Polgári jog VI. záróvizsgafelkészítő (diplomás levelező)

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog VI. (Záróvizsga felkészítő) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT229D8

Jogász szak diplomás levelező tagozat

2018/2019 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven Lászó, egyetemi docens       

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Pusztahelyi Réka adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279D6 ai  AJPJT272D7 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10/ félév

Számonkérés módja: aláírás

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A záróvizsga felkészítő célja, hogy az záróvizsga követelményekhez igazodva röviden átismételje a polgári jogi joganyagot. Az záróvizsga felkészítő oly módon nyújt segítséget a hallgatók számára, hogy tömörítve rendszerezi az egyes tételekhez tartozó anyagot, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, kitér a problémásabb vagy hangsúlyozottabban jelentkező jogintézményekre, valamint felhívja a figyelmet az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2019. február 23.  (szombat)   16.00 - 19.20.  XX. előadó – Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

 

 

¾    A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei. A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. A jognyilatkozatok fogalma és csoportjai. A közhatalmi aktusok, mint jogi tények. Emberi és társadalmi körülmények. Az idő múlása.

¾    A polgári jogviszony alanyai. Az ember jogképessége. Szerzőképesség, vétőképesség. Cselekvőképesség, a kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképesség és cselekvőképtelenség. A nagykorú cselekvőképességének korlátozása. A gondnokság alá helyezésre vonatkozó lényeges rendelkezések. A cselekvőképességet nem érintő támogatott döntéshozatal. Előzetes jognyilatkozat.

¾    A jogi személy mibenléte. A jogi személyiség jellemző ismérvei. A jogi személyek létrejöttének, megszűnésének és képviseletének közös szabályai

¾    Az egyesület, az alapítvány jogi személyiségének sajátosságai.

¾    A személyiség polgári jogi védelme. Általános és nevesített személyiségi jogok. Az élet, a testi épség és egészség védelme, személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése, személy hátrányos megkülönböztetése.

¾    A becsület és a jóhírnév megsértése, sajtójog, a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog, névviseléshez való jog és a képmás és a hangfelvételhez való jog. A személyiségi jogok megsértésének szankciói. A sérelemdíj.

¾    A szellemi alkotásokról általában (az alkotó személy jogvédelme). A szerzői jogviszony alanya, tárgya, tartalma. A szerzői jog korlátai, a szomszédos jogok védelme és a közös jogkezelés. Szerzői jogbitorlás. Az iparjogvédelem legfontosabb területei: szabadalmi jog, használati mintaoltalom, formatervezési minta oltalma, védjegyjog.

¾    A dologi jog helye a jogrendszerben. A dologi jog fogalma és felosztása, alapelvei. Birtokjogviszony, birtokátruházás és birtokvédelem. Birtoklás jogalap nélkül.

¾    A dologkapcsolatok. A föld és az épület jogi helyzete (főszabály, kivétel, feltételei). A földhasználati jog. A tulajdonjog magánjogi korlátai. Az elidegenítési és terhelési tilalom. A szomszédjog általános és különös szabályai. Túlépítés. A tulajdonjog és egyéb dologi jogok védelmi eszközei.

¾    A tulajdonjog megszerzése, egyes szerzésmódok. Az ingatlan-nyilvántartás.

¾    A közös tulajdon. A tulajdonközösség megszüntetése. Társasháztulajdon. Speciális közös tulajdonok. A tulajdonjog megszűnése.

¾    A korlátolt dologi jogok. Szolgalmak (haszonélvezet, használati jog), földhasználati jogok, vezetékjog, telki szolgalom.

¾    A zálogjog alapvető szabályai. A zálogjog létrejötte (zálogszerződés, a zálogjog megalapítása). A zálogtárgyak köre. Kielégítés a zálogtárgyból.

¾    Az öröklés mint jogutódlás. Az öröklés formái. Kiesés az öröklésből. A törvényes öröklés szabályai. A házastárs öröklési jogi helyzete. Az ági öröklés.

¾    A végintézkedések általános szabályai. Helyettes öröklés és növendékjog. A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága.

¾    A kötelesrész. Megfosztás a kötelesrésztől: a kitagadás.

¾    Az öröklési szerződés. Tartási és életjáradéki szerződés.

¾    A hagyaték megnyílta, az örökösök jogállása. Felelősség az örökhagyó tartozásaiért. A hagyatéki eljárás alapvető kérdései. A hagyatékátadás teljes és ideiglenes hatállyal. 

 

 

2019. március 2.  (szombat) 12.20 - 15.40 XX. előadó – Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

 

 

¾    A kötelem. A jognyilatkozatok. A képviselet szabályai. Egyes kötelem-keletkeztető jogi tények.

¾    Az elévülés. Tartozáselismerés. Egyezség. Többalanyúság. A kötelem teljesítése.

¾    A pénztartozás teljesítése. Beszámítás. A teljesítés sajátos esetei. Bírósági és közjegyzői letét. Harmadik személy részéről történő teljesítés

¾    A szerződés. A szerződési jog alapelvei. A szerződés megkötése és értelmezése. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel. Szerződéskötési kötelezettség.

¾    Az érvénytelenség. Semmisség és megtámadhatóság. Az érvénytelenségi okok. Az érvénytelenség jogkövetkezményei. A szerződés hatálya. Hatálytalanság.

¾    Bírósági eljárásban nem érvényesíthető követelés. A szerződés teljesítése. Általános rendelkezések. A teljesítés különös esetei.

¾    A szerződésszegés közös szabályai. Késedelem. Előzetes szerződésszegés, közbenső szerződésszegés, részleges szerződésszegés. Kontraktuális kárfelelősség.

¾    Hibás teljesítés. Kellékszavatosság. Jogszavatosság. A szerződésszegés egyéb esetei: A teljesítés lehetetlenné válása. A teljesítés megtagadása. Jognyilatkozat tételének elmulasztása.

¾    A szerződés megerősítése és módosítása. A szerződés megszüntetése.

¾    Engedményezés, jogátruházás, tartozásátvállalás és szerződésátruházás.

¾    Kontraktuális és deliktuális felelősség. A kártérítési felelősség általános szabálya és közös szabályai. A kár megtérítésére vonatkozó szabályok.

¾    Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért. Felelősség az épületkárokért. Felelősség az állatok károkozásáért. Kártalanítás jogszerű károkozásért.

¾    Felelősség más személy által okozott kárért. Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért. Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért.

 

 

 

2019. március 23. (szombat)  12.20 - 15.40 XX. előadó – Dr. Pusztahelyi Réka – 4 óra

 

 

¾    Tulajdonátruházó szerződések. Az adásvételi szerződés általános szabályai. Az adásvétel különös nemei.  Az adásvételi szerződés altípusai. A csereszerződés. Az ajándékozási szerződés.

¾    A vállalkozási szerződés.

¾    Megbízási típusú szerződések: a megbízási szerződés, és a bizományi szerződés

¾    Használati szerződések: bérleti szerződés, haszonbérleti szerződés, haszonkölcsön szerződés.

¾    Letéti szerződések: letéti szerződés általános szabályai, gyűjtő és rendhagyó letéti szerződés, szállodai letéti szerződés.

¾    A kezességi szerződés.

¾    Egyéb kötelem-keletkeztető tényállások (jogalap nélküli gazdagodás, utaló magatartás, megbízás nélküli ügyvitel, díjkitűzés, kötelezettségvállalás közérdekű célra).

¾    A családjog alapelvei. A házasságkötés. A házasság érvénytelensége. A házasság megszűnése. A házastársi tartás. A házastársi vagyonközösség. A különvagyon.

¾    A házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyak használata és kezelése. Rendelkezés a közös vagyonnal. A rendelkezési jog gyakorlásából eredő felelősség. A vagyonközösség megszűnése és megszüntetése. A házastársi közös vagyon megosztása.

¾    Hitelezővédelmi szabályok. A házassági vagyonjogi szerződés. Vagyonjogi rendszerek: a közszerzeményi és a vagyonelkülönítési rendszer. A házastársi közös lakásra (használat, rendelkezés stb.) vonatkozó rendelkezések. Az élettársi kapcsolat fogalmi elemei, keletkezése. Az élettársi vagyonközösség, Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai.

¾    Rokonság. Az apai jogállást keletkeztető tényállás. Az apaság vélelmének megtámadása. Az anyai jogállás. Az örökbefogadás feltételei, az örökbefogadhatónak nyilvánítás. A szülői hozzájárulás az örökbefogadási eljárásban. Az örökbefogadás létrejötte és utánkövetése. Az örökbefogadás joghatásai, hatálytalanná válása és felbontása.

¾    A szülői felügyelet általános szabályai. A szülői felügyelet jog gyakorlása. A gyermek elhelyezése harmadik személynél. A gyermekétől különélő szülő jogai és kötelességei. A kapcsolattartás joga. A szülői felügyeleti jog szünetelése, megszűnése és megszüntetése és a családbafogadás. A mediáció szerepe.

¾    A rokontartás általános szabályai. A tartás mértéke és módja, a tartásdíj meghatározása. A tartási kötelezettség megszűntetése és megszűnése. A kiskorú gyermek tartása.  A továbbtanuló nagykorú gyermek tartása..

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

       Nincs

 

5.    Kötelező tananyag

Polgári jog I-V. kötelező tananyaga

 

6.    Ajánlott irodalom

Polgári jog I-V. ajánlott tananyaga

 

Egyéb tudnivalók:

       Polgári jog I-V. jogszabályi anyaga

 

Miskolc, 2019. február 04.

                                                                                   Polgári Jogi Tanszék

letöltés

Vissza