Polgári jogi gyakorlat 2. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog II. gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT250L4

Jogász szak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT250L3 jegy

 

Egyidejű felvétel: AJPJT279L4 fv

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában. Az második szemeszterben a dologi jogon belül a tulajdonjog, a közös tulajdon, az ingatlanjog, a zálogjogok, és más idegen dologbeli jogok, míg az öröklési jogon belül a törvényes öröklés rendje, és a végintézkedésen alapuló öröklési formák feldolgozására kerül sor.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Polgári jogi gyakorlat II.

2018. V. 11. (péntek) – 17.50-19.20-ig – XX. ea. – Dr. Leszkoven László - 2 óra

 

DOLOGI JOG

1. A dologi jog helye a jogrendszerben. A dologi jog fogalma és felosztása, alapelvei. Birtok és birtokvédelem. Birtoklás jogalap nélkül.

2. A dolgok osztályozása. A dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete (főszabály, kivétel, feltételei). A földhasználati jog. A tulajdonjogviszony elemei, (alanya, tárgya, szerkezete).

3. A tulajdonjogviszony tartalma (a jogosultságok – részjogosítványok – és kötelezettségek köre). A tulajdonjog magánjogi korlátai. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A szomszédjog általános és különös szabályai. Túlépítés. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

4. A tulajdonjog megszerzése. Eredeti szerzésmódok. Származékos szerzésmódok. Az ingatlan-nyilvántartás.

5. A közös tulajdon. A tulajdonközösség megszüntetése. Társasháztulajdon. Speciális közös tulajdonok (házassági vagyonjog, stb). A tulajdonjog megszűnése. A korlátolt dologi jogok.

6. Használati jogok: haszonélvezet, használati jog, földhasználati jogok, vezetékjog, telki szolgalom.

7. Értékjogok : a zálogjog alapvető szabályai.

 

ÖRÖKLÉSI JOG

8. Az öröklés mint jogutódlás. Az öröklés formái. Kiesés az öröklésből. A törvényes öröklés alapvető szabályai. Leszármazók öröklése.

9. A házastárs öröklési jogi helyzete. Az ági öröklés. Öröklés leszármazók és házastárs hiányában.

10. A végintézkedések általános szabályai. Helyettes öröklés és növendékjog.

11. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.

12. A kötelesrész. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.

13. Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.

14.A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért.

15. A hagyatéki eljárás alapvető kérdései. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal. 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék ellenőriz. Amennyiben a hallgató nem volt jelen az előadásokon egy írásbeli jogeset elemzését köteles beadni a szorgalmi időszak utolsó hetéig. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első három hetében írásban történik a teljes féléves tananyagból.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

5.    Kötelező tananyag

¾    Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)

¾    Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)

 

Jogszabály:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2013)

 

6.    Ajánlott irodalom

–        Juhász Ágnes (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv öröklési jogi szabályai. POT XXI. Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója, tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016.

–        Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás

–        A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. IV. kötet (szerk. Osztovits András) Opten Kft. Budapest 2014.

–        Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Szerk. Vékás L.-Gárdos P.) 2. kötet Wolters Kluwer Kft. Budapest 2014.

–        Vékás Lajos: Öröklési jog (Eötvös Kiadó Bp. 2013. vagy azt követő kiadás)

–        Tóthné Révész Anna: Dologi jogi és Öröklési jogi példatár (Novotni Kiadó, Miskolc 2002)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

 

Miskolc, 2018. február 7.

Polgári Jogi Tanszék

 Letöltés

Vissza