Polgári jogi alapismeretek II. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jogi alapismeretek II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT812JFL2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak levelező tagozat

2017/2018 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Sápi Edit tudományos segédmunkatárs

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT811JFL1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.
A második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagával.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. IV. 13. (péntek) – 14.10-18.20-ig – A/1. 308. – Dr. Sápi Edit – 5 óra

 1. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre.
 2. A kötelem tárgya: a szolgáltatás. A kötelem teljesítése
 3. A kötelem megszűnése
 4. A szerződéstan általános kérdései. A szerződési alapelvek.
 5. A szerződés megkötése. A szerződés értelmezése.

 

2018. IV. 14. (szombat) – 8.30-12.40-ig – A/1. 308. – Dr. Sápi Edit – 5 óra

 1. A szerződés tárgya: a szolgáltatás. A szerződés teljesítése
 2. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. Az érvénytelenség jogkövetkezményei.
 3. A szerződésszegés általános szabályai. Késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés
 4. A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszűnése és megszüntetése.
 5. Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért.
 6. Általános felelősségi alakzat szabályai Speciális felelősségi alakzatok.
 7.  Egyes szerződéstípusok I. (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés)
 8. Egyes szerződéstípusok II. (vállalkozási szerződés, megbízási szerződés)
 9. Egyes szerződéstípusok III. (bérleti szerződés, kölcsönszerződés, hitelszerződés)

 

3.    Az aláírás feltétele

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Számonkérés követelményei

A vizsgáztatás írásban történik.

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a kötelező irodalom és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

- előadáson elhangzottak

Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2013)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2018. február 7.

Polgári Jogi Tanszék

 Letöltés

Vissza