A Polgári Jogi és a Kereskedelmi Jogi Tanszékek közleménye

2014-03-06 Tájékoztató a 2014. évi Polgári jogi - Kereskedelmi jogi záróvizsga anyagáról

 

A Civilisztikai Tudományok Intézete

Polgári Jogi intézeti tanszékének es Kereskedelmi Jogi intézeti tanszékének közleménye

 

Tárgy: az új Polgári Törvénykönyv tananyagkénti számonkérése 

 

Tisztelt Hallgatók es Kollégák!

Ismert, hogy a 2013. évi V. törvénnyel új Polgári Törvénykönyv született, amely 2014. március 15-én lép hatályba.

Ez a hatálybaléptetés azonban nem ilyen egyszerű, mert a 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) részletesen, egyes polgári jogi jogintézményenként tartalmazza a különleges hatálybaléptető rendelkezéseket.

Ennél fogva belátható ideig a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) mellett a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) is hatályban marad.

Köztudomású, hogy a polgári jog széles területe nem csak a Ptk-t, hanem számos Ptk-n túli területet is átfog (mint pl. csőd jog, versenyjog, szellemi alkotások joga stb.), még azután is, hogy a családjog, társasági jog, fogyasztóvédelmi törvény, valamint az ingatlan-nyilvántartási jog számos rendelkezése az új Ptk-ba beépült.

Így a teljes polgári jogot a kereskedelmi joggal együtt értelmező tananyag, 5+3=8 félévet fog át, amelyek záróvizsga tárgyat is képezik.

* * *

Mindezeket figyelembe véve a tananyag oktatását és számonkérését illetően

a Civilisztikai Tudományok Intézete a következőképpen döntött:

 

1. Mindazok az évfolyamok, amelyek a másodévben, a polgári jogi tanulmányokat 2013 szeptemberében (valamint ezt követően) kezdték el a mintatanterv szerint, az új Ptk anyagát tanulják.

Erre alapot ad

-          az új törvény rendelkezésre bocsátása (tükrös szerkezetben a régi törvénnyel )

-          valamint az a tény, hogy a tanszékek az új tananyagot az adott félévben elkészítik es ezt felmenő rendszerben biztosítani fogjuk (pl. Általános tanok es személyek joga 2013 novemberére megjelent)

2. Bár az új Ptk. általános hatályba lépése 2014. március 15-én megtörténik, a tanulhatóság (tananyagok) es számonkérés egyértelműsége érdekében azok, akik a polgári jogi tanulmányokat a 2013 szeptembere előtti mintatanterv szerint kezdték el a régi Ptk szerint vizsgáznak (kollokvium). 2014. tavaszán és őszén a záróvizsga is a régi Ptk. szerint zajlik, azonban 2015-től a záróvizsgák tárgya is az új Ptk. lesz.

* * *

Az érintett tanszékek törekszenek arra, hogy szabadon választható tárgyként az új Ptk. rendelkezéseivel azok is megismerkedhessenek, akiknek a tananyaga még a régi Ptk., ez a törekvés azonban a számonkérésre nem hat ki.

* * *

Ezen közleményünket a Kar honlapján lehet olvasni.

 

Miskolc, 2014. március 5.

 

Prof. Dr. Bíró György

Intézetigazgató

Vissza