Polgári jog II. (nappali és levelező tagozat)

NAPPALI TAGOZAT

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT131IÜN4

Igazságügyi igazgatási alapszak nappali tagozat

2017/18/2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr.Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Polgári jog I.AJPJT131IÜN3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.
Az második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagával.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Csütörtök 8-12-ig – A/1. 309.

 

II. 15. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre. A jognyilatkozatok. A képviselet szabályai. A kötelmi jogviszony alanyai. Többalanyú kötelmek.

II. 22. A kötelem tárgya és tartalma, a szolgáltatás. A kötelem teljesítése. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. Csonka kötelmek. Tartozáselismerés. Egyezség. A kötelem megszűnése. Az elévülés.

III. 1. A szerződéstan általános kérdései. A szerződési alapelvek. A szerződések osztályozása, elemei és létszakai. A szerződés alanya, tárgya. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai

III. 8. A szerződés létrehozatalának folyamatai. Előszerződés. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. A szerződés értelmezése. A szerződés megerősítése, módosítása és megszüntetése.

III. 15. – Ünnepnap

III. 22.  A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Jogkövetkezmények.

III. 29. – Dékáni szünet

IV. 5. A szerződés teljesítése. A teljesítés különös esetei. A szerződésszegés fajtái és jogkövetkezményei. Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül. IV. 12. Kontraktuális  és  deliktuális felelősség. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok.

IV. 19. Speciális felelősségi alakzatok

IV. 26. A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (Dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés. Ajándékozási szerződés.

V. 3. Használati szerződések.

V. 10. Az eredménykötelmek ésgondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás.

V. 17. A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés. A praestare szerződések (a hitelszerződések és a biztosítás) alapvonásai.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. További pótlási lehetőséget a tanszék nem ad, ill. nem javasol a Tanulmányi Bizottságnak.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

SZMSZ III. 50. § (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, amelyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsga értékelése ötfokozatú. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

 

5.   Kötelező tananyag

Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet), Novotni Kiadó, Miskolc, 2016, amely elektronikus formában a http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon elérhető.

 

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

6.    Ajánlott irodalom

-         Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I-VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

-         A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2018. január 31.

Polgári Jogi Tanszék

 

 Letöltés

A tantárgy tételsora letölthető innen.

LEVELEZŐ TAGOZAT

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT131IÜ4

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2016/2017 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr.Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT131IÜ3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 18/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.
Az második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagával.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

       2017. II. 11. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 308. - Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. A kötelmek közös szabályai. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre. A kötelem alanyai, egyidejű többalanyúság. A kötelem tárgya: a szolgáltatás. A kötelem teljesítése. Beszámítás. Elévülés. A szerződéstan általános kérdései. A szerződési alapelvek. A szerződések osztályozása, elemei és létszakai. A szerződés alanya. A szerződés tárgya: a szolgáltatás. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai. A szerződés létrehozatalának folyamatai. A szerződés értelmezése.

 

2017. II. 25. (szombat) – 16-19.20-ig – A/1. 308. - Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

 A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Jogkövetkezmények. A szerződés módosulása, módosítása. A teljesítés szabályai. Megszűnés a jogosulti érdek kielégítése nélkül. A szerződés megerősítése, személyi- és dologi biztosítékai. Kezességi szerződés.

 

 

2017. III. 25. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 308. - Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

A szerződésszegés fajtái és jogkövetkezményei. Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül. A károkozásért fennálló felelősség feltételei és mértéke. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai. Speciális felelősségi alakzatok.

 

 

2017. IV. 29. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 308. - Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (Dare, non facere, facere, praestare). Az adásvételi szerződés. Ajándékozási szerződés. Bérleti, lakásbérleti szerződés. Az eredménykötelmek ésgondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozási szerződés.

 

 

2017. V. 12. (péntek) - 16-17.40-ig – A/1. 308. – Dr. Pusztahelyi Réka – 2 óra

A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letéti szerződés. A tartási, életjáradéki szerződés. A hitelszerződés és a kölcsönszerződés alapvonásai. Egyéb kötelem-keletkeztető tényállások.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után. További pótlási lehetőséget a tanszék nem ad, ill. nem javasol a Tanulmányi Bizottságnak.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A 60%-ot elért dolgozat megfelelt.

A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik.

A félévi vizsganapok időpontjai a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2013)

 

6.    Ajánlott irodalom

-         Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. Magyarázata, I-VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

-         A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014.

 

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2017. február 1.

Polgári Jogi Tanszék

 Letöltés

Vissza