Polgári jogi alapismeretek II. (nappali)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári Jogi alapismeretek II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT812JFN2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak

nappali tagozat

2015/2016 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Sápi Edit tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT811JFN1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.
A második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagával.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye: Hétfő 12-14-ig – A/1. 308.

II. 8.

 1. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre.

II. 15.

 1. A kötelem tárgya: a szolgáltatás.

II. 22.

 1. A szerződéstan általános kérdései. A szerződési alapelvek.

II. 29.

 1. A szerződések osztályozása, elemei és létszakai.

III. 7.

 1. A szerződés alanya. A szerződés tárgya: a szolgáltatás.

III. 14. - pihenőnap

III. 21.

 1. A szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdése. A szolgáltatás fajai.

III. 28. - Ünnepnap

IV. 4.

 1. A szerződés létrehozatalának folyamatai. A szerződés értelmezése.

IV. 11.

 1. A szerződés megerősítése, személyi- és dologi biztosítékai

IV. 18.

 1. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága. A részleges érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Jogkövetkezmények.

IV. 25.

 1. A szerződés módosulása, módosítása. A teljesítés szabályai. Megszűnés a jogosulti érdek kielégítése nélkül.
 2. A szerződésszegés fajtái és jogkövetkezményei

V. 2.

 1.  A beszámítás.
 2. Felelősség a szerződések megszegése körében és szerződésen kívül.

V. 9.

 1. A károkozásért fennálló felelősség elemei és mértéke.
 2. Speciális felelősségi alakzatok.

 

3.    Az aláírás feltétele

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsgáztatás írásban történik.

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a kötelező irodalom és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

- Kriston – Pusztahelyi – Sápi - Tóth Barbara – Tóth Gergő: Civilisztikai alapok (Novotni Kiadó, Miskolc 2016. – megjelenés alatt)

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2013)

 

Egyéb tudnivalók:

Miskolc, 2016. január 27.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza