Polgári jogi gyakorlat 2. (nappali)

TANTÁRGYI TEMATIKA

Jogász osztatlan képzés

2018/19/2.

Tantárgy neve:

Polgári jogi gyakorlat 2.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPJT250N4 (nappali)

AJPJT250L4 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea tanszékvezető egyetemi docens

Közreműködő oktató(k):

Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus

dr. Tóth Gergő József tudományos segédmunkatárs

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

dr. Kriston Edit tudományos segédmunkatárs

Javasolt félév: 4. félév

Előfeltétel: Polgári Jog I. gyakorlat

(AJPJT270N3, AJPJT270L3)

Polgári Jog II.

(AJPJT279N4, AJPJT279L4)

Óraszám:

nappali: 2 óra / hét

levelező: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja:

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A kis létszámú csoportos foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában.

A második szemeszterben a dologi jogon belül a tulajdonjog, a közös tulajdon, az ingatlanjog, a zálogjogok, és más idegen dologbeli jogok, míg az öröklési jogon belül a törvényes öröklés rendje, és a végintézkedésen alapuló öröklési formák feldolgozására kerül sor.

-10

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T11, T12, T13, T15

képesség: K2, K4, K5, K7, K8, K10, K15, K19, K20, K23, K24, K25, K28, K30, K31

attitűd: A2,A3, A5, A7, A13, A15, A17, A18, A20

autonómia és felelősség: F3, F4, F5

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

nappali:

J-201. - kedd 16-18-ig – A/6. 203. – Dr. Tóth Gergő József - tanársegéd

J-202. – csütörtök 8 -10-ig – A/1. 308. – Dr. Pusztahelyi Réka – egy. adjunktus

J-203. – csütörtök 8-10-ig – A/6. 203. – Dr. Sápi Edit – tudományos segédmunkatárs

J-204. – szerda 14-16-ig – A/6. 203. – Dr. Leszkoven László egy. docens

 

 

Nappali képzésen:

 

 1. A dologi jog helye a jogrendszerben. A dologi jog fogalma és felosztása, alapelvei. Birtok és birtokvédelem. Birtoklás jogalap nélkül.
 2. A dolgok osztályozása. A dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete (főszabály, kivétel, feltételei). A földhasználati jog. A tulajdonjogviszony elemei, (alanya, tárgya, szerkezete).
 3. A tulajdonjogviszony tartalma (a jogosultságok – részjogosítványok – és kötelezettségek köre). A tulajdonjog magánjogi korlátai. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A szomszédjog általános és különös szabályai. Túlépítés. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.
 4. A tulajdonjog megszerzése. Eredeti szerzésmódok. Származékos szerzésmódok. Az ingatlan-nyilvántartás.
 5. A közös tulajdon. A tulajdonközösség megszüntetése. Társasháztulajdon. Speciális közös tulajdonok (házassági vagyonjog, stb). A tulajdonjog megszűnése.
 6. A korlátolt dologi jogok. Használati jogok: haszonélvezet, használati jog, földhasználati jogok, vezetékjog, telki szolgalom.
 7. Értékjogok: a zálogjog alapvető szabályai.
 8. Az öröklés, mint jogutódlás. Az öröklés formái. Kiesés az öröklésből. A törvényes öröklés alapvető szabályai. Leszármazók öröklése.
 9. A házastárs öröklési jogi helyzete. Az ági öröklés. Öröklés leszármazók és házastárs hiányában.
 10. A végintézkedések általános szabályai. Helyettes öröklés és növendékjog.
 11. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.
 12. A kötelesrész. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.
 13. Az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.
 14. A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért. A hagyatéki eljárás alapvető kérdései. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal.

 

Levelező képzésen:

2019. április 27. (szombat) 12.20 - 14.00 XVIII. előadó

 

A képzés jellegéből adódóan a hallgatók a fentebb részletezett témák közül egy témakört dolgoznak fel részletesebben gyakorlati formában.

Félévközi számonkérés módja és értékelése, kollokvium teljesítésének módja:

 

A gyakorlati foglalkozásokon való részvétel az aláírás megszerzésének feltétele. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga után. Az aláírás megszerzésére a szorgalmi időszak utolsó szemináriumán van lehetőség a teljes félévi anyagból, ennek eredménytelensége esetén a pótlás Tanszéki hatáskörben a vizsgaidőszak első 2 hetében történik szintén a féléves anyagrészből. A gyakorlatok értékelése ötfokozatú. A félév során 2 zárthelyi dolgozat megírása kötelező. Az egyes számonkérések anyagát az elhangzott előadások témakörei határozzák meg. A zárthelyi dolgozatok megírására a 12. és a 18. naptári héten kerül sor. A két zárthelyi dolgozat legalább 60%-os teljesítése a feltétele az „elégséges (2)” minősítésnek, 70%-os a „közepes (3)” minősítésnek, 80%-os a „jó (4)” minősítésnek és a 90%-os teljesítményt elérő hallgató „jeles (5)” minősítést kap.

 

Kötelező irodalom:

 1. Juhász Ágnes – Leszkoven László – Pusztahelyi Réka: Dologi jog. (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 2. Barzó Tímea – Juhász Ágnes – Pusztahelyi Réka – Sápi Edit: Öröklési jog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017. második, átdolgozott kiadás)
 3. Attila Menyhárd -Emőd Veress (edt.): New Civil Codes in Hungary and Romania, Springer International Publishing AG, 2017.

 

Ajánlott irodalom:

 1. Barta Judit - Barzó Tímea – Fézer Tamás – Juhász Ágnes – Keserű Barna Arnold – Kőhidi Ákos – Leszkoven László – Papp Tekla – Pusztahelyi Réka – Ujváriné Antal Edit: Civilisztika II. Dologi jog. Felelősségtan. (Szerk. Barzó Tímea – Papp Tekla) Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019. (megjelenés alatt)
 2. Petrik Ferenc (szerk.): Az új Ptk. Magyarázata, I/VI és IV/VI. kötetek (A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja), HVG-ORAC, Budapest, 2014. második kiadás
 3. Pusztahelyi Réka: The Time Limits for Enforcing Claims and Exercising Rights: Preclusive Terms and Periods of Limitation in the light of the Proposal of the New Hungarian Civil Code ZBORNIK RADOVA PRAVNI FAKULTET (NOVI SAD) 46.:(2.) pp. 551-571. (2012)
 4. Juhász Ágnes (szerk.): Az új Polgári Törvénykönyv öröklési jogi szabályai. POT XXI. Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója, tanulmánykötet. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2016.
 5. Smuk Péter (szerk.) Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Budapest: Complex Kiadó, 2013. pp. 305-316.

 

Letöltés

Vissza