Polgári jog II. előadás és gyakorlat (nappali és levelező tagozat)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Igazságügyi igazgatás alapszak

2018/19/2.

Tantárgy neve:

Polgári jog II.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT152IÜN4 (nappali)

AJPJT131IÜ4 (levelező)

 

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 4. félév

Előfeltétel: Polgári jog I.

(AJPJT152IÜN3, AJPJT131IÜL3)

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező: 18 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont:

nappali: 2

levelező: 3

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasz-szikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

A második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott káro-kért való felelősség joganyagával.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T12

képesség: K1, K2, K3, K6

attitűd: A1, A2, A7

autonómia és felelősség: F1, F2

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

Nappali tagozat: Kedd 8-10-ig – A/6. 203.

 

Levelező tagozat:

2019. III. 29. (péntek) – 14.10-17.30-ig – A/1. 307. – 4 óra

2019. IV. 05. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 307. – 4 óra

2019. IV. 26. (péntek) – 14.10-17.30-ig – A/1. 307. – 4 óra

2019. V. 03. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 307. – 4 óra

2019. V. 17. (péntek) – 12.20-14-ig – A/1. 307. – 2 óra

 

 1. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre. A jognyilatkozatok. A képviselet szabályai. A kötelmi jogviszony alanyai. Többalanyú kötelmek.
 2. A kötelem tárgya és tartalma, a szolgáltatás. A kötelem teljesítése. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. Csonka kötelmek. Tartozáselismerés. Egyezség. A kötelem megszűnése. Az elévülés.
 3. A szerződéstan általános kérdései. A szerződési alapelvek. A szerződések osztályozása, elemei és létszakai.
 4. A szerződés alanya, tárgya. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai
 5. A szerződés létrehozatalának folyamatai. Előszerződés. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. A szerződés értelmezése. A szerződés megerősítése, módosítása és megszüntetése.
 6. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Jogkövetkezmények.
 7. A szerződés teljesítése. A teljesítés különös esetei.
 8. A szerződésszegés fajtái és jogkövetkezményei. Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül.
 9. Kontraktuális  és  deliktuális felelősség. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok.
 10. Speciális felelősségi alakzatok
 11. A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (Dare, non facere, facere, praestare).
 12. Az adásvételi szerződés. Ajándékozási szerződés.
 13. Használati szerződések.
 14. Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás.A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés. A praestare szerződések (a hitelszerződések és a biztosítás) alapvonásai.

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

Kötelező irodalom:

Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

Ajánlott irodalom:

-      Barta Judit - Barzó Tímea – Fézer Tamás – Juhász Ágnes – Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos – Leszkoven László – Papp Tekla – Pusztahelyi Réka – Ujváriné Antal Edit: Civilisztika II. Dologi jog. Felelősségtan. (Szerk. Barzó Tímea – Papp Tekla) Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. (megjelenés alatt)

-      Nochta Tibor: Kártérítési Jog. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016.

-      Fuglinszky Ádám – Tőkey Balázs: Szerződési jog – Különös rész. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018.

-      Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

-      Osztovics András (szerk.): Ptk. Kommentár III., IV. kötetek OPTEN, Budapest, 2014.

-      Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog. Új magánjog sorozat. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2015.

-      Újváriné Antal Edit: Felelősségtan. Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.

-      Vékás Lajos: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss im ungarischen Privatrecht In: Rudolf Welser (szerk.): Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa. 273 p.  Wien: MANZ Verlag, 2012.  pp. 221-229.

 

 letöltés

 

TANTÁRGYI TEMATIKA

Igazságügyi igazgatás alapszak

2018/19/2.

Tantárgy neve:

Polgári jogi gyakorlat 2.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT153IÜN4

 

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

Közreműködő oktató(k):

Dr, Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 4. félév

Előfeltétel: -

Óraszám: 2 óra / hét

 

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

A második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagával.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T3, T12

képesség: K1, K2, K3, K6

attitűd: A1, A2, A7

autonómia és felelősség: F1, F2

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

Nappali tagozat:

Igi-1. – Szerda 14-16-ig – A/1. 307. – Dr. Sápi Edit – tudományos segédmunkatárs

Igi-2. – Kedd 14-16-ig – A/1. 309. – dr. Kriston Edit – tudományos segédmunkatárs

 

 1. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre. A jognyilatkozatok. A képviselet szabályai. A kötelmi jogviszony alanyai. Többalanyú kötelmek.
 2. A kötelem tárgya és tartalma, a szolgáltatás. A kötelem teljesítése. A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. Csonka kötelmek. Tartozáselismerés. Egyezség. A kötelem megszűnése. Az elévülés.
 3. A szerződéstan általános kérdései. A szerződési alapelvek. A szerződések osztályozása, elemei és létszakai.
 4. A szerződés alanya, tárgya. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai
 5. A szerződés létrehozatalának folyamatai. Előszerződés. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. A szerződés értelmezése. A szerződés megerősítése, módosítása és megszüntetése.
 6. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Jogkövetkezmények.
 7. A szerződés teljesítése. A teljesítés különös esetei.
 8. A szerződésszegés fajtái és jogkövetkezményei. Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül.
 9. Kontraktuális és deliktuális felelősség. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok.
 10. Speciális felelősségi alakzatok
 11. A szerződési alaptípusok tagolása a szolgáltatást nyújtó kötelezett magatartása szerint (Dare, non facere, facere, praestare).
 12. Az adásvételi szerződés. Ajándékozási szerződés.
 13. Használati szerződések.
 14. Az eredménykötelmek és gondossági kötelmek sajátosságai. A vállalkozás, fuvarozás.A megbízási szerződés. Speciális megbízások. A letét. A tartási szerződés. A praestare szerződések (a hitelszerződések és a biztosítás) alapvonásai.

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

A gyakorlatokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírásmegszerzésének feltétele a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen a gyakorlatokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli zárthelyi dolgozat. A félév során 2 zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 11. és a 17. héten. A zárthelyi dolgozatoknak 5 fokozatú az értékelése az alábbiak szerint:

0-59% elégtelen

60-69% elégséges

70-79% közepes

80-89% jó

90% felett jeles

 

Kötelező irodalom:

Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

Ajánlott irodalom:

 1. Barta Judit - Barzó Tímea – Fézer Tamás – Juhász Ágnes – Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos – Leszkoven László – Papp Tekla – Pusztahelyi Réka – Ujváriné Antal Edit: Civilisztika II. Dologi jog. Felelősségtan. (Szerk. Barzó Tímea – Papp Tekla) Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. (megjelenés alatt)
 2. Nochta Tibor: Kártérítési Jog. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016.
 3. Fuglinszky Ádám – Tőkey Balázs: Szerződési jog – Különös rész. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018.
 4. Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 5. Osztovics András (szerk.): Ptk. Kommentár III., IV. kötetek OPTEN, Budapest, 2014.
 6. Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog. Új magánjog sorozat. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2015.
 7. Újváriné Antal Edit: Felelősségtan. Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.
 8. Vékás Lajos: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss im ungarischen Privatrecht In: Rudolf Welser (szerk.): Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa. 273 p.  Wien: MANZ Verlag, 2012.  pp. 221-229.

 

 letöltés

Vissza