Polgári jog Záróvizsgafelkészítő

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jog Záróvizsga felkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJDH100FIÜ

Igazságügyi igazgatási alapszak levelező tagozat

2015/2016 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka, egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 / félév

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A záróvizsga felkészítő célja, hogy az záróvizsga követelményekhez igazodva röviden átismételje a polgári jogi joganyagot. Az záróvizsga felkészítő oly módon nyújt segítséget a hallgatók számára, hogy tömörítve rendszerezi az egyes tételekhez tartozó anyagot, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, kitér a problémásabb vagy hangsúlyozottabban jelentkező jogintézményekre, valamint felhívja a figyelmet az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. II. 13. (szombat) – 9-11.30-ig – XXXII. ea. – Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka

 

-        Általános rész

-        Személyek joga

-        Szellemi alkotások joga

-        Dologi jog

-        Öröklési jog

-        Kötelmi jog közös szabályai

-        Szerződéstan

-        Felelősségtan

-        Szerződési alaptípusok

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Nincs.

 

5.    Kötelező tananyag

- Kriston – Pusztahelyi – Sápi: Polgári jogi alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2014.)

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2014)

 

Egyéb tudnivalók: -

 

Miskolc, 2016. február 5.

Polgári Jogi Tanszék

 Letöltés

 

 

Vissza