Polgári jog IV. (nappali)

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog IV. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT279N6

Jogász szak nappali tagozat

2018/2019. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279N5 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog öt féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.

A negyedik szemeszterben a kötelmi jog különös részének, vagyis az egyes szerződéstípusoknak, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagának feldolgozására kerül sor. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a szerződési alaptípusokra, valamint az általános és a speciális kártérítési alakzatokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Kedd 14-16-ig – XX. ea.

 

FELELŐSSÉGTAN

 

Február 12.

 1. Elméleti alapvetés. Elhatárolási kérdések. Kontraktuális  és  deliktuális felelősség.

Február 19.

 1. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai.

Február 26.

 1. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok. Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért.

 

Március 5.

 1. Felelősség más személy által okozott kárért. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért.

Március 12.

 1. Felelősség az épületkárokért. Felelősség az állatok károkozásáért. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

 

SZERZŐDÉSI ALAPTÍPUSOK

 

Március 19.

 1. A szerződéstan általános részének és az egyes szerződéstípusok anyagának a kapcsolata. Tulajdonátruházó szerződések.
 2. Az adásvételi szerződés általános szabályai.

Március 26.

 1. Az adásvétel különös nemei.  Az adásvételi szerződés altípusai. A csereszerződés. Az ajándékozási szerződés.

Április 2.

 1. A vállalkozási szerződés

Április 9.

 1. Megbízási típusú szerződések: a megbízási szerződés, és a bizományi szerződés

Április 16.

 1. Használati szerződések: bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés.

Április 23.

 1. Letéti szerződések: letéti szerződés általános szabályai, gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés, szállodai letéti szerződés.

Április 30.

 1. Hitel – és számlaszerződések: hitelszerződés, kölcsönszerződés, betétszerződés, fizetési- számla szerződés.

Május 7.

 1. Tartási és életjáradéki szerződés.

Május 14.

 1. Biztosítéki szerződések: kezességi szerződés és garanciaszerződés.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében (2019. május 17-ig) beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg. Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak együtt a félévenkénti 60 alapfogalommal, mivel a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A hallgató által először meghatározott vizsganaptól eltérően a hallgató csak a tanszék által megjelölt más időpontban vizsgázhat. A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezniük. Előzetes kérelem esetén (messzebbről érkezvén) van csak mód 10 óránál későbbi megkezdett vizsgalehetőséghez.

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Magyarázat a kártérítési joghoz. (Szerk. Barta Judit, Barzó Tímea, Csák Csilla) Budapest, Wolters Kluwer Kiadó, 2018. megjelölt fejezetei

-        Benke József-Nochta Tibor: Magyar Polgári Jog – Kötelmi jog II. Dialóg Campus, Budapest, 2018.

 

 

6. Ajánlott irodalom:

 

-        Barta Judit - Barzó Tímea – Fézer Tamás – Juhász Ágnes – Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos – Leszkoven László – Papp Tekla – Pusztahelyi Réka – Ujváriné Antal Edit: Civilisztika II. Dologi jog. Felelősségtan. (Szerk. Barzó Tímea – Papp Tekla) Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. (megjelenés alatt)

-        Nochta Tibor: Kártérítési Jog. Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2016.

-        Fuglinszky Ádám – Tőkey Balázs: Szerződési jog – Különös rész. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018.

-        Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

-        Osztovics András (szerk.): Ptk. Kommentár III., IV. kötetek OPTEN, Budapest, 2014.

-        Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog. Új magánjog sorozat. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2015.

-        Újváriné Antal Edit: Felelősségtan. Patrocínium Kiadó, Budapest, 2017.

-        Vékás Lajos: Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss im ungarischen Privatrecht In: Rudolf Welser (szerk.): Haftung aus Verschulden beim Vertragsabschluss in Zentral- und Osteuropa. 273 p.  Wien: MANZ Verlag, 2012.  pp. 221-229.

 

7. Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2019. január 31.

Polgári Jogi Tanszék

 

Letöltés

Vissza