Polgári jog V. (nappali)

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog V. (Családjog) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT272N6

Jogász szak nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, intézeti tszv. egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, intézeti tszv. egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279N5 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Polgári jog V. tantárgy a családi jognak, mint a polgári jog viszonylagosan önállósult részterületének a feldolgozását tűzi ki feladatául. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag átadására. A családi jogi ismeretek elsajátítása polgári jogi alapképzettséget feltételez.

Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a házassági vagyonjog, az apasági vélelmek, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, a szülői felügyelet és a gyámság szabályaira.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Előadások ideje, helye: Kedd 8-10-ig – XIX. ea.

II. 7.

 1. A család fogalma és funkciói. A család a társadalomban, a történelemben (szociálpolitika, családpolitika, népességpolitika). Család a jogrendszerben és az erkölcsben. A család rendszere és alapelvei. A családjog forrásai. A házasságkötés - eljegyzés. A házasságkötést megelőző eljárás.

II. 14.

 1. A házasság alaki kellékei. A házasság érvénytelenségének fogalma, elhatárolása a nem létező házasságtól. Az érvénytelenségi okok és az érvénytelenség orvoslása. Az érvénytelenség megállapítása, az érvénytelenítési per. Az érvénytelen házasság vagyonjogi hatásai (4:36. §). A házasság megszűnésének esetei és joghatásai.

II. 21.

 1. A házasság felbontása. A házastársak személyi viszonyai, jogai és kötelességei. A házastársak névviselési szabályai. A házastársak vagyoni viszonyai. A házastársi vagyonközösség fogalma, kezdete és megszűnése.

II. 28.

 1. A házastársak közös vagyona. A közös vagyonhoz tartozás vélelmei. A házastársak különvagyona, annak terhei és tartozásai. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése, a költségek és kiadások viselése általában. A foglalkozás gyakorlásához szükséges és az üzleti vagyon használatára és kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések.

 

 

III. 7.

 1. A közös vagyonnal való rendelkezés A közös lakással való rendelkezés korlátai (4:77. §). A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség. A házastársi vagyonközösség megszűnése, a vagyonközösség bíróság általi megszüntetése és annak jogkövetkezményei. A házastársi közös vagyon megosztása.

III. 14.

 1. A házassági vagyonjogi szerződés fogalma, alakja, tartalma, tartalmi korlátai, érvényessége, harmadik személyekkel szembeni hatályossága, nyilvántartása és megszűnésének esetei. A házassági vagyonjogi szerződésben választható vagyonjogi rendszerek főbb jellemzői. A közszerzeményi rendszer részletes szabályai, a vagyonelkülönítési rendszer.

III. 21.

 1. A házastársi közös lakás fogalma, az azzal való rendelkezés korlátai.  A lakáshasználati szerződés. A gyermek önálló lakáshasználati joga. A lakáshasználat házastársak általi rendezése az életközösség megszűnése után. A közös jogcímen lakott lakás használatának bíróság általi rendezése az életközösség megszűnése után. A lakáshasználat bíróság általi rendezése az egyik házastárs kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás esetén. A lakáshasználati jog ellenértékének megfizetése. A többlethasználati díj. A lakáshasználat újrarendezése. A házastársi tartás szabályai.

III. 28. – Rektori szünet

IV. 4.

 1. A bejegyzett élettársi kapcsolat. A bejegyzett élettársak személyi és vagyoni jogai, kötelességei. Az élettársi jogviszony fogalma, az élettársak vagyoni viszonyai, az élettársak esetében érvényesülő törvényes vagyonjogi rendszer. Az élettársi jogviszony családjogi hatásai. Az élettársi tartás, az élettársak lakáshasználatának rendezése.

IV. 11.

 1. A rokoni kapcsolat alapjai. Az apai jogállást keletkeztető tények. A házasságon alapuló apasági vélelem (a vélelem keletkezése, mögöttes apaság stb.). Az egységes apasági vélelmek, azok jellemzői, lényeges szabályai. A vélelmekkel összefüggő egyéb kérdések.
 1. Az apaság vélelmének megtámadása. A vélelem megtámadásának okai, kizártsága, a megtámadásra jogosultak, a megtámadási határidők. Névviselés és kapcsolattartás az apasági vélelem megdöntése után. Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban. Az anyai jogállás (negatív megállapítási per, a perindítás személyessége, az anyasági per alperesei, az anyai jogállás változásának joghatása).

IV. 18.

 1. Az örökbefogadás célja és feltételei az örökbefogadó és az örökbefogadott oldalán.  Az örökbefogadhatónak nyilvánítás. A nyílt és a titkos örökbefogadás elhatárolása. Az örökbefogadási utánkövetése, joghatásai. Az örökbefogadott gyermek vérségi származása, illetve a vér szerinti szülő egészségügyi adatai megismeréséhez való joga. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása. Névviselés, szerzett jogok védelme a felbontás után. Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok.

IV. 25.

 1.  A szülői felügyelet általános szabályai: a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek. A szülői felügyelet gyakorlásának elvei. A gyermek vagyonának kezelése. A szülők felelőssége a vagyonkezelés során. A gyermek törvényes képviselete, a törvényes képviselet korlátai. A szülői felügyelet gyakorlása a szülők megállapodása alapján. A szülői felügyeleti jog gyakorlásának bírósági rendezése. A gyermek elhelyezése harmadik személynél. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei. A kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályok (tartalma, jogosultak köre). A kapcsolattartás rendezése, módja és helye. Az elmaradt kapcsolattartás pótlása. Felelősség a kapcsolattartás akadályozásáért. A kapcsolattartási jog korlátozása, esetleges megvonása. A szülői felügyeleti jog szünetelésének esetkörei és a szünetelés jogkövetkezményei. A családbafogadás.
 2. 13.  V. 2.
 3. A rokontartás elvi alapja, feltételei. Mostohagyermek, nevelt gyermek, mostohaszülő és nevelőszülő tartása. A tartási kötelezettség és a tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértéke és módja, megváltoztatása. A tartásdíj meghatározása, a tartás időtartama. A tartási kötelezettség megszűnése és megszűntetése. A tartáshoz való jog megszűnése. A kiskorú és a nagykorú gyermek tartására vonatkozó különös rendelkezések.

V. 9.

 1. A gyámrendelés feltételei és a gyámság fajtái. A gyámság viselésének általános feltételei. Kizárás a gyámság viseléséből. A gyámság tartalma, a gyám jogai és kötelességei (elhatárolása a szülőt megillető szülői felügyeleti jog tartalmától). A gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése.

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. Amennyiben 3 vagy több alkalommal nem volt jelen az előadásokon, akkor az aláírás pótlására a teljes félévi tananyagból a szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló útján van lehetőség. Sikertelen (60%-ot el nem érő) elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

Az esetleges beszámoló eredménye a NEPTUN rendszerben tekinthető meg. Az egyéni tanulmányi rendben tanuló hallgatók a tanszékvezetővel előzetesen (!) egyeztetik tanulmányi rendjüket és abban a polgári jog elsajátítására megfelelő képzési megoldást (konzultáció legalább havonta, stb.) vállalnak.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

Az előadásokon a részvétel a tananyag maradéktalan elsajátítása érdekében kötelező. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a Ptk. és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A vizsgáztatást a tanszék oktatói végzik. A hallgatók két tételt húznak. A vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed.

A félévi vizsgaidőpontok a tanszéki hirdetőtáblán, a tanszéki honlapon és a Neptun rendszerben megtalálhatók. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint. A hallgató által először meghatározott vizsganaptól eltérően a hallgató csak a tanszék által megjelölt más időpontban vizsgázhat. A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A hallgatóknak a vizsga napján legkésőbb 10 óráig a vizsgáztatónál be kell jelentkezniük. Előzetes kérelem esetén (messzebbről érkezve) van csak mód 10 óránál későbbi megkezdett vizsgalehetőséghez.

 

5.    Kötelező tananyag

Barzó Tímea: Új magyar családjog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017 május, megjelenés alatt)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – tükrös szerkezetben (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2015. harmadik kiadás)

 

6.    Ajánlott irodalom

-       Csűri É.: Házassági vagyonjog az új PTK-ban. Kiegészítő kötet. NEGYEDIK KÖNYV: CSALÁDJOG Második rész VI. Cím (4:34.§ - 4.85.§) Házassági vagyonjog. Opten Informatikai Kft. Kiadó Budapest 2016.

-       Kőrös András (szerk.): Polgári Jog Családjog III. kötet, Budapest: HVG-Orac Kiadó 2013.

-        Barzó Tímea: Házassági vagyonjog. In: Barzó Tímea - Lábady Tamás - Navratyil Zoltán – Csehi Zoltán – Kenderes Andrea: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján. Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata ideiglenes jegyzet. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest, 2014. 34-135. o.

-       Barzó Tímea: A rokoni kapcsolat. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat.  In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet IX.-X. CÍM (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014. 115-182. o.

-       Barzó Tímea: Az örökbefogadás. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet XI. CÍM (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014. 183-264. o.

-       Barzó Tímea: A rokontartás. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet XIII. CÍM (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014. 362-428. o.

-       Barzó Tímea: A közszerzeményi rendszer sajátosságai a századforduló házassági vagyonjogában. In: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, (Szerk. Bragyova András – Szabó Miklós) Tomus 15/1., Miskolc, 2014. 47-67. o.

-       Barzó Tímea: Parental guidance and maintenance of relativies in the new Hungarian Civil Code. In: Current questions and european answers ont he field of law and justice in Romania and Hungary. Erika Váradi-Csema (chief editor) The volume was published by the University of Miskolc, Faculty of Law and the State University of Oradea, Faculty of Law. Miskolc 2015. 16-27.

-       Barzó Tímea: Matrimonial Property Issues in Business. In: Sándor István (szerk): Business Law in Hungary, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016. pp 148-167.

-       Barzó Tímea: Hitelezővédelmi szabályok a házassági vagyonjogban. Acta Universitatis Szegediensis FORUM Acta Juridica et Politica IV. évfolyam, 2. szám 2014 (2015) 41-55. o.

-        VÉKÁS Lajos (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó, Budapest, 2014)

-        Barzó Tímea: Deliberating the Role and Place of the Engagement as one of the institutions of Family Law: Should Parties Who Intend to Get Married be Considered as Engaged at the Same Time? In: European Integration Studies, 2011. (Vol. 9) No.1, pp. 17-25

 

7. Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2017. január 31.

Dr. Barzó Tímea

intézeti tszv. egyetemi docens

Letöltés

Vissza