Polgári jogi alapismeretek II. (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári Jogi alapismeretek II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT812JFN2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak nappali tagozat

2016/2017 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT811JFN1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.
A második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagával.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Szerda 10-12-ig – A/1. 307.

II. 8.

 1. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre.

II. 15.

 1. A kötelem tárgya: a szolgáltatás. A kötelem teljesítése.

II. 22.

 1. A kötelem megszűnése.

III. 1.

 1. A szerződéstan általános kérdései.
 2. A szerződési alapelvek.

III. 8.

 1. A szerződés megkötése. A szerződés értelmezése.

III. 15. - Ünnepnap

III. 22.

 1. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága.
 2. Az érvénytelenség jogkövetkezményei.

III. 29. – Dékáni szünet

IV. 5.

 1. A szerződésszegés általános szabályai

IV. 12.

 1. Késedelem, hibás teljesítés és lehetetlenülés.

IV. 19.

 1. A szerződés megerősítése és módosítása.

IV. 26.

 1. A szerződés megszűnése és megszüntetése

V. 3.

 1.  Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért.
 2. Általános felelősségi alakzat.

V. 10.

15. Speciális felelősségi alakzatok.

 

3.    Az aláírás feltétele

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsgáztatás írásban történik.

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a kötelező irodalom és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

- előadáson elhangzottak

- Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2013)

 

Egyéb tudnivalók:

Miskolc, 2017. január 30.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza