Polgári jog V. (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog V. (Családjog) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT272N6

Jogász szak nappali tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279N5 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Polgári jog V. tantárgy a családi jognak, mint a polgári jog viszonylagosan önállósult részterületének a feldolgozását tűzi ki feladatául. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag átadására. A családi jogi ismeretek elsajátítása polgári jogi alapképzettséget feltételez.

Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a házassági vagyonjog, az apasági vélelmek, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, a szülői felügyelet és a gyámság szabályaira.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Kedd 8-10-ig – XIX. ea.

 

II. 9.

 1. A család fogalma és funkciói. A család a társadalomban, a történelemben (szociálpolitika, családpolitika, népességpolitika).

II. 16.

 1. Család a jogrendszerben és az erkölcsben. A család rendszere és alapelvei. A családjog forrásai.

II. 23.

 1. A házasságkötés - eljegyzés. A házasságkötést megelőző eljárás. A házasság alaki kellékei.

III. 1.

 1. A házastársak jogai és kötelességei. A feleség névviselése a házasságkötés után. A házastársi vagyonközösség szabályai.

III. 8.

 1. A házastársak különvagyona, adósságai. A házassági vagyonjogi szerződés. A házastársak rendelkezései joga és felelőssége. A közös háztartás költségei.

III. 15. - Ünnepnap

III. 22.

 1. A házasság érvénytelensége. A házasság megszűnése. A házasság felbontásakor elbírálandó járulékos kérdések: a házastársi közös vagyon megosztása.

III. 29. – Rektori szünet

IV. 5.

 1. A házastársak lakáshasználatának rendezése, volt házastárs tartása. A bejegyzett élettársi kapcsolat.

IV. 12.

 1. Házasságon alapuló apasági vélelem. Egységes apasági vélelmek. Az apaság vélelmének megdöntése.

IV. 19.

 1. Az örökbefogadás célja, a felek érdekei és az örökbefogadási eljárás. Az örökbefogadás hatálya, hatálytalanná válása és megszűnése.

IV. 26.

 1. A rokonok tartása: nagykorú gyermek tartása, szülőtartás. Kiskorú gyermek tartása.
 2.  A szülői felügyelet tartalma és gyakorlása.

V. 3.

 1.  Szülői felügyelet gyakorlása különélő szülők esetén. Gondozás és nevelés. Vagyonkezelés és törvényes képviselet.
 2. Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás.

V. 10.

 1. A szülői felügyelet megszüntetése és megszűnése.
 2. Gyámság: gyámrendelés, a gyámság ellátása, a gyámság és a gyámi tisztség megszűnése

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben legalább 2 alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében  beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg. Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A félévi vizsgaidőpontok a tanszéki hirdetőtáblán, a tanszéki honlapon és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató által először meghatározott vizsganaptól eltérően a hallgató csak a tanszék által megjelölt más időpontban vizsgázhat. A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezniük. Előzetes kérelem esetén (messzebbről érkezvén) van csak mód 10 óránál későbbi megkezdett vizsgalehetőséghez.

 

5.    Kötelező tananyag

-          Barzó Tímea: Családjog Új magyar Polgári jog sorozat V. (sorozatszerkesztő: Bíró György) (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016. megjelenés alatt)

-          A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – tükrös szerkezetben (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014. harmadik kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

-          Barzó Tímea: Házassági vagyonjog. In: Barzó Tímea - Lábady Tamás - Navratyil Zoltán – Csehi Zoltán – Kenderes Andrea: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján. Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata ideiglenes jegyzet. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest, 2014. 34-135. o.

-          A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet kapcsolódó részei (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014.

-          Vékás Lajos (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó, Budapest, 2014)

-          Barzó Tímea: Deliberating the Role and Place of the Engagement as one of the institutions of Family Law: Should Parties Who Intend to Get Married be Considered as Engaged at the Same Time? In: European Integration Studies, 2011. (Vol. 9) No.1, pp. 17-25

-          Barzó Tímea: Családi jog. Példatár és jogesetgyűjtemény. (Novotni Kiadó, Miskolc, 2005.)

 

7. Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2016. január 27.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza