Polgári jog IV. (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog IV. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT279N6

Jogász szak nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279N5 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog öt féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

A negyedik szemeszterben a kötelmi jog különös részének, vagyis az egyes szerződéstípusoknak, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagának feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a szerződési alaptípusokra, valamint az általános és a speciális kártérítési alakzatokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Szerda 12-14-ig – XIX. ea.

 

FELELŐSSÉGTAN

 

Február 8.

 1. Elméleti alapvetés. Elhatárolási kérdések. Kontraktuális  és  deliktuális felelősség.

Február 15.

 1. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai.

Február 22.

 1. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért.

 

Március 1.

 1. Felelősség más személy által okozott kárért. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért.

Március 8.

 1. Felelősség az épületkárokért. Felelősség az állatok károkozásáért. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

Március 15. - Ünnepnap

 

SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

 

Március 22.

 1. A szerződéstan általános részének és az egyes szerződéstípusok anyagának a kapcsolata. Tulajdonátruházó szerződések.
 2. Az adásvételi szerződés általános szabályai.

Március 29. – Dékáni szünet

Április 5.

 1. Az adásvétel különös nemei.  Az adásvételi szerződés altípusai. A csereszerződés. Az ajándékozási szerződés.

Április 12.

 1. A vállalkozási szerződés.

Április 19.

 1. Megbízási típusú szerződések: a megbízási szerződés, és a bizományi szerződés

Április 26.

 1. Használati szerződések: bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés.

Május 3.

 1. Letéti szerződések: letéti szerződés általános szabályai, gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés, szállodai letéti szerződés.
 2. Hitel – és számlaszerződések: hitelszerződés, kölcsönszerződés, betétszerződés, fizetési- számla szerződés.

Május 10.

 1. Tartási és életjáradéki szerződés.
 2. Biztosítéki szerződések: kezességi szerződés és garanciaszerződés.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében (2015. május 14-ig) beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg. Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak együtt a félévenkénti 60 alapfogalommal, mivel a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A hallgató által először meghatározott vizsganaptól eltérően a hallgató csak a tanszék által megjelölt más időpontban vizsgázhat. A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezniük. Előzetes kérelem esetén (messzebbről érkezvén) van csak mód 10 óránál későbbi megkezdett vizsgalehetőséghez.

 

5.    Kötelező tananyag

Barzó – Juhász – Leszkoven – Pusztahelyi: Felelősségtan. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. május, megjelenés alatt

 

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2015. harmadik kiadás)

 

6. Ajánlott irodalom:

-         Petrik Ferenc (szerk.):  Az új Ptk. Magyarázata, I-VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2013.

-         Osztovics András (szerk.): Ptk. Kommentár III., IV. kötetek OPTEN,  Budapest, 2014.

-         Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Szerk. Vékás L.-Gárdos P.) Wolters Kluwer Kft. Budapest 2014.

 

7. Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2017. január 30.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza