Polgári jogi gyakorlat 5. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Polgári jog V. (Családjog) gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJPJT253L6

Jogász szak levelező tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Barzó Tímea, intézeti tszv. egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barzó Tímea intézeti tszv. egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT250L5

Egyidejű felvétel: AJPJT272L6 fv

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az előadásokat párhuzamosan kísérő polgári jogi gyakorlat célja, hogy az elméleti ismeretek megszerzésével egyidejűleg betekintést nyújtson a jog gyakorlati működésébe. A foglalkozás lehetőséget teremt arra, hogy a hallgatók aktívan részt vegyenek a gyakorlati feladatok, jogesetek közös megoldásában.

A Polgári jogi gyakorlat 5. tantárgy a családi jognak, mint a polgári jog viszonylagosan önállósult részterületének a feldolgozását tűzi ki feladatául. Az elsajátítandó tananyag kiterjed különösen a házassági vagyonjog, az apasági vélelmek, az örökbefogadás, a tartási kötelezettség, a szülői felügyelet és a gyámság szabályaira.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Polgári jogi gyakorlat V.

2017. V. 12. (péntek) – 17.50-19.20-ig – XIX. ea. – Dr. Barzó Tímea - 2 óra

 

Az alábbi jogterületek gyakorlatorientált, különöse a bírói gyakorlatra fókuszáló feldolgozása:

 

 1. 1.      A család fogalma és funkciói. A családjog rendszere és alapelvei. A családjog forrásai. A házasságkötés - eljegyzés. A házasságkötést megelőző eljárás.
 2. A házasság alaki kellékei. A házasság érvénytelenségének fogalma, elhatárolása a nem létező házasságtól. Az érvénytelenségi okok és az érvénytelenség orvoslása. A házasság megszűnésének esetei és joghatásai.
 3. A házasság felbontása. A házastársak személyi viszonyai, jogai és kötelességei. A házastársak névviselési szabályai. A házastársak vagyoni viszonyai. A házastársi vagyonközösség fogalma, kezdete és megszűnése.
 4. A házastársak közös vagyona. A házastársak különvagyona, annak terhei és tartozásai. A vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése, a költségek és kiadások viselése általában. A foglalkozás gyakorlásához szükséges és az üzleti vagyon használatára és kezelésére vonatkozó speciális rendelkezések.
 5. A közös vagyonnal való rendelkezés. A közös lakással való rendelkezés korlátai (4:77. §). A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség. A házastársi vagyonközösség megszűnése. A házastársi közös vagyon megosztása.
 6. A házassági vagyonjogi szerződés fogalma, alakja, tartalma, tartalmi korlátai, érvényessége, harmadik személyekkel szembeni hatályossága, nyilvántartása és megszűnésének esetei. A házassági vagyonjogi szerződésben választható vagyonjogi rendszerek főbb jellemzői.
 7. A házastársi közös lakás fogalma, az azzal való rendelkezés korlátai.  A lakáshasználati szerződés. A közös jogcímen lakott lakás használatának bíróság általi rendezése az életközösség megszűnése után. A lakáshasználat bíróság általi rendezése az egyik házastárs kizárólagos jogcíme alapján lakott lakás esetén. A lakáshasználati jog ellenértékének megfizetése. A többlethasználati díj. A házastársi tartás szabályai.
 8. A bejegyzett élettársi kapcsolat. A bejegyzett élettársak személyi és vagyoni jogai, kötelességei. Az élettársi jogviszony fogalma, az élettársak vagyoni viszonyai, az élettársak esetében érvényesülő törvényes vagyonjogi rendszer. Az élettársi jogviszony családjogi hatásai. Az élettársi tartás, az élettársak lakáshasználatának rendezése.
 9. A rokoni kapcsolat alapjai. Az apai jogállást keletkeztető tények. A házasságon alapuló apasági vélelem (a vélelem keletkezése, mögöttes apaság stb.). Az egységes apasági vélelmek, azok jellemzői, lényeges szabályai.
 10. Az apaság vélelmének megtámadása. Az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban. Az anyai jogállás (negatív megállapítási per, a perindítás személyessége, az anyasági per alperesei, az anyai jogállás változásának joghatása).
 11. Az örökbefogadás célja és feltételei az örökbefogadó és az örökbefogadott oldalán.  Az örökbefogadhatónak nyilvánítás. A nyílt és a titkos örökbefogadás elhatárolása. Az örökbefogadási utánkövetése, joghatásai. Az örökbefogadott gyermek vérségi származása. Az örökbefogadás hatálytalanná válása és felbontása.
 12. A szülői felügyelet általános szabályai: a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek. A szülői felügyelet gyakorlásának elvei. A gyermek vagyonának kezelése. A gyermek törvényes képviselete, a törvényes képviselet korlátai. A szülői felügyelet gyakorlása a szülők megállapodása alapján. A szülői felügyeleti jog gyakorlásának bírósági rendezése. A gyermek elhelyezése harmadik személynél. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelezettségei.
 13. A kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályok (tartalma, jogosultak köre). A kapcsolattartás rendezése, módja és helye. Felelősség a kapcsolattartás akadályozásáért. A kapcsolattartási jog korlátozása, esetleges megvonása. A szülői felügyeleti jog szünetelésének esetkörei és a szünetelés jogkövetkezményei. A családbafogadás.
 14. A rokontartás elvi alapja, feltételei. Mostohagyermek, nevelt gyermek, mostohaszülő és nevelőszülő tartása. A tartási kötelezettség és a tartásra való jogosultság sorrendje. A tartás mértéke és módja, megváltoztatása. A tartásdíj meghatározása, a tartás időtartama. A tartási kötelezettség megszűnése és megszűntetése. A tartáshoz való jog megszűnése. A kiskorú és a nagykorú gyermek tartására vonatkozó különös rendelkezések.
 15. A gyámrendelés feltételei és a gyámság fajtái. A gyámság viselésének általános feltételei. Kizárás a gyámság viseléséből. A gyámság tartalma, a gyám jogai és kötelességei. A gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése. A gyámság tartalma, a gyám jogai és kötelességei. A gyám ellenőrzése, felelőssége. A gyámság, illetve a gyámi tisztség megszűnése.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék ellenőriz. Amennyiben a hallgató nem volt jelen az előadásokon egy írásbeli jogeset elemzését köteles beadni a szorgalmi időszak utolsó hetéig. Sikertelen (60%-ot el nem érő) vagy elmulasztott beszámoló az aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5). Az elégtelen gyakorlati jegy javítása a vizsgaidőszak első három hetében írásban történik a teljes féléves tananyagból.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 1.      I.            Kötelező tananyag

Barzó Tímea: Új magyar családjog (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2017 május, megjelenés alatt)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – tükrös szerkezetben (Novotni Alapítvány, Miskolc, 2015. harmadik kiadás)

6.    Ajánlott irodalom

-       Csűri É.: Házassági vagyonjog az új PTK-ban. Kiegészítő kötet. NEGYEDIK KÖNYV: CSALÁDJOG Második rész VI. Cím (4:34.§ - 4.85.§) Házassági vagyonjog. Opten Informatikai Kft. Kiadó Budapest 2016.

-       Kőrös András (szerk.): Polgári Jog Családjog III. kötet, Budapest: HVG-Orac Kiadó 2013.

-        Barzó Tímea: Házassági vagyonjog. In: Barzó Tímea - Lábady Tamás - Navratyil Zoltán – Csehi Zoltán – Kenderes Andrea: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján. Az új Polgári Törvénykönyv szövegének rövid magyarázata ideiglenes jegyzet. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest, 2014. 34-135. o.

 

-       Barzó Tímea: A rokoni kapcsolat. A leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat.  In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet IX.-X. CÍM (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014. 115-182. o.

-       Barzó Tímea: Az örökbefogadás. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet XI. CÍM (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014. 183-264. o.

-       Barzó Tímea: A rokontartás. In: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. II. kötet XIII. CÍM (Szerk.: Osztovits András). Opten Informatikai Kft. Budapest 2014. 362-428. o.

-       Barzó Tímea: A közszerzeményi rendszer sajátosságai a századforduló házassági vagyonjogában. In: Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, (Szerk. Bragyova András – Szabó Miklós) Tomus 15/1., Miskolc, 2014. 47-67. o.

-       Barzó Tímea: Parental guidance and maintenance of relativies in the new Hungarian Civil Code. In: Current questions and european answers ont he field of law and justice in Romania and Hungary. Erika Váradi-Csema (chief editor) The volume was published by the University of Miskolc, Faculty of Law and the State University of Oradea, Faculty of Law. Miskolc 2015. 16-27.

-       Barzó Tímea: Matrimonial Property Issues in Business. In: Sándor István (szerk): Business Law in Hungary, Patrocínium Kiadó, Budapest, 2016. pp 148-167.

-       Barzó Tímea: Hitelezővédelmi szabályok a házassági vagyonjogban. Acta Universitatis Szegediensis FORUM Acta Juridica et Politica IV. évfolyam, 2. szám 2014 (2015) 41-55. o.

-        VÉKÁS Lajos (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Complex Kiadó, Budapest, 2014)

-        Barzó Tímea: Deliberating the Role and Place of the Engagement as one of the institutions of Family Law: Should Parties Who Intend to Get Married be Considered as Engaged at the Same Time? In: European Integration Studies, 2011. (Vol. 9) No.1, pp. 17-25

Miskolc, 2017. február 1.

 

Dr. Barzó Tímea

intézeti tszv. egyetemi docens

 Letöltés

 

Vissza