Tanszéki hírek

Publikációs felhívás

2017-09-15

 

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS

 

Miskolci Jogtudó

hallgatói online jogtudományi folyóirat

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2017 júniusában megalapította a Miskolci Jogtudó online hallgatói tudományos periodikát, amely évente két alkalommal fog megjelenni.A folyóiratba szánt önálló vagy a témavezetővel közösen alkotott írásokat 2017. szeptember 30-ig kérjük megküldeni, elektronikusan a miskolci.jogtudo@gmail.com email címre, az alábbi paraméterek betartása mellett.

Miskolci Jogtudó elsősorban a miskolci joghallgatók önálló vagy a témavezető oktatóval közös tudományos eredményeinek megjelentetési fóruma. Támogatja azonban más intézmények joghallgatóinak és PhD hallgatóinak publikációs törekvéseit is. Az online folyóirat a tanulmányokon túl jogeset-elemzéseket, szakkönyv-recenziókat, konferencia-beszámolókat is közöl. A Szerkesztőbizottság nemcsak magyar, hanem idegen nyelvű (német, angol, francia) tanulmányokat is befogad, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a beérkező anyagok visszautasítására. A Szerkesztőbizottság szükség esetén a beérkező munkákat mind nyelvi, mind szakmai szempontból lektoráltatja.

Tanulmányok: A tudományosan és szakmailag megalapozott, 1 ív (40.000 leütés) terjedelmet meg nem haladó tanulmányokat az alább elérhető szerkesztési elvekben rögzített pontos hivatkozási rendszerrel kell ellátni.

Fórum rovat: A folyóirat befogad jogeset-elemzéseket, recenziókat, konferencia-beszámolókat, interjúkat is, maximum fél ív terjedelemben.

Ha a megjelentetésre szánt mű önálló hallgatói írás, akkor témavezetői ajánlás csatolása is szükséges. A folyóiratba szánt írásokkal szemben támasztott szerkesztési követelmények az alábbiak:

A cikk címét középre igazítva, nagybetűkkel, vastagon szedve kell elhelyezni. Következő sorban a cím angol fordítása, alatta pedig a szerző (szerzők) neve szerepeljen. A tanulmánnyal legszorosabb kapcsolatban álló 5-6 kulcsszó megadása is szükséges. A tanulmánnyal kapcsolatos információkat (előadásra való utalás, köszönetnyilvánítás, ösztöndíj-támogatás) a címhez csillaggal kapcsolódó lábjegyzetben kell feltüntetni. A szerző, szerzők adatait (név tudományos fokozattal, címmel, beosztás, munkahely, munkahely postacíme, e-mail-cím) a szerző nevéhez csillaggal kapcsolódó lábjegyzetben kell megjelölni. A szövegtörzs Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal, 1-es (szimpla) sortávval készüljön. Végjegyzetek helyett lábjegyzeteket kell alkalmazni (10-es betűnagysággal). A szöveg tagolása arab számozással történik, a tagolás mélysége legfeljebb három egység lehet, az első egység vastagon szedve (pl. 1. A dualizmus korának jogforrásai), a második dőlt betűvel (1.1. Törvények), a harmadik normál betűkkel (pl. 1.1.1. Kodifikációs kísérletek). Az automatikus számozás kerülendő. A tanulmány szövegezése, tagolása a fejezeteken, alfejezeteken belül folyamatos legyen, tehát bekezdésekre tagolódjon, és ne sorkihagyásokkal tagoljunk.

A tanulmányokban a hivatkozások a következő mintákat kövessék: GÁSPÁRDY László: A polgári per idődimenziója, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, 57. (vagy: )Helmut COING: A jogfilozófia alapjai (ford.: Szabó Béla), Osiris Kiadó, Budapest, 1996, 57.  (vagy:)  GÖNCZI Katalin: Az európai identitás jogtörténeti vetületei, in: „Dum spiro doceo”. Ünnepi tanulmányok Huszti Vilmos 85. születésnapjára (szerk.: Szabó Béla – Sáry Pál), Bíbor Kiadó, Miskolc, 367–376. (vagy:) Richard GAMAUF: Sklavenschutz und römische Jurisprudenz, Orbis Iuris Romani 4 (1998), 18. vagy. NOVOTNI Zoltán: Társasági tulajdon, avagy a tulajdonosok társasága, Jogtudományi Közlöny 1990/2, 63–70. (továbbiakban:) NOVOTNI: i. m. 65. (vagy:) NOVOTNI: Társasági…, 66. (Ha előzőleg Novotni több művére is történt hivatkozás.). Tehát a szerző vezetékneve nagybetűvel, a szerző neve után kettőspont (de ha a tanulmány idegen nyelvű, akkor vessző), a kötet ill. folyóirat címe dőlt betűvel, az „in:” csak tanulmánykötet esetében kell, folyóiratnál nem, a bibliográfiai adatok vesszővel elválasztva (de ha a kötetnek alcíme is van, a főcím és az alcím között pont), a folyóirat (ill. a tanulmánykötet) címe után nem kell vessző, az oldalszámok között hosszú kötőjel áll (o., old., p., pp. nem kell). Több szerző vagy szerkesztő neve között hosszú kötőjel áll. Idegen nyelvű szerkesztett tanulmánykötetnél a „szerk.:” szócska a megfelelő idegen nyelven áll [angol, olasz, latin: ed., francia: éd., német: Hrsg. vagy Hg. (Herausgeber) ill. hrsg. vagy hg. (herausgegeben]. Többkötetes könyvnél, ha minden kötet egy évben jelent meg, a kötetszám római számmal az oldalszám előtt, ha az egyes kötetek különböző években jelentek meg, a kötetszám római számmal a cím után áll. Többedik kiadásra felső index-számmal utalunk (pl. 20052.). Ha ugyanabban a jegyzetben több címleírás követi egymást, ezeket pontosvessző választja el. Használható a pl., ld., vö., i. m., uő.:, uo., sk., skk. rövidítés. A jogforrások címének, számozásának, §-ok, bekezdések feltüntetésekor a hivatalos jelölési módot kövessük, a bevett rövidítések [pl. Ptk. 663. § (1) bek. b) pontja] használhatók.

 

 

Impresszum

 

Miskolci Jogtudó - hallgatói online jogtudományi folyóirat

Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar által alapítva 2017-ben.

 

 Főszerkesztő: Dr. Pusztahelyi Réka

 Szerkesztőbizottság tagjai:

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutató Központ részéről:
Csemáné Dr. Váradi Erika, Dr. Erdős Éva, Dr. Udvarhelyi Bence

Európai és Nemzetközi Büntetőjogi Kutató Központ részéről:
Dr. Farkas Ákos, Dr. Görgényi Ilona, Dr. Róth Erika

Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont részéről:
Dr. Barzó Tímea, Dr. Juhász Ágnes, Dr. Leszkoven László

Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központ részéről:
Dr. Csák Csilla, Dr. Jakab Nóra, Dr. Olajos István

Tanácsadó Testület: A Szerkesztőbizottság munkáját a Kutató Központok által felkért jogtudósokból, gyakorlati szakemberekből álló Tanácsadó Testület tevékenysége támogatja.

Felelős kiadó: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Farkas Ákos

Megjelenik: évente két alkalommal

 

Elérhetőségek:


Cím: Miskolci Jogtudó folyóirat Szerkesztőbizottsága
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon: +3646-565111/1256-os mellék
E-mail: miskolci.jogtudo@gmail.commiskolci.jogtudo@uni-miskolc.hu

 

 

Apáthy pályázat

2017-09-15

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki. 

A pályázati kiírás megtekinthető itt

Jogesetmegoldó és activity verseny

2017-02-18

EGYÉNI VIZSGA IDŐPONTJAI

2017-02-15

Kedves Hallgatók!

A Tanszék az egyéni tanrenddel rendelkező hallgatók számára az alábbi vizsganapokat adja meg:

Polgári jog II. - 2017. április 11., április 20., május 2.,

Polgári jog IV. - 2017. április 13., április 26., május 4.

Polgári jog V. - 2017. március 14., április 12., április 26.

Konferencia felhívás

2017-02-09

A Bolyai Kollégium, az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományos és informatikai szakkollégiuma immár huszonkettedik alkalommal rendezi meg a multidiszciplináris ismeretterjesztő Bolyai Konferenciát. Ez egy kivételes alkalom arra, hogy a különböző tudományterületekben érdekelt hallgatók egy előadásban vagy poszteren bemutathassák egymásnak közérthető módon tudományos témájukat. A rendezvényre minden magyar egyetemről várunk érdeklődőket, ezért szeretnénk tisztelettel megkérni Önt, hogy saját egyetemén belül a hallgatók tájékoztatásával biztassa őket a konferencián való részvételre. A Konferencia plakátját csatoltuk, tisztelettel megkérjük, hogy lehetősége szerint minél szélesebb körben jutassa el az oktatókhoz és a hallgatókhoz! Együttműködését és segítségét előre is köszönjük!

A konferencia plakátja a https://www.bolyai.elte.hu/download/bokonf/bk22/plakat.pdf címen érhető el.

A konferencia időpontja: 2017. március 18-19.

Helye: Bolyai Kollégium, Budapest
Tisztelettel,
 a Bolyai Konferencia szervezői
Összes találat: 29
Vissza