Tanszéki kutatások

 

A kutatás előzményei a karon a Civilisztikai Tudományok Intézetének létrehozásáig nyúlnak vissza. Az Intézet tanszékei között az intenzív oktatási - kutatási kapcsolat már akkor megindult. Az integrációs folyamat eredményeképpen a gazdasági élet egyes jogterületei és ezek szabályanyaga egy összefüggő egy féléves anyagrészbe - a kereskedelmi jogba - kerültek összefoglalásra, melynek oktatására (1993-ban) új tanszék is alakult.

 Még 1994-ben hirdetett meg az Intézet egy olyan harmonizációs programot, melynek megvalósítása a mai a napig is tart. Ennek a programnak a lényege a színvonalas hazai és a bőséges külföldi kutatási eredmények széleskörű megjelenítése mind a graduális (ezen belül is a nappali és a levelező), mind a szakirányú posztgraduális egyetemi oktatásban dogmatikai szempontból megalapozott, de gyakorlatias jegyzetek és egyéb tansegédletek formájában. Ezen túl a program másik fontos célja, hogy a jogharmonizációs törekvések keretében végzett kutatások eredményei megalapozzák a PhD-fokozatra pályázók doktori disszertációját, és így az Intézet fiatal kutatói körében rövid időn belül fokozatszerzésre is sor kerülhessen.

 A Polgári Jogi Tanszék - saját területén - aktív részese a kitűzött cél megvalósításának, azonban az elismerten jó program ellenére a szűkös anyagi lehetőségek korlátozzák a lendületesebb haladást. A program megvalósítása érdekében számos új jegyzet is született. Szintén a kitűzött célok megvalósításának eredményeit bizonyítják a tanszék kollektívájának az elmúlt években megjelent munkái és publikációi.

 

Napjainkra felerősödött a polgári jog területén mind személyiségi, mind vagyonjogi vonatkozásban a rekodifikáció iránti igény.

 

Magyarországnak az Európai Unióhoz való várható csatlakozása különösen időszerűvé teszi a polgári jog, ezen belül is a részben a piacgazdaság és a forgalom igényei szerint módosítandó, az Unió jogával harmonizáló személyiségvédelmi, s a gazdasági viszonyok változása által megköveteli korszerű kötelmi jogi - szerződési jogi szabályanyag megteremtését.

 

A tanszéki kutatások jelene

Kutatási témák

 1. Dr. Barzó Tímea: CSALÁDJOG (hitelezővédelem családjogi vonatkozásai, házassági vagyonjog, közszerzemény, gyermekvédelem) EGÉSZSÉGÜGYI JOG (praxisjog, gyermeki jogok az egészségügyben, az orvosi felelősség aspektusai), a sérelemdíj, a szerződések érvénytelensége és hatálytalansága;
 2. Dr. Leszkoven László: kötelmi jog közös szabályai, szerződések általános szabályai, felelősségtan, szerződési biztosítékok joga (zálogjog, kezesség), anyagi értékpapírjog (elsősorban váltójog), öröklési jog
 3. Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka: ingatlan-nyilvántartás, általános szerződési feltételek,  elévülés
 4. Dr. Juhász Ágnes: közbeszerzés, szerződések joga, európai szerződési jog, szellemi alkotások joga
 5. dr. Kaiser Klára: családjog igen
 6. dr. Kárpáti Zoltán: kötelmi jog
 7. dr. Sápi Edit: szerzői jog, öröklési jog
 8. dr. Tóth Gergő József: kártérítési jog, szerződések joga

 

A Tanszék – folytatva a Bíró György professzor által kijelölt utat – továbbra is nagy hangsúlyt fektet a polgári jog tudományának kutatására. Ennek keretében került sor az oktatók által írt monográfiák megjelentetésére, az Új Polgári Törvénykönyvet taglaló kommentárokban társszerzői munkákra, valamint egyetemi tankönyvek keretében az elmélet és a gyakorlat hallgatók elé tárására.

Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont

Az új Polgári Törvénykönyv megszületése és az új kódex alkalmazása során felmerülő vitás kérdések, gyakorlat problémák hívták életre a Polgári Jogi Tanszék gondozásában 2015 decemberében megalakult Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpontot (továbbiakban: Kutatóközpont). A Kutatóközpont egyik célkitűzése ezen kérdések vizsgálata és tudományos értékű kutatása, mely nagyban hozzájárul mind az egyetemi hallgatók még magasabb szintű oktatásához, mind pedig a magánjogi tudomány fejlesztéséhez. A Kutatóközpont vezetője Dr. Leszkoven László egyetemi docens.

A Kutatóközpont célja összetett:

-        Egyrészről feladatának tekinti, hogy elősegítse a hagyományos magyar polgári jogi dogmatika fejlesztését a megváltozott társadalmi, gazdasági és szociális környezetben, különös tekintettel az egységesülő európai magánjogra.

-        Másrészről célul tűzte ki azt is, hogy támogassa a magyar magánjogi szabályoknak az egységesülő európai magánjogi fejlesztési törekvésekkel és az európai unió magánjogával harmonizáló kidolgozását, a régi magyar magánjogi hagyományokon nyugvó, sajátosan magyar polgári jogi dogmatikai megoldások lehetséges megőrzésével.

-        Mindezek keretében a Kutatóközpont feladata, hogy szervezzen, irányítson és támogasson minden olyan interdiszciplináris programot, amely a társadalmi jelenségeknek a komplex kutatását szolgálja, továbbá amely feltár a magánjogon túli egyéb hatékony társadalomszervező és vitarendező eszközöket, és azoknak a joggal való kapcsolatát.

-        A Kutatóközpont célkitűzésének tekinti azt is, hogy a célterületét lefedő jogterületeken szervezze a szociológiai, pszichológiai, történeti, etikai és jogtudományi kérdések kutatását, valamint feltárja a magánjog területét érintő jogi túlszabályozás okait és megoldásait. Ezen túlmenően igyekszik bővíteni - elsősorban regionális szinten - a gazdasági élet szereplőinek hazai és határon túli szerződési jogi ismereteit, mellyel csökkentetni tudná kiszolgáltatott helyzetüket, és növelni érdekérvényesítő képességeiket, esélyegyenlőségüket.

-        Az egyetemi oktatás támogatása során a Kutatóközpont közvetíteni tudja a hallgatók irányába a kutatási területek elméleti ismereteit, a gyakorlati problémákat, amivel elősegíti a gyakorlat-orienetált képzést.

 

A Tanszék oktatóinak kutatási tevékenységét fémjelzi széleskörű publikációs jegyzékük (lásd: oktatói adatlapok mtmt linkje), valamint monográfiáik és a kommentárok, szakvizsgakönyvek megjelenésében betöltött társszerzői szerepük.

Oktatóink eddig megjelent egyetemi tananyagon kívüli önálló kiadványai (az egyetemi tananyagokat lásd a tanszék kiadványai fül alatt):

Barzó Tímea: Praxisjog: Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban, Budapest, Medicina Könyvkiadó, 2007.

Leszkoven László: A váltó, mint kötelem, Miskolc, Novotni Alapítvány, 1999.

A kezességi szerződés, Miskolc, Hatra Mag Kft. 2009.

A zálogjog új szabályai, Miskolc, Novotni Alapítvány, 2001.

Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen – közjog és magánjog határán, Szeged, Lectum Kiadó, 2014

Pusztahelyi Réka: A magánjogi elévülés, Miskolc: Novotni Alapítvány, 2015.

Oktatóink társszerzőségei kommentárokban és egyéb egyetemi tananyagon kívüli szakkönyvekben:

Barzó Tímea:

 • A rokoni kapcsolat; A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat; Az örökbefogadás; A rokontartás In: Osztovits András (szerk.): A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja, Budapest: OPTEN Informatikai Kft., 2014. 2. kötet 115-264.; 362-428.
 • Házassági vagyonjog. In: Csehi Zoltán (szerk.) Az új Polgári Törvénykönyv magyarázata. Kommentár a 2013. évi V. törvényhez Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest, 2014. 4. Könyv 27- 104. o.
 • 86. A családjog alapelvei. 93. A házastársak vagyoni viszonyai. 94. A házastársi vagyonközösség megszűnése és a házastársi közös vagyon megosztása. 95. A házassági vagyonjogi szerződés.  102. A szülői felügyelet általános szabályai és tartalma. 103. A szülők megállapodása a szülői felügyelet gyakorlásáról. A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése. 104. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei. A kapcsolattartás. 105. A szülői felügyeleti jog szünetelése, a családbafogadás. 106. A szülői felügyeleti jog megszűnése, megszüntetése és visszaállítása. 107. A rokonok tartása. 108. A kiskorú gyermek tartása. 109. A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása. Sándor István (szerk.) Polgári jog III. Az öröklési jog. A családi jog. Jogi szakvizsga felkészítő kötet, Budapest, Patrocínium Kiadó 2015. 95-116.; 164-234.; 308-423.; 424-470.
 • Jogok és kötelezettségek. A gyermekek jogai a gyermekvédelemben. A gyermekek jogai az egészségügyben. In: Herczog Mária (szerk.): A gyermekvédelem nagy kézikönyve, MERITUM sorozat. Budapest: KJK KERSZÖV, 2011. 183-227.
 • Működtetési jog (praxisjog) In: Dósa Ágnes, Kovácsy Zsombor (szerk.): A vállalkozó orvosok nagy kézikönyve. MERITUM sorozat. Budapest: Complex Kiadó, 2011. 477-505.
 • Gyógyszertárak létesítése és működtetése; Gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás. In: Dósa Ágnes (szerk.): A gyógyszerészeti jog nagy kézikönyve. MERITUM sorozat Budapest: Complex Kiadó, 2013. 565-637.; 679-691.

Leszkoven László

 • A tanácsadás jogi háttere (társszerző: Kissné Bércesi Apolka) In.:Poór József (szerk.): Menedzsment-tanácsadási kézikönyv, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010.
 • A biztosítéki célú vételi jog néhány kérdéséről; A fiduciárius (biztosítéki) engedményezés jogi természetéről; A biztosítéki (fiduciárius) biztosítékokról; In: Gárdos Péter (szerk.): Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből, Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2010. 

 

Vissza