Polgári jogi alapismeretek II. (levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Polgári jogi alapismeretek II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT812JFL2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak levelező tagozat

2016/2017 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Heinerné Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Sápi Edit, egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT811JFL1

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jog a civilisztikai tudományterület alapozó tantárgya. A polgári jogi oktatás célja a klasszikus magánjogi ismeretek átadása, figyelemmel a főiskolai szintű képzés követelményeire. A képzés egyaránt hangsúlyt fektet az elméleti alapozásra, valamint a bírói gyakorlatot is felölelő tételes joganyag elsajátítására. A polgári jog két féléven keresztül kerül oktatásra, az egyes félévek tananyaga egymásra épül.
A második szemeszterben a hallgatók megismerkednek a kötelmi jog általános, valamint az egyes szerződéstípusokat magában foglaló különös részével, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség joganyagával.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2017. IV. 28. (péntek) – 14.10-18.20-ig – A/1. 308. – Dr. Sápi Edit – 5 óra

 1. A kötelem fogalma, helye a jogrendszerben. Kötelem-keletkeztető jogi tények köre.
 2. A kötelem tárgya: a szolgáltatás. A kötelem teljesítése
 3. A kötelem megszűnése
 4. A szerződéstan általános kérdései. A szerződési alapelvek.
 5. A szerződés megkötése. A szerződés értelmezése.

 

2017. IV. 29. (szombat) – 8.30-12.40-ig – A/1. 307. – Dr. Sápi Edit – 5 óra

 1. A szerződés tárgya: a szolgáltatás. A szerződés teljesítése
 2. A szerződés érvénytelensége és hatálytalansága.
 3. Az érvénytelenség jogkövetkezményei.
 4. A szerződésszegés általános szabályai.
 5. Késedelem, hibás teljesítés, lehetetlenülés
 6. A szerződés megerősítése és módosítása
 7. A szerződés megszűnése és megszüntetése.
 8. Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért.
 9. Általános felelősségi alakzat szabályai
 10. Speciális felelősségi alakzatok.

 

3.    Az aláírás feltétele

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Számonkérés követelményei

A vizsgáztatás írásban történik.

A megjelölt jegyzetek anyaga, az előadások során feldolgozott tananyag, a kötelező irodalom és a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

A félévi vizsganapok a Neptun rendszerben időben megtalálhatóak lesznek. A vizsgára bejelentkezés a Tanulmányi Bizottság által meghatározott időponttól a Neptun rendszerben lehetséges a tanulmányi vizsgaszabályzat rendelkezései szerint.

A vizsgatételeket és az alapkérdéseket a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

A tanszék személyes és telefonos konzultációs lehetőséget nyújt a hirdetőtáblán megjelölt fogadóórában.

 

5.    Kötelező tananyag

       - előadáson elhangzottak

- Kriston Edit – Sápi Edit – Tóth Gergő: Jogi alapismeretek (ideiglenes jegyzet) Novotni Kiadó 2016. elektronikusan közzétett: http://jogikar.uni-miskolc.hu/polgari_jogi_tanszek_tansegedletek oldalon

 

6.    Ajánlott irodalom

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. tükrös szerkezetben (Novotni Kiadó, Miskolc, 2013)

 

Egyéb tudnivalók:

Miskolc, 2017. február 1.

Polgári Jogi Tanszék

Letöltés

Vissza