Polgári jog VI. Nappali záróvizsgafelkészítő

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Polgári jog VI. (záróvizsga felkészítő) c. tantárgyból

 tárgykód: AJPJT279N10

Jogász osztatlan képzés nappali tagozat

2018/2019 tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Leszkoven László, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Polgári Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Leszkoven László egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT272N6 ai.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Kreditpont: -

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A záróvizsga felkészítő célja, hogy az záróvizsga követelményekhez igazodva röviden átismételje a polgári jogi joganyagot. Az záróvizsga felkészítő oly módon nyújt segítséget a hallgatók számára, hogy tömörítve rendszerezi az egyes tételekhez tartozó anyagot, áttekinti a vonatkozó jogszabályokat, kitér a problémásabb vagy hangsúlyozottabban jelentkező jogintézményekre, valamint felhívja a figyelmet az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

Előadások ideje, helye: Szerda 8-10-ig – XXI. ea.

 

II. 7. Általános tanok. Szellemi alkotások joga

 1. A polgári jog általános alapelvei - A dologi jog és a kötelmi jog speciális elvei.
 2. A polgári jogi jogviszony fogalma, elemei, szerkezete, fajai. A jogi tények rendszere.
 3. A szabadalmi oltalom keletkezése, megszűnése. A szabadalmi jogviszony tartalma, korlátai.Egyéb iparjogvédelmi eszközök.(Használati minta. A know-how jogi oltalma. Licencia-szerződések. Franchise. Az  árujelzők. A védjegy és a formatervezési minta.)

 

II. 14. Személyek joga, személyiségvédelem.

 1. Az ember jogképessége, cselekvőképessége. A jogi személyekre vonatkozó általános polgári jogi szabályok, keletkezésük, megszűnésük.
 2. A személyhez fűződő jogok. A személyiségvédelem, valamint a szerzői művekhez, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei. A szerzői alkotás kritériumai.

 

II. 21. Dologi jog, Öröklési jog

 1. A tulajdonjog tartalma. A tulajdonjog védelme. A birtok és a birtokvédelem. Korlátolt dologi jogok. Haszonélvezeti jog, használati jog - Özvegyi jog.
 2. Az egyes tulajdonszerzésmódok. Az ingatlannyilvántartás. Tulajdonközösség (Keletkezés, külső-belső jogviszonyok, megszűnés). Társasháztulajdon.
 3. A törvényes öröklés rendje, szabályai. Az ági öröklés. A végintézkedések. A végrendeletek fajtái és tartalmuk, érvénytelensége és hatálytalansága. A kötelesrész. Az öröklésből kiesésre vezető okok. A hagyatéki tartozások, felelősség a hagyatéki tartozásokért

II. 28. Családjog

 1. Házasság, házasság érvénytelensége, megszűnése. Házassági vagyonjog. Családi jogállás (százmazásmegállapítás). Törvényen alapuló tartás (szülő, nagyszülő, rokon, gyermek). Szülői felügyelet. Gyámság és örökbefogadás. Az öröklési-, a tartási- és az életjáradéki szerződés.

III. 7. Szerződések közös szabályai.

 1. Értékviszonyok a szerződésekben. A visszterhesség vélelme; A pénz, mint szolgáltatás és ellenszolgáltatás. A pénztartozás megfizetésének szabályai. Elszámolási sorrend. A kamat fogalma, hatályos szabályozása (ügyleti, törvényi kamatok, kamat mértéke). Egyéb kötelemkeletkeztető tényállások. A jogalap nélküli gazdagodás és a jogalap nélküli birtoklás, valamint a felelős őrzés szabályai.
 2. A szerződés fogalma, keletkezése. A képviselet fajtái, szabályai. Az álképviselet. A szerződés érvénytelensége (jogi jellege, semmisség, megtámadhatóság, érvénytelenségi jogkövetkezmények). Megszüntetés és felbontás. A szerződés módosítása.
 3. A zálogjog szabályai, és egyéb szerződési biztosítékok. A kezességi jogviszony lényege. A szerződésszegések. Késedelem, hibás teljesítés és jogkövetkezményei.

III. 14. Egyes szerződési típusok. Felelősségtan

 1. Az adásvételi szerződés. A kölcsön. Pénzkölcsön. A megbízási szerződés. Bizomány. A letét általános alakzata. A biztosítási szerződés általános szabályai, létrejötte, alakja, felek jogai, kötelezettségei.
 2. A vállalkozási szerződés. A fuvarozási szerződés alapvető jellemzői. Bérlet, lakásbérlet. A haszonbérlet.
 3. A polgári jogi felelősség általános alakzata. A polgári jog speciális felelősségi alakzatai. A kár fogalma, elemei. A kártérítés mértéke, módjai.

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Nincs.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

Záróvizsga.

 

5.    Kötelező tananyag

Polgári jog 1-5 tananyaga

 

6.    Ajánlott irodalom

Polgári jog 1-5 ajánlott irodalma

 

Egyéb tudnivalók:

Polgári jog 1-5 jogszabályi anyaga

 

Miskolc, 2019. január 31.

                                                                       Polgári Jogi Tanszék

 

letöltés

Vissza