Polgári jog IV. (diplomás levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog IV. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT279DIG6

Jogász szak diplomás levelező tagozat

2018/2019 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279D5 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/ félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog öt féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

A negyedik szemeszterben a kötelmi jog különös részének, vagyis az egyes szerződéstípusoknak, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagának feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a szerződési alaptípusokra, valamint az általános és a speciális kártérítési alakzatokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. II. 16. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – Dr. Leszkoven László – 4 óra

 

FELELŐSSÉGTAN

–        Elméleti alapvetés. Elhatárolási kérdések. Kontraktuális  és deliktuális felelősség.

–        A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai.

–        A kár megtérítésére vonatkozó szabályok. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért.

–        Felelősség más személy által okozott kárért. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért.

–        Felelősség az épületkárokért. Felelősség az állatok károkozásáért. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

 

2018. IV. 6. (péntek) – 16.00-19.30-ig – XIX. ea. – Dr. Leszkoven László – 4 óra

 

SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

–        A szerződéstan általános részének és az egyes szerződéstípusok anyagának a kapcsolata. Tulajdonátruházó szerződések.

–        Az adásvételi szerződés általános szabályai.

–        Az adásvétel különös nemei.  Az adásvételi szerződés altípusai. A csereszerződés. Az ajándékozási szerződés.

–        A vállalkozási szerződés.

–        Megbízási típusú szerződések: a megbízási szerződés és a bizományi szerződés

 

2018. IV. 27. (péntek) – 14.10-17.30-ig – XIX. ea. – Dr. Leszkoven László – 4 óra

 

–        Használati szerződések: bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés.

–        Letéti szerződések: letéti szerződés általános szabályai, gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés, szállodai letéti szerződés.

–        Hitel – és számlaszerződések: hitelszerződés, kölcsönszerződés, betétszerződés, fizetési- számla szerződés.

–        Tartási és életjáradéki szerződés.

–        Biztosítéki szerződések: kezességi szerződés és garanciaszerződés.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal hiányzott az előadásokról, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A félévi vizsganapok a tanszéki hirdetőtáblán és a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga.

A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak együtt a félévenkénti 60 alapfogalommal, mivel a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed. A vizsgára a hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezni.

 

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a 23-26-os, ill. a 10-88-as mellékeken, illetve a fogadóórákon, mely a hirdetőtáblán lesz olvasható.

 

5.    Kötelező tananyag

Barzó – Juhász – Leszkoven – Pusztahelyi: Felelősségtan. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2018. május, megjelenés alatt

 

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. harmadik kiadás)

 

6. Ajánlott irodalom:

-         Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I-VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2013.

-         Osztovics András (szerk.): Ptk. Kommentár III., IV. kötetek OPTEN, Budapest, 2014.

-         Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Szerk. Vékás L.-Gárdos P.) Wolters Kluwer Kft. Budapest 2014.

 

Egyéb tudnivalók:

-

 

Miskolc, 2019. február 7.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza