Polgári jogi gyakorlat 4. (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog IV. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT250N6

Jogász szak nappali tagozat

2018/2019. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: – Dr. Leszkoven László egyetemi docens, Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus, Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus, Dr. Tóth Gergő tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT250N5 jegy

Egyidejű felvétel: AJPJT279N6 fv

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

301.

szerda

8-10

A/1. 309.

Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

302.

szerda

10-12

A/6.117/A.

Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

303.

szerda

10-12

A/6. 203.

Dr. Leszkoven László e. docens

304.

szerda

12-14

A/6. 203.

Dr. Leszkoven László e. docens

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A kis létszámú csoportos foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában.
A negyedik szemeszterben a kötelmi jog különös részének, vagyis az egyes szerződéstípusoknak, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagának feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a szerződési alaptípusokra, valamint az általános és a speciális kártérítési alakzatokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

FELELŐSSÉGTAN

 

–        Elméleti alapvetés. Elhatárolási kérdések. Kontraktuális  és deliktuális felelősség.

–        A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai.

–        A kár megtérítésére vonatkozó szabályok. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért.

–        Felelősség más személy által okozott kárért. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért.

–        Felelősség az épületkárokért. Felelősség az állatok károkozásáért. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

 

SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

  1. A szerződéstan általános részének és az egyes szerződéstípusok anyagának a kapcsolata. Tulajdonátruházó szerződések.
  2. Az adásvételi szerződés általános szabályai.
  3. Az adásvétel különös nemei.  Az adásvételi szerződés altípusai. A csereszerződés. Az ajándékozási szerződés.
  4. A vállalkozási szerződés.
  5. Megbízási típusú szerződések: a megbízási szerződés és a bizományi szerződés
  6. Használati szerződések: bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés.
  7. Letéti szerződések: letéti szerződés általános szabályai, gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés, szállodai letéti szerződés.
  8. Hitel – és számlaszerződések: hitelszerződés, kölcsönszerződés, betétszerződés, fizetési- számla szerződés.
  9. Tartási és életjáradéki szerződés.
  10. Biztosítéki szerződések: kezességi szerződés és garanciaszerződés.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati foglalkozásokon való részvétel az aláírás megszerzésének feltétele. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az aláírás megszerzésére a szorgalmi időszak utolsó szemináriumán van lehetőség a teljes félévi anyagból, ennek eredménytelensége esetén a pótlás a vizsgaidőszak első három hetében történik szintén a féléves anyagrészből.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A gyakorlatok értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). A félév során 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező, melynek időpontjai: 11. hét és a 17. hét. Az egyes számonkérések anyagát az addig elhangzott előadások és a gyakorlatok témakörei határozzák meg. A két zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első három hetének egy kiválasztott napján a tanszék által megjelölt időpontok közül írásban történik szintén a teljes féléves tananyagból.

 

5.    Kötelező tananyag

Barzó – Juhász – Leszkoven – Pusztahelyi: Felelősségtan. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2018. május, megjelenés alatt

 

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. harmadik kiadás)

 

6. Ajánlott irodalom:

-         Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I-VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2013.

-         Osztovics András (szerk.): Ptk. Kommentár III., IV. kötetek OPTEN, Budapest, 2014.

-         Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Szerk. Vékás L.-Gárdos P.) Wolters Kluwer Kft. Budapest 2014.

 

Egyéb tudnivalók:

 

 Miskolc, 2019. január 31.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza