Ügyvédi praktikum

A tantárgy a 2018/2019. tanév 2. félévében nem indult. 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az „Ügyvédi praktikum” c. alternatív tantárgyból

tárgykód: AJPJTALT025

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2015/2016. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/ Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kárpáti Zoltán egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az alternatív tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal egyrészt az ügyvédi munkát, másrészt a felsőbb évesek által már elsajátított elméleti tudás gyakorlati kérdéseit és megoldásait. A tantárgy keretében ismertetésre kerülnek az első félévben: az ügyvédjelölté, ügyvéddé válás feltételei, az ügyvédjelöltekre, ügyvédekre vonatkozó legfontosabb szabályok, így az ügyvédi törvény, Etikai Kódex, Fegyelmi Szabályzat. Foglalkozik a tárgy az ügyvédek által az ügyféllel kötött szerződésekkel, ezek között kiemelten a megbízási, a letéti szerződéssel, illetve szó esik a meghatalmazásról is. A tárgy keretében ismertetésre kerülnek az első félévben a leggyakrabban előforduló szerződések gyakorlati szempontból, azaz mikre kell odafigyelni az egyes szerződések szerkesztése során, milyen gyakorlati problémák merülnek fel.

Az alternatív tárgy célja továbbá, hogy megismertesse a hallgatókkal egyrészt az ügyvédi munkát, másrészt a felsőbb évesek által már elsajátított elméleti tudás gyakorlati kérdéseit és megoldásait. A tantárgy keretében ismertetésre kerülnek a második félévben: az igény érvényesítés különböző lehetőségei, eszközei. Lehetőség van felszólító levél, fizetési meghagyás, keresetlevél, különböző periratok megtárgyalására, közös készítésére. A félév végén tárgyalások megtartására kerül sor, ahol a hallgatók felperesi, alperesi, szakértői és tanú pozíciókat tölthetnek be.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Kedd 16-18-ig – A/6. I. em. 117/A.

 1. Bevezetés. Az ügyvéd szerepe a jogalkalmazásban, Az ügyvédjelöltté, ügyvéddé válás feltételei.
 2. Az ügyvédjelöltekre, ügyvédekre vonatkozó legfontosabb szabályok (Ügyvédi törvény, Etikai Kódex, Fegyelmi Szabályzat), az ügyvéd által az ügyféllel kötött szerződések, különös tekintettel a megbízásra, letéti szerződésre. A meghatalmazás.
 3. Az adásvételi szerződés. Az ingatlan adásvétel. Az ingatlan adásvételi szerződés különös nemei (részlet, jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog, visszavásárlási jog, végrehajtási jog, stb).
 4. A bérleti szerződés, a lakásbérleti szerződés, haszonbérleti szerződés.
 5. A kölcsönszerződés (elhatárolása a hitelszerződéstől).
 6. A vállalkozási szerződés, a vállalkozási szerződés különös fajtái, különös tekintettel az építési szerződésre.
 7.  A szerződések biztosítékai.
 8. Az alanyi jog és az igény közötti különbség, a felszólító levél szerepe, fajtái, joghatásai
 9. A hallgatók által készített, hozott felszólító levelek tartalmának megbeszélése, a fizetési meghagyás. Fizetési meghagyás kitöltése, ellentmondás
 10. Keresetlevél készítése
 11. Ellenkérelem készítése
 12. Különböző periratok készítése
 13. Tárgyalás, a hallgatók különböző szerepeket játszanak el
 14.  Végrehajtás. Megindítást megelőző eljárás, végrehajtási lap kitöltése, végrehajtási eljárás lefolytatása, az ügyvéd szerepe az eljárás során
 15.  Hallgatók által készített beadványok kiértékelése, Összegzés. Indexbeírás.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét.

A hallgatók a félév során referátumot készítenek egy adott témakörből, amit az órákon bemutatnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tananyag számonkérési módszere: szóbeli, kiegészítő beszámoltatás a félév anyagából. A beszámoló értékelése háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felet meg.

 

5.    Kötelező tananyag

-          Az 1998. évi XI. tv. Az ügyvédekről

-          Az ügyvédi Etikai Kódex

-          Az ügyvédi Fegyelmi Szabályzat

-          A 2013. évi V. tv. kötelmi különös

-          A XXV. PED

 

 1. 6.        Ajánlott irodalom

-          Bíró György: A megbízási szerződés (KJK., Bp., 13-153. oldal)

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. február 5.

 

Polgári Jogi Tanszék                                                                         Dr. Leszkoven László

Vissza