Polgári jogi alapismeretek II.

Polgári jogi alapismeretek II. – JFSZ - tételsor

2014/15/2. félév

Letöltés

 

1)      Öröklési jogi alapfogalmak, törvényes öröklés

 

2)      Osztályra bocsátás, ági öröklés, özvegyi jog

 

3)      Öröklés végrendelet alapján

 

4)      Végrendelet értelmezése, érvénytelensége, hatálytalansága, megtámadása

 

5)      Öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás

 

6)      Kötelesrész, kitagadás, kötelesrész alapja, felelősség a kötelesrészért, betudás

 

7)      Hagyatéki eljárás, az örökös jogállása, felelőssége a hagyatéki tartozásokért

 

8)      A kötelem fogalma, szerkezete, kötelem keletkeztető tényállások

 

9)      Csonka kötelmek (naturalis obligatio, elévülés), az akaratnyilatkozat alakja, értelmezése, képviselet

 

10)  A kötelem alanyai, érdekállása, több alany a kötelemben

 

11)  A szerződési jog alapelvei

 

12)  A szerződéses szolgáltatás, a szolgáltatások csoportosítása

 

13)  A szerződés létrejöttének általános és speciális módjai

 

14)  A szerződés érvénytelensége, nem létező és érvénytelen szerződés, az érvénytelenség formái

 

15)  Az érvénytelenségi okok rendszere és az érvénytelenség jogkövetkezményei

 

16)  A szerződés teljesítésének helye, ideje és módja

 

17)  A szerződés megszűnése teljesítés nélkül

 

18)  A szerződésszegés (kötelezetti és jogosulti késedelem)

 

19)  A szerződésszegés (hibás teljesítés, teljesítés megtagadása, felróható lehetetlenülés)

 

20)  A szerződési biztosítékok (foglaló, kötbér, jogvesztés kikötése)

 

21)  A szerződési biztosítékok (óvadék, zálogjog, biztosítéki engedményezés, fedezet lekötés)

 

22)  A szerződési biztosítékok (bankgarancia, kezesség)

 

23)  A szerződések tipizálása, az adásvételi szerződés és különös nemei

 

24)  Ajándékozási és kölcsönszerződés

 

25)  A bérlet

 

26)  Vállalkozási szerződés

 

27)  Megbízási szerződés

 

28)  Bizományi szerződés

 

29)  A letéti szerződés és a letét különös nemei

 

30)  Tartási és életjáradéki szerződés

 

31)  A kártérítési felelősség általános feltételei

 

32)  A kárkötelem szerkezete, jellemzői

 

33)  Speciális felelősségi alakzatok

Vissza