Politikai szociológia

Követelmények és tantárgyi program

Politikai szociológia tantárgyból

Tárgykód: AJJOE131MTL2

Munkaügyi és társadalombiztosítási szak levelező tagozat

2016/2017. tanév 2. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/félév: 8 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy felruházza a hallgatókat mindazokkal az alapvető fogalmakkal és ismeretekkel, amelyek az állami-politikai jelenségek, a politika jelenségvilágának megismeréséhez, tudatossá tételéhez szükségesek. Általános szociológiai ismereteket feltételezve a politikai szociológia mint szakszociológia alapvető ismereteit, ezen ismeretek rendszerét, területeit és fő fogalmait tolmácsolja. Arra kívánja felkészíteni a hallgatókat, hogy tudatosan és megalapozottan legyenek képesek véleményt alkotni a politikai szféra jelenségeiről. A tárgy ennek érdekében áttekinti a legfontosabb tematikus blokkokat, megismertet az ezekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai szakirodalommal, valamint bemutatja, hogy az ott kimunkált kategóriák miként alkalmazhatók a hazai politikai folyamatokra.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása:

A félév során az órarendben megadott időpontokban összesen 8 óra konzultációra kerül sor. A két alkalommal megtartásra kerülő konzultációk feladata az, hogy a tananyag alapvető összefüggéseivel megismertessen, s az ennek során felmerült kérdéseket megválaszolja, a bizonytalanságokat eloszlassa.

1.         2017. március 17. péntek, 14.10-17.30 XXI. ea.

A politikai elitek és az uralom alapkérdései; Politikai pártok és pártrendszerek; A kormányzás; A bürokrácia; Politikai magatartás és részvétel

2.        2017. április 28. péntek, 14.10-17.30 XX. ea.

A választói magatartás; A választási kampány; Nyilvánosság – Kommunikáció – Közvélemény; A politikai kultúra; A politikai szocializáció

 

3. Félévközi számonkérés módja

A félév közben önkéntes ZH írására van lehetőség. A zárthelyi dolgozat tárgya a tankönyv 27-118. és 141-160. oldala közötti anyagrész. A sikeres ZH feltétele az elérhető pontok több mint felének megszerzése. Sikeres ZH esetén a hallgató az írásbeli beszámoló négy kérdéséből az első kettő alól mentesül.

 

4.    Vizsgakövetelmények

A vizsga módja: írásbeli beszámoló háromfokozatú értékeléssel. A sikeres beszámoló feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése.

 

 

 

Vizsgakérdések (A kérdések után a tankönyv oldalszáma található)

1. Elitelméletek (27-32. o.)

2. Az elitelméletek típusai és az elitek azonosítása (32-40. o.)

3. A pártok történeti szociológiája (49-54. o.)

4. A pártok funkciói, típusai és a pártrendszerek (54-61. o.)

5. A kormány cselekvési szabadságának közjogi korlátai (71-78. o.)

6. Közjogi és politikai korlátok a parlamentáris rendszerekben (78-81. o.)

7. Kormányzás és közigazgatás (81-83. o.)

8. A bürokrácia-elmélet születése (95-99. o.)

9. A bürokratikus szervezet (99-105. o.)

10. A bürokrácia-elmélet Weber után (105-111. o.)

11. A politikai magatartás megítélése (141-145. o.)

12. A politikai részvételre vonatkozó elméletek (145-148. o.)

13. Az elsődleges kiscsoportok hatása a politikai részvételre (148-152. o.)

14. Tiltakozás és kivonulás (152-154. o.)

 

15. A választói részvétel jellemzői és társadalmi tényezői (162-166. o.)

16. Választási elméletek, a pártok és választóik (166-170. o.)

17. A választási kampány funkciói, választói magatartások (177-180. o.)

18. Kampányszerepek (182-188. o.)

19. Nyilvánosság, politikai nyilvánosság, közvélemény (199-207. o.)

20. A közvélemény formálódása és a politikai diskurzus (207-213. o.)

21. A politikai kultúra és a kapcsolódó fogalmak (221-230. o.)

22. A politikai szocializáció fogalmi megközelítése (245-249. o.)

23. A politikai szocializáció folyamata (249-251. o.)

24. A szocializációs ágensek (251-257. o.)

 

Új tételsor a 2016/17. tanév II. félévtől

5.    Kötelező tananyag

Tankönyv: Kéri László (szerk.): Societas politica. Fejezetek a politikai szociológia köréből. [Prudentia Iuris 16.] Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. (kivéve az 5. és a 12. fejezeteket)

Bihari M. – Pokol B.: Politológia. Budapest, Osiris, 1994.

Almond, G. – Powell, B: Comparative politics: A Theoretical Framework. (3rd ed.) Pearson Education, 2000.

 

6.    Ajánlott irodalom

G. Almond – G. Powell: Összehasonlító politológia. Budapest, Osiris, 1996.

Molnár L. – Angyal V. (szerk.): Empirikus politikai szociológia. Budapest, Tankönyvkiadó, 1974.

Sartori, G. : Democratic Theory. Greenwood Publishing Group, 1973.

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6.épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,         e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. február 1.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza