szakdolgozatot és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

A szakdolgozat terjedelme legalább 2 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávval kb. 40-50 oldal. Bal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. Az egyéb tartalmi követelményeket a témát meghirdető tanszék határozza meg. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét, elkészítésének évét valamint a szak betűjeles rövidítését ( J) . A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét és a hallgató Neptun-kódját. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

Tanszéki igazolólap

 5 fő nappali – 5 fő levelező


Jogász szakon

 

5 fő nappali – 5 fő levelező

 

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens – AJPJTSZD67N, AJPJTSZD67L

–         A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései

–         A házassági vagyonjogi szerződés érvénytelenségének és hatálytalanságának aktuális problémái

–         A gyermekek jogai az egészségügyben

–         Az egészségügyi kártérítési perek jellegzetességei

–         A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai

–         Az élettársi jogviszony családjogi hatásai

–         A házasság felbontásával felmerülő járulékos kérdések

–        Szabadon választható téma

 

Kovácsné dr. Kaiser Klára egyetemi tanársegéd – AJPJTSZD71N, AJPJTSZD71L

–        Házassági vagyonjog

–        Családi jogállás

–        Rokontartás

–        Szülői felügyelet

–        Örökbefogadás

–        Szabadon választható téma

 

Dr. Leszkoven László egyetemi docens – AJPJTSZD69N, AJPJTSZD69L

–        Az érvénytelenséggel összefüggő vitás kérdések

–        Engedményezéssel kapcsolatos vitás kérdések

–        A szerződési biztosítékok jogának fejlődési irányai

–        A váltó, mint hitelviszonyt megtestesítő értékpapít szabályai

–        Szabadon választható téma

 

 

Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus – AJPJTSZD74N, AJPJTSZD74L

–        A szerződés egyoldalú megszüntetése

–        Használati viszonyok a polgári jogban

–        Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége

–        Jogellenesen egyensúlyhiányos szerződések

–        Szabadon választható téma

 

 

Dr. Juhász Ágnes egy. adjunktus – AJPJTSZD76N, AJPJTSZD76L

–        A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél

–        Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben

–        A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a szerződéskötés polgári jogi szabályai

–        A közösségi közbeszerzés szabályai az Európai közösségek Bíróságának joggyakorlata tükrében

–        Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban

–        Szellemi alkotások joga

–        Szabadon választható téma

 

 

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs - AJPJTSZD78N, AJPJTSZD78L

-          Szerződések joga (a szerződések általános és különös szabályai)

-          Kártérítési jog (a deliktuális és kontraktuális kárfelelősség szabályai)

-          Sportjog

 

Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs - AJPJTSZD79N, AJPJTSZD79L

-          A védjegyoltalom jellege és a védjegybitorlás

-          A formatervezési minták jogi védelme

-          A kulturális és művészeti alkotások szerzői jogi védelme

-          A szerzői jog kihívásai a XXI. században

-          A sajtó helyreigazítás, mint személyiségvédelmi eszköz

-          A végrendeleti öröklés szabályainak vizsgálata a bírói gyakorlatban

 

 

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs – AJPJTSZD80N, AJPJTSZD80L

–        Párkapcsolati formák védelmi szintjei

–        Házastársak személyi és vagyoni viszonyai

–        A bejegyzett élettársi kapcsolat rendszere hazánkban

–        A de facto élettársak szabályozása a Ptk-ban

–        Egyenesági rokonság családjogi vonatkozásai

–        Gyermekvédelem magánjogi aspektusai

–        A gyámság családjogi vonatkozásai

–        Szabadon választott családjogi téma

 

 

 


 IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Alapképzésben a záróvizsga részét képezi a szakdolgozat eredményes megvédése. A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 60 kreditet már megszereztek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUN-ban fel kell venni. A szakdolgozatot a tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez április 10-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalba bekötött formában leadni és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

A szakdolgozat terjedelme legalább 1,5 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávval kb. 30-40 oldal. Bal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét és elkészítésének évét, valamint a szak betűjeles rövidítését. A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

Tanszéki igazolólap

10 fővel


FŐISKOLAI SZAK

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

 

10 fővel

 

Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea egyetemi docens – AJPJTSZDF24N - AJPJTSZDF24

„A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései”

„A házassági vagyonjogi szerződés érvénytelenségének és hatálytalanságának aktuális problémái”

„A gyermekek jogai az egészségügyben”

„Az egészségügyi kártérítési perek jellegzetességei”

„A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai”

„Az élettársi jogviszony családjogi hatásai”

„A házasság felbontásával felmerülő járulékos kérdések”

 

 

Kovácsné dr. Kaiser Klára egyetemi tanársegéd – AJPJTSZDF25N - AJPJTSZDF25

Jogképesség, cselekvőképesség jelentősége a jogalkalmazásban

Személyiségvédelem

Közös tulajdon

Törvényes öröklés

Házassági vagyonjog

 

Dr. Leszkoven László egyetemi docens – AJPJTSZDF26N - AJPJTSZDF26

Az ingatlanon alapított jelzálogjog

A szerződések biztosítékai

A vételi jog (opció) az elméletben és a gyakorlatban

 

 

Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus – AJPJTSZDF29N - AJPJTSZDF29

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége

Rangsor elve és a ranghely biztosításának formái

Az érvénytelenségen alapuló törlési igény

Az ingatlan-tulajdonjog bejegyzésének feltételei és hatálya

 

 

Dr. Juhász Ágnes egy. adjunktus – AJPJTSZDF31N - AJPJTSZDF31

–         A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél

–         Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben

–         A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a szerződéskötés polgári jogi szabályai

–         A közösségi közbeszerzés szabályai az Európai közösségek Bíróságának joggyakorlata tükrében

–         Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban

–         Szellemi alkotások joga

–         Szabadon választható téma

 

 

Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs - AJPJTSZDF33N - AJPJTSZDF33

- A védjegyoltalom jellege és a védjegybitorlás

- A formatervezési minták jogi védelme

- A kulturális és művészeti alkotások szerzői jogi védelme

- A szerzői jog kihívásai a XXI. században

- A sajtó helyreigazítás, mint személyiségvédelmi eszköz

- A végrendeleti öröklés szabályainak vizsgálata a bírói gyakorlatban

 

 

Dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs - AJPJTSZDF34N - AJPJTSZDF34

 • Párkapcsolati formák védelmi szintjei
 • Házastársak személyi és vagyoni viszonyai
 • A bejegyzett élettársi kapcsolat rendszere hazánkban
 • A de facto élettársak szabályozása a Ptk-ban
 • Egyenesági rokonság családjogi vonatkozásai
 • Gyermekvédelem magánjogi aspektusai
 • A gyámság családjogi vonatkozásai
 • Szabadon választott családjogi téma

 

 

 


 MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZAK

 Alapképzésben a záróvizsga részét képezi a szakdolgozat eredményes megvédése. A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 60 kreditet már megszereztek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUN-ban fel kell venni. A szakdolgozatot a tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez április 10-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalba bekötött formában leadni és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

 

A szakdolgozat terjedelme legalább 1,5 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel1,5 sortávval kb. 30-40 oldalBal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét és elkészítésének évét, valamint a szak betűjeles rövidítését. A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

 Tanszéki igazolólap letöltése

nappali - levelező


 

Dr. Juhász Ágnes egy. adjunktus – AJPJTSZDM02N (nappali); AJPJTSZDM02 (lev.)

–         A szerződési szabadság korlátai a közbeszerzési szerződéseknél

–         Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésben

–         A közbeszerzési eljárásban történő szerződéskötési folyamat és a szerződéskötés polgári jogi szabályai

–         A közösségi közbeszerzés szabályai az Európai közösségek Bíróságának joggyakorlata tükrében

–         Ajánlatkérés, ajánlattétel és elfogadás a közbeszerzési eljárásban

–         Szellemi alkotások joga

–         Szabadon választható téma

 


  JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 Felsőoktatási szakképzésben a záróvizsga részét képezi a szakdolgozat eredményes megvédése. A hallgatók a regisztrációs héten választhatják ki a témát akkor, ha az előző félév végéig legalább 60 kreditet már megszereztek. A választott témát 0 kreditértékű „Szakdolgozat” című tárgyként a NEPTUN-ban fel kell venni. A szakdolgozatot a tavaszi záróvizsga időszakban való részvételhez április 10-ig, az őszi záróvizsgán való részvételhez pedig július 5-ig kell a Dékáni Hivatalba bekötött formában leadni és elektronikusan feltölteni a MIDRA rendszerbe a közös szabályoknak megfelelően. 

A szakdolgozat terjedelme legalább 1 szerzői ív (egy szerzői ív: 40 000 karakter) szóközzel együtt, ami Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel1,5 sortávval kb. 20-30 oldalBal oldali kötésmargó 3,5 cm a jobb oldali margó 2,5 cm. Ezen túlmenően a dolgozat részét képezi a tartalomjegyzék, az irodalomjegyzék, a jogszabályjegyzék és a hivatkozások jegyzéke. A dolgozat borítólapján szerepeltetni kell a „Szakdolgozat” feliratot, valamint a hallgató nevét és a készítés évszámát, a dolgozat gerincén pedig a hallgató nevét és elkészítésének évét, valamint a szak betűjeles rövidítését. A belső borítólapon a fentieken túl meg kell jelölni az egyetem, a kar és az érintett tanszék, valamint a konzulens nevét, a dolgozat címét. A belső borítólapot angol nyelven is el kell készíteni.

Tanszéki igazolólap letöltése 

nappali - levelező


 

Dr. Barzó Tímea egyetemi docens - AJPJTSZDJF01N – AJPJTSZDJF01L

 1. „A sérelemdíj elméleti és gyakorlati kérdései”
 2. „A házassági vagyonjogi szerződés érvénytelenségének és hatálytalanságának aktuális problémái”
 3. „A gyermekek jogai az egészségügyben”
 4. „Az egészségügyi kártérítési perek jellegzetességei”
 5. „A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai”
 6. „Az élettársi jogviszony családjogi hatásai”
 7. „A házasság felbontásával felmerülő járulékos kérdések”

 

Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus - AJPJTSZDJF02N – AJPJTSZDJF02L

1. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége

2. Az elővásárlási jog hatályos szabályozása

3. Az elbirtoklás aktuális kérdései

4. A házastárs özvegyi joga az új Ptk. öröklési jogi rendszerében

 

Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs AJPJTSZDJF03N – AJPJTSZDJF03L

- A védjegyoltalom jellege és a védjegybitorlás

- A formatervezési minták jogi védelme

- A kulturális és művészeti alkotások szerzői jogi védelme

- A szerzői jog kihívásai a XXI. században

- A sajtó helyreigazítás, mint személyiségvédelmi eszköz

- A végrendeleti öröklés szabályainak vizsgálata a bírói gyakorlatban

 

 

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs AJPJTSZDJF04N – AJPJTSZDJF04L

 • Párkapcsolati formák védelmi szintjei
 • Házastársak személyi és vagyoni viszonyai
 • A bejegyzett élettársi kapcsolat rendszere hazánkban
 • A de facto élettársak szabályozása a Ptk-ban
 • Egyenesági rokonság családjogi vonatkozásai
 • Gyermekvédelem magánjogi aspektusai
 • A gyámság családjogi vonatkozásai
 • Szabadon választott családjogi téma

 

 

KRIMINOLÓGIA MESTER SZAK

 

Dr. Barzó Tímea egyetemi docens – AJPJTSZD01KRMN, AJPJTSZD01KRML

A gyermekvédelem közigazgatási vetületei

A gyermekvédelem családjogi (magánjogi) aspektusai

Szabadon választható téma

 

 

Vissza